"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението "Съботно училищен урок" от Google Play

Изтеглете Андроид приложението "Съботноучилищни уроци за юноши" от Google Play

„Твоето слово
е светилник на нозете ми”:

Библията за днешния ден
Хора от целия свят
са открили в Библията отговори
на най-дълбоките си нужди

Джонатан Кунтараф

Съботноучилищни уроци за възрастни
Април, май, юни 2007 г.


Урок 13 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 23 - 29 юни 2007 г.

Божието Слово остава


За друг урок изберете
Всички разкази, Само стиховете
Събота - 23 юни
Стих за запаметяване:
“Всяка твар е като трева и всичката й слава като цвят от трева; тревата изсъхва и цветът й окапва, но Словото Божие трае довека” (1 Петр. 1:24, 25).

Основна мисъл: Библията има практическо значение за нас днес.


Много от древните текстове все още съществуват – от египетската Книга на мъртвите до легендата за Керет, писанията на Аристотел, Епиктет и Юлий Цезар. Но никой от тях не притежава такова влияние, сила и власт, каквото Библията е имала и има и днес.

Да, Божието Слово остава, дори в свят на космически совалки, телевизия, мобилни телефони и лаптопи. Това е така, защото независимо от големия напредък на науката и технологиите, на изкуството и културата, ние продължаваме да бъдем човешки същества, които се борят със същите проблеми, с които са се борили хората от самото начало. Въпросите за живота, смъртта, щастието, здравето, нравствеността, семейството в същността си остават непроменени с времето. А библейските отговори на тези въпроси остават също непроменени.

Тази седмица, последната за това тримесечие, ще разгледаме по-обстойно въпроса защо Божието Слово “трае довека”.

За тази седмица прочетете:
Мих. 6:8, Йоан 3:14-17, 10:10, 2 Петр. 3:9, Римл. 4:21, Еф. 2:8, Фил. 4:7.Божието Слово днес Неделя - 24 юни

За много хора днес Библията няма практическа стойност. Макар и различни, техните основания могат да се сведат до: 1) Библията е много стара; 2) Тя произхожда от сравнително малка общност – евреите; 3) Днес светът е толкова различен от времето, когато тази Книга е била написана, че не е възможно тя да е все още приложима.


Как бихте отговорили на споменатите възражения?


Проблемът с тези доводи може да се сведе до едно:това, върху което са основани. Ако човек вярва, че Библията е само една човешка книга, написана и съставена от хора, изразявали идеите на своята култура, тогава тези доводи биха били основателни.

Обаче като християни ние ги отхвърляме. Имаме основания да вярваме, че Библията е Божие Слово. Вярваме, че чрез нея ни говори Бог, Творецът. Вярваме, че чрез нея Той разкрива Своята воля на цялото човечество. Всички тези неща – че е била написана отдавна или от малка група хора, или че е написана в свят, много различен от днешния, нямат никакво значение, ако чрез Библията ни говори Бог.


По-долу са отбелязани няколко текста, които засягат въпроси, намиращи се в Библията. Докато ги четете, се запитайте: 1) Какви въпроси са засегнати? 2) Имат ли те практическо значение за нас днес?


Мих. 6:8

Йоан 10:10

Йоан 17:3

Деян. 17:31

Фил. 4:7


Помислете за всеки един от изброените по-горе въпроси. Ако нямахме Библията, какви отговори щяхме да имаме за тях? Помислете колко различен щеше да бъде животът ни, ако бяхме оставени без напътствието, надеждата и обещанията, предложени ни в Библията. Междувременно, какво можем да направим, за да почувстваме библейските обещания по-действителни за самите себе си?
Божият вечен план Понеделник - 25 юни

“Намеренията на Господа стоят твърди довека, мислите на сърцето Му - из род в род” (Пс. 33:11).


Кой важен принцип, изразен в този текст, ни помага да осъзнаем по-добре приложимостта на Библията за днес?


Какви са намеренията за нас в Божието сърце? Виж Йоан 3:14-17, 2 Петр. 3:9, 1 Тим. 2:4.

Библията има практическо значение днес, защото в нея са разкрити Божиите планове. Планът за спасението ни е известен чрез нея, а това спасение е предназначено за всички хора от всички поколения. “Има много помисли в сърцето на човека, но намерението Господне – то ще устои” (Пр. 19:21).

Бог е вечен (Вт. 33:27). Царството Му е вечно (Дан. 2:44). Неговата воля за нас, изразена в Библията, не се променя с течение на времето, защото Бог никога не се променя: “Исус Христос е същият вчера, днес и довека” (Евр. 13:8). “Като наметало ще ги свиеш и те ще бъдат изменени. Но Ти си същият и Твоите години няма да се свършат” (Евр. 1:12).

Наистина времената се променят, културите се променят, променят се отношенията, променят се и хората. Промяната е житейски факт – виждаме я навсякъде около себе си. Но самият Бог и Неговите намерения за нас остават едни и същи.

