"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението "Съботно училищен урок" от Google Play

Изтеглете Андроид приложението "Съботноучилищни уроци за юноши" от Google Play


Светият Дух

Арнолд Уоленкампф
Съботноучилищни уроци за възрастни
Април, май, юни 2006 г.

Действията Му
са непроследими
като планински бриз...

Урок 6 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 29 април - 5 май 2006 г.

Кръщението със Светия Дух


За друг урок изберете
Всички разкази, Само стиховете
Събота - 29 април
Стих за запаметяване:
“И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълвайте се с Духа” (Ефесяни 5:18).

През вековете в християнската църква е имало много спекулации и спорове какво означава “кръщение със Светия Дух.” От няколкото препратки в Писанието става ясно, че то е свързано с промяна в живота на новородения човек под влияние на Светия Дух. Без Духа никой не може да преживее новорождение. Всички, които имат тази опитност, са били кръстени със Светия Дух.

В Деяния 1:5 Исус казва на последователите Си, че те ще бъдат кръстени със Светия Дух. Зрелищното събитие на Петдесетница десет дни по-късно изглежда явно изпълнение на Неговото обещание (Деяния 2 гл.). Тогава много хора приемат Христос и стават новородени Негови последователи.

Едно е сигурно: всеки, който с вяра и покорност се предаде на Господ Исус Христос, е кръстен със Светия Дух. Един обичащ и обичан християнин, който служи на другите и е готов да се жертва за тях, е най-великата проява на това кръщение.

Тази седмица ще разгледаме обещанието, дадено на всички, които предават себе си на Господ Исус Христос.

За тази седмица прочетете:
Деяния 2:37, 38; 9:5, 6; 1 Коринтяни 12:1-13; 2 Коринтяни 7:9-11; Галатяни 3:1-11; 5:5, 6.Един Дух, едно тяло Неделя - 30 април

Прочетете 1 Коринтяни 12:1-13. Каква идея представя тук ап. Павел, особено в стих 13?


Апостолът се занимава с църква, спореща по въпроса за духовните дарби. В отговор той възкликва: “Не разделяйте църквата по този въпрос!” Или, както се изразява: “Защото ние всички - било юдеи или гърци, било роби или свободни - се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло и всички от един Дух се напоихме” (стих 13).

Истинските вярващи се кръщават в един Дух в Христовото тяло (стих 13), което е църквата. Каквито и други неща да е искал да подчертае Павел, едно е ясно: всички вярващи споделят реалността да са кръстени от Светия Дух и това ги прави част от Христовото тяло, църквата.

Кръщението в Духа – или обръщането – в идеалния случай предшества кръщението. Водното кръщение е външна демонстрация на промяната, която вече е настъпила в сърцето. Истинският вярващ е роден от Духа (Йоан 3:5, 6), Който е запечатващият фактор (Ефесяни 1:13, 14), и е даден като гаранция и напомняне, че този човек принадлежи на Бога (2 Коринтяни 5:5).


Колко важно е Духът да обитава в нас? Римляни 8:9.


Когато лично приемем Исус като наш Спасител, получаваме Духа като небесен Дар в уверение за пълното ни и окончателно спасение. Неговото присъствие в нас е гаранция и постоянно напомняне, че един ден в бъдеще Исус не само ще обитава в нас, но че и ние ще живеем с Него и с непадналите ангели в небесното царство, където изкушения и грях вече няма да съществуват. От Петдесетница насам всеки истински вярващ получава гаранцията на Духа, която е същата опитност както кръщението с Духа. Важният въпрос за нас е: доколко желаем да получим Светия Дух?


Според вас какво означава да бъдеш кръстен със Светия Дух? Ако някой ви запита кръстени ли сте със Светия Дух, какво бихте му отговорили?
Вината и Духът Понеделник - 1 май

Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петър и на другите апостоли: “Какво да сторим, братя?” (Деяния 2:37).


Разгледайте действието в горния стих. Ако прочетете предшестващите го текстове в Деяния 2 гл. (започвайки със стих 14), ясно ще можете да видите какво става. Като цитира Стария Завет, Петър им проповядва смъртта, възкресението и възнесението на Исус Христос. Представя им спасителния план.

