"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 3


Жената при кладенеца

Стих за запомняне:
"Разкажи, какви неща ти стори Бог."
/Лука 8:39/

Бил ли си жаден някога? Толкова жаден, че да не можеш да изчакаш да получиш питие? Един ден, когато пътуваше, Исус ожадня много. Щеше ли някой да Му даде питие?

Исус седна край кладенеца в средата на деня. Той беше много жаден. Той беше гладен също. Неговите приятели учениците бяха отишли в града, за да купят храна. Но Исус беше решил да седне до кладенеца да си почине. Исус нямаше кофа с въже завързано на нея, така че Той нямаше никаква възможност да достигне тази хубава студена вода. Може би някой щеше да дойде да почерпи вода от кладенеца и щеше да Му предложи да пие.

Около обед една жена дойде при кладенеца. Тя имаше стомна за вода! Тя щеше да извади вода! Исус я погледна. Той знаеше, че тя е самарянка. И Той знаеше, че хората от Самария не обичат евреи. И евреите не обичаха самаряните. Исус беше евреин, но Той обичаше самаряните! Той обичаше хората от всяка страна!

Исус знаеше, че жената няма да говори с Него. Тя нямаше да говори с евреин. Затова Исус й каза:

- Може ли, моля, да получа малко вода?

Жената беше много изненадана!

- Вие сте евреин - каза тя. - И ми говорите? Вие знаете, че съм самарянка!

- Точно така! - каза Исус с усмивка. Тогава Той започна да говори на жената. Тя беше толкова заинтересована от това, което казваше Исус, че забрави да Му даде вода! Исус знаеше, че жената има неприятности. Той знаеше, че хората не я харесват много. Но това нямаше значение за Исус. Той обичаше всички!

Въпреки че беше изморен и жаден, Исус можа да види, че жената има нужда да знае за Божията любов. Той искаше да й помогне дори повече отколкото искаше вода. Докато говореха жената Му каза, че знае, че Бог беше обещал, че ще дойде Спасител и ще помогне на хората да разберат за Него.

Тогава Исус я изненада! Той каза:

- Аз съм този Спасител!

Жената беше толкова щастлива! Исус беше Спасителя и Той беше неин приятел! Бързо тя пусна стомната си и изтича обратно в града. Тя искаше да каже на другите хора за Исус.

Не мина много време, за да се съберат хора при кладенеца. Жената беше казала на хората из целия град за Него. Те слушаха историите на Исус и Го поканиха да остане с тях. Исус престоя два дни и им разказа за Божията любов.

Исус обича и помага на всички хора. За Него няма значение от къде произхождат или как изглеждат. Всеки има нужда да знае за Исус. Можеш да помогнеш като кажеш на другите за Божията любов. Можеш да бъдеш любящ като Исус.

Created by ULimited®