"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Решение № 931 от 24 ноември 2022 г.

за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията,
различни от източноправославното, през 2023 г.

На основание чл. 173, ал. 5 от Кодекса на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

Определя следните дни от 2023 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, за които се ползва платен или неплатен годишен отпуск при условията на чл. 173, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 57, ал. 5 от Закона за държавния служител:

  • ...
  • 6. За църквите на адвентистите от седмия ден – шест съботни дни, ако според трудовото или служебното им правоотношение са задължени да работят в тези дни.
  • ...

Виж ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, брой: 95, от дата 29.11.2022 г.