"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Ангели на главната улица, Част II
Исмаел Серано

Докато вървели забързано, момичетата минали покрай трима младежи. Не ги погледнали, когато момчетата ги посочили с пръст и направили доста груби подмятания. Изведнъж осъзнали, че някой ги следва. Вероятно бил един от тримата, помислила си Росио. Момичетата не се обръщали назад и продължавали да крачат към дома. Росио хванала Мери за ръка и тихо отправила молитва: „Мили Божи, моля Те, помогни ни!”

Внезапно момичетата чули шум. Някой извикал. С периферното си зрение Росио забелязала, че момчетата, които ги следвали, се обърнали и побягнали в обратна посока. Бягали, сякаш някой ги гони.

Момичетата не спрели да тичат, докато не стигнали до университета. Благодарили на Бога за това, че ги довел до дома.

На следващата сутрин Росио се запътила към автобусната спирка, за да отиде на работа. Докато стояла там, чула разговора между двама младежи. „Снощи се опитахме да хванем две момичета, които вървяха сами по улицата. Следвахме ги и търсехме начин да ги сграбчим. Изведнъж видяхме, че двама мъже вървят с тях. Не разбрах откъде се появиха, но те бяха доста едри и ни изгледаха заплашително. Така се изплашихме, че хукнахме да бягаме!”

Докато слушала, Росио се почувствала така, сякаш била поразена от мълния? „Двама силни мъже? Не видях да има други мъже освен преследвачите.” Тя се обърнала към тях и погледнала право в очите този, който разказвал за случилото се. „Знаете ли коя съм аз?” Младежът поклатил отрицателно глава. „Двете момичетата, за които говорите, сме двете със сестра ми. Прибирахме се след църква, когато вие започнахте да ни следвате. Ние вярваме в Исус и Го помолихме да се погрижи за нас. Двамата мъже, които сте видели до нас, са Божии святи ангели.”

Момчетата стояли безмълвни, докато слушат как тази непозната им говори за Бога. „Ако желаете, мога да ви помогна да научите за Бога. Каня ви да посетите моята църква, която е Църква на адвентистите от седмия ден.” Святият Дух докоснал сърцето на младия човек и следващата събота той посетил църквата. Продължил да ходи на църква в гетото и започнал да посещава библейския курс. След време бил кръстен.”

Малката църква нараства бързо и днес голям брой вярващи се събират да славят всемогъщия небесен Бог. Младите хора от Меделин продължават да обикалят различни райони, за да намират искрени души, които търсят Бога.


* Исмаел Серано е пастор в Апартадо, Колумбия.

Свързан урок >>