Затова няма значение, че Библията е писана преди много векове или в различни култури. Значение има единствено фактът, че Божията любов към нас и Неговото желание да ни спаси остават едни и същи през всичките епохи.

Следователно това е тайната на Библията: тя е приложима и днес, защото Този Бог, Който е разкрит на нейните страници, има значение и днес.


Помислете за промените, които се случват във вашия живот или в света около вас. Погледнете колко несигурност цари навсякъде. Сред всичко това какво означава за вас фактът, че Божията любов и планът за нашето спасение са неизменни? Каква надежда и увереност можете да извлечете от тази важна истина?
Вечният кръст Вторник - 26 юни

Може би най-важното основание за приложимостта на Библията днес е фактът, че тя е избраното от Бога средство за разкриване на най-важната за човечеството истина: жертвата на Исус Христос на кръста и възкресението Му. Докато тя ни разкрива Божието велико спасение, какво значение има колко е стара, кой и при какви обстоятелства я е написал? Значение има единствено това, че чрез нея Бог ни е разкрил плана за спасението ни чрез Исус – истина, която ще остане през цялата вечност, дълго след като тази стара земя е изчезнала и е била сътворена новата. Затова, докато Божието Слово ни запознава с Христос, и то разпънат на кръст, практическото му значение за нашия паднал в грях свят винаги ще бъде актуално.


Прегледайте следните текстове. Какви вести имат те за нас? Докато ги четете, се запитайте: “Ако не съществуваше Библията, откъде щях да науча истините, разкрити тук?”


Ис. 65:17

Мат. 24:30

1 Кор. 6:3

2 Кор. 5:21

Еф. 2:8

1 Сол. 4:16

1 Тим. 1:15

Тит 1:2

Евр. 2:14

Откр. 20:14

Откр. 21:4


Това са обещания, дадени за нас. Защо те трябва да имат такова голяма значение за всеки, който вярва?
Спазени обещания Сряда - 27 юни

“Благословен да бъде Господ, Който успокои народа Си Израел според всичко, което е обещал. Не пропадна нито едно от всичките добри обещания, които даде чрез слугата си Моисей” (3 Царе 8:56).

Божието Слово ще съществува винаги, защото Божиите обещания никога не отпадат. За разлика от човешките обещания, които често са нарушавани, Бог винаги спазва Своите.


Прочетете Римляни 4:21; Йоан 16:33; Матей 28:20. Какви специални обещания и надежда за всички нас има тук? Как сте преживели реалността им в собствения си живот?


Бог ни е дал Своите обещания за вечен живот (Йоан 3:15), за отговори на молитвите ни (Мат. 7:7), за безгранични благословения (Марк 9:23), за премахване на пречки (Лука 17:6), за духовно обогатяване (Йоан 6:35), за спасение (Римл. 1:16), за помощ против изкушения (Евр. 2:18) и за победа (Яков 4:7).

“Точно чрез тези обещания Христос ни предава Своята благодат и сила. Те са листата от дървото, което е за `изцеление на народите` (Откр. 22:2). Когато бъдат приети и усвоени, те ще дадат сила на характера, ще вдъхновяват и поддържат живота. Нищо друго не може да има такава лечебна сила” (Елън Уайт, Служене на изцеление).


Изпълнението на кои обещания все още очаквате да видите? Как можете междувременно да се държите за Бога с надежда и доверие?
Библията остава... Четвъртък - 28 юни

През цялата история хората са предсказвали неизбежната смърт на Библията – че тя скоро ще потъне изчезне в забрава и ще бъде считана само за интересна историческа останка от отминала епоха, и т.н.

Колко погрешни са се оказали тези предсказания!


Прочетете Матей 24:35. Как в известен смисъл тези думи на Исус отпреди много векове предсказват, че Библията ще бъде актуална до последните дни?


Освен всички опити да унищожи Библията чрез насилие, врагът на душите се е старал да използва науката, философията и висшата критика, за да изкорени влиянието й. Но и днес милиони и милиони хора вярват в нея като Божие Слово, стремят се да изискват нейните обещания и да живеят според Божиите заповеди. Трябва ли да ни изненадва това? Разбира се, че не! Както ни е открито: “Тревата съхне, цветът вехне, но Словото на нашия Бог ще остане довека” (Ис. 40:8).

Междувременно според Обединените библейски общества: “В началото на ХІХ век Писанията бяха на разположение само на 68 езика. Днес те са на разположение на не по-малко от 2 303 езика и наречия. Цялата Библия е била преведена на поне 405 езика, а Новият Завет – на приблизително 1 034. Освен това части от Библията са представени на около 864 езика”. (Виж www.biblesociety.org.)


Прочетете 1 Петрово 1:24, 25. Имайте предвид, че тези думи са писани преди около две хиляди години. Каква вест за нас днес има тук? Как тези думи трябва да ни помагат да се доверяваме на Библията, на нейните обещания и предупреждения?


Библията остава сега и завинаги. Въпросът е какво е променила тя в нашия живот. Словото може да бъде на нашите рафтове, на нашите бюра и дори в умовете ни, но ако не му позволим да влезе в сърцата ни, каква полза можем да имаме от него? Вгледайте се в живота си. Какво ви говори той за начина, по който се отнасяте към вечното Слово?
Разширено изучаване Петък - 29 юни
Прочетете още:

Елън Уайт, Великата борба, “Нашата единствена защита”.

“Бог ще има един народ на земята, който да приема Библията и само Библията като мерило за всички доктрини и като основа на всички реформи. Мненията на учените, заключенията на науката, вероученията или решенията на църковни събори, толкова многобройни и противоречащи си, колкото са и църквите, които те представят, гласът на мнозинството – нито едно, нито всички тези неща не трябва да бъдат считани за доказателство, подкрепящо или отхвърлящо някоя точка от християнската вяра. Преди да приемем която и да е доктрина или поучение, е необходимо да изискаме ясното `Така казва Господ` в тяхна подкрепа” (Елън Уайт, Великата борба).

“Кръстът на Христос ще бъде науката и песента на изкупените през цялата вечност. В прославения Господ те ще виждат разпънатия на кръст Христос. Никога няма да бъде забравен фактът, че Този, Чиято сила е създала и поддържа безбройните светове в обширното царство на Космоса, Възлюбеният от Бога, Величието на небето, Този, пред Когото херувимите и блестящите серафими благоговеят с възхита – е смирил Себе Си, за да възвиси падналия в грях човек. Понесъл е вината и срама на греха, както и това, че Неговият Отец е отвърнал лицето Си от Него, а злочестината на един изгубен свят е разбила сърцето Му и е отнела живота Му на Голготския кръст. Фактът, че Творецът на всички светове, Повелителят на всички съдби, е трябвало да остави Своята слава и да принизи Себе Си поради любовта Си към човека, винаги ще предизвиква учудването и възхищението на Вселената” (пак там).

За разискване:

1. В кои области от църковния живот трябва да приложите с повече взискателност принципите, намиращи се в Библията? Как можете да помогнете на църквата да осъзнае какво не й достига и после да й съдействате да се издигне до по-високо ниво?

2. Обсъдете въпроса за библейските обещания, които тепърва ще се изпълнят или които сякаш не могат да бъдат изпълнени - поне не така, както на нас ни се иска. Например някой се е молил за болен приятел, за брачен партньор или за дете, които не са се възстановили. Как да си помагаме един на друг при такива ситуации в светлината на Божието Слово и на обещанията, които имаме в него?
Разказ
“Не искам да пътувам”
Елза Веласко

Инди притежава вродената дарба на лидер сред учениците в нашето малко училище в планините на Южните Филипини. Тя обича съботата и богослуженията. Веднъж ми се стори много тъжна и разбрах, че нещо я тревожи. Тогава ми разказа за проблема си. “Моят баща не иска да губя цял ден в църквата. Не дръзвам да му противореча, защото гневът му ще се излее върху мен.” В съботната сутрин Инди не дойде да ми помогне да занесем материалите за съботното училище. Липсваше ми приятния й глас. Когато тръгнахме с помощничката ми към църквата, внезапно видяхме Инди да върви надолу по пътеката с майка си. Не бе облечена като за църква. Махнахме й с ръце, но тя наведе глава и отмина.

Попитах една съседка на детето какво става и тя ми разказа, че бащата на Инди й се скарал сутринта. Тя искала да отиде на съботното училище, но баща й заявил, че трябва да слезе с майка си в големия град долу в равнината. Всички се молихме Бог да е с Инди през този ден.

Същата вечер Инди ме посети в колибата. Обясни, че майка й искала двете да отидат до града. Стигнали до съседното село, от където щели да се качат на кола за равнината. “Аз обаче се молих Бог да не изпраща джип, за да не наруша съботата”, каза Инди срамежливо. Обикновено всеки ден по няколко джипа тръгват от селото. Точно този ден Инди и майка й стояли там целия ден, но нито една кола не се появила. Накрая се отказали и се върнали в родното си село с празни ръце.

“Татко се ядоса много, защото целият ден бе пропилян – каза Инди. – Аз обаче се радвам, че Бог отговори на молитвата ми и не допусна да наруша съботата.”

Бог отговори на молитвата на моята приятелка. Той отговори и на нашите молитви за нея. Молете се родителите на Инди да разберат колко е важно да следват Исус и да бъдат като дъщеря си.


* Елза Веласко бе студент мисионер от колежа Маунтин Вю и учителка в мисионското училище Бугахон в Южните Филипини.

Created by ULimited®