Обърнете внимание и на незабавния им отговор. Той израз на радост ли е? На веселие? Точно обратното! Те са “ужилени в сърцата си”. Гръцкият глагол тук означава “да пробода” и идеята, предадена в текста, е, че те изпитват болка, страдание, угризения. И нищо чудно, особено ако прочетете стих 36. Разбира се, в известен смисъл ние сме също толкова виновни, колкото и тези хора, тъй като греховете на цялото човечество са приковали Исус Христос на кръста.


Прочетете 2 Коринтяни 7:9-11. Запишете със собствени думи какво казва тук Павел и в каква връзка е с преживяното от юдеите на Петдесетница.


В този контекст е по-лесно да разберем думите на Христос: “Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство” (Матей 5:3). Все пак голяма част от Благовестието е вест на радост, мир и надежда. Но процесът на спасението, на покаянието и на освещението наистина включва известно страдание от наша страна (Деяния 14:22). Едно от действията на Светия Дух е да ни доведе до убеждение за грях (Йоан 16:8) и това може да се осъществи само до онази степен, до която сърцата ни могат да бъдат “ужилени” от реалността на факта колко греховен е бил животът ни.


Как Светият Дух донася убеждение в сърцето ви? Какви чувства изпитвате? Как Духът използва това убеждение за вашето духовно израстване?
Покаянието и Духът Вторник - 2 май

А Петър им рече: “Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете този Дар, Светия Дух” (Деяния 2:38).


Покаянието е промяна на ума и на живота. Думите за покаяние както в еврейския, така и в гръцкия език, включват идеята за промяна и по-специално - промяна на ума и на посоката. Това е признаване, че човек е сбъркал; признание, което води не само до скръб, но и до промяна, до обръщане към Източника на живота и до морално поведение. Покаянието, истинското покаяние (2 Коринтяни 7:10), е мощно доказателство, че човекът е бил кръстен със Светия Дух.


Прочетете Римляни 2:4 заедно с Йоан 15:26 и 16:13, 14. Как тези стихове ви помагат да разберете ролята на Светия Дух за покаянието на човека?


Светият Дух е Христовият представител на земята. Човек може да бъде доведен до убеждение за грях и оттам – до истинско покаяние само чрез Неговото дело, което разкрива истината за Христос. Само посредством силата на Духа можем да вземем съзнателно решение да се откажем от греховните си пътища и да живеем в покорство към Бога. Разкривайки ни Божията любов, Духът ни докосва и всажда у нас единствения и истински мотив да желаем да служим на Бога: благодарно сърце, обичащо Онзи, “Който пръв ни е възлюбил” (1 Йоаново 4:10).

Но истинската любов към Бога не може да бъде от принуждение. Духът идва и ни докосва; ние имаме свободата да се поддадем на убежденията Му или да Го отблъснем. В крайна сметка изборът е наш и само наш.

Опитайте се да си обясните преживяването на собственото си покаяние. Кога за първи път почувствахте убеждение? Каква беше незабавната ви реакция? Как реагирахте в крайна сметка? Какви промени настъпиха?
Покорността спрямо Бога и Духът Сряда - 3 май

Прочетете отново Деяния 2:37 за реакцията на юдеите спрямо свидетелството на ап. Петър. Какъв е техният отговор? Сравнете го с отговора на Савел (Деяния 9:5, 6). Какво незабавно доказателство и в двата случая показва, че обръщането на тези хора е истинско?


“И ние сме свидетели Нему за тия неща, както е и Светият Дух, Когото Бог даде на онези, които Му се покоряват” (Деяния 5:32). Както загатва този стих, покорността спрямо Бога е една от предпоставките за получаване на Светия Дух. Истина е, че сме оправдани чрез вяра и че само Христовата правда ни спасява от окончателните последици на греха, но ние не можем да живеем като бунтовници в непокорство спрямо Господа и да останем спасени. Духът е даден, за да ни води към убеждение – убеждение, което трябва да ни направи покорни на Божията воля.


Разгледайте следните стихове. Какво ни разкриват те за ролята на Духа и покорството?


Деяния 16:7


Галатяни 5:5, 6


Галатяни 5:22-26


1 Петрово 1:2


Когато е бил тук, Исус е увещавал последователите Си да се покоряват на Бога, да живеят съобразно Неговите заповеди, да се обичат и да си прощават взаимно, както Бог ни обича и ни прощава. Колко глупаво е да вярваме, че Светият Дух, Който е тук вместо Него, ще ни води към нещо по-различно. Тези, които претендират за “кръщение със Светия Дух” и използват например “говоренето на езици” като доказателство, че са кръстени, а в същото време живеят в непокорство спрямо Божиите заповеди, се самозаблуждават. Най-голямото доказателство за живот чрез Духа, е животът във вяра и послушание спрямо Бога.
Вярата и Духът Четвъртък - 4 май

Както видяхме вчера, хората, покоряващи се на влиянието на Светия Дух, ще бъдат доведени до онова, което Павел нарича “покоряване на вярата” (Римляни 16:26). Но тъй като спасените в Христос Му се покоряват и тъй като спасението е неотделимо от покорността, човек лесно може да падне в капана на объркването: да сметне за едно и също нещо резултатите от спасението (покорността) и средствата за спасението (вярата в Христос). Точно в това е бил проблемът на галатяните.


Прочетете Галатяни 3:1-11. На кой проблем се спира тук ап. Павел? Каква загриженост изразява? Обърнете внимание особено на ролята, която той придава на Духа.


Светият Дух трябваше да води хората към “всяка истина” (Йоан 16:13); центърът на “всяка истина”, разбира се, е Христос, и то разпнат (1 Коринтяни 2:2). Най-великата и най-важната от всички истини е тази, че Исус Христос е умрял за греховете на света, че на Голгота е платил цената за всички човешки грехове и че чрез вяра всеки може да получи прощение и да застане съвършен пред Бога. Централна за тази истина е темата, че никакви човешки дела, дори делата по Закона, не могат да изкупят греха и да донесат прощение (Римляни 3:20; Галатяни 2:16). То идва само чрез жертвата на Исус и става ефективно в живота на всеки, който вярва, т.е. който го изисква чрез вяра (Галатяни 3:5, 6). Така същият Дух, Който ни води към покорност, ни помага да разберем великата истина на спасението единствено чрез вяра. Очевидно е, че галатяните някак са губели от погледа си тази велика истина.

Обърнете внимание и на съществената роля, която Павел отделя на Светия Дух (Галатяни 3:2-5), и каква тясна връзка представя между Духа, идващ при хората, и тяхната вяра – в противовес на делата им по Закона.


Кои са някои от “капаните” на законничеството, в които можем неусетно да паднем? Как да се предпазим?
Разширено изучаване Петък - 5 май
Прочетете още:

Елън Уайт, Деяния на апостолите, стр. 20-24; Патриарси и пророци, стр. 185-188, 190, 437-439; Изход 14 гл.; Свидетелства към църквата, т.7, стр. 167-169.

“Нека Христос действа чрез Светия Си Дух и да ви възкреси духовно. Нека използва талантите ви. Той е създал всяка ваша способност така, че благодарение на нея по-добре да почитате и прославяте името Му. Посветете Му се и всички, свързани с вас, ще забележат, че силите ви са от Бога, че най-благородните ви способности са поставени в служба на доброто. Способностите, някога използвани да служат на Аз-а и на неправедни цели, ще бъдат пленени от Исус Христос и ще се съгласуват с Божията воля” (Елън Уайт, Свидетелства към проповедниците и служителите на Евангелието).

“Нуждаем се от кръщение със Светия Дух” (Елън Уайт, Евангелизъм).

За разискване:

1. Споделете в съботноучилищните групи отговора си на последния въпрос от частта за вторник. Какво можете да научите от различните мнения?

2. Прочетете Лука 11:11-13. След това обсъдете какво се е случило, когато сте давали на много скъп за вас човек подарък, за който сте знаели, че истински ще му хареса. Как се почувствахте? Защо дадохте подаръка с такова нетърпение? Допринесе ли той за доброто му? Имайки предвид тези мисли, какво можем да научим за предложеното ни обещание за Светия Дух?

3. Подгответе малка презентация по темата за “кръщението със Светия Дух”. Постарайте се да предвидите какви въпроси биха имали хората в църквата по тази тема и бъдете готови да им отговорите.
Разказ
Дългият път към мира
Андрей Скворцов

Андрей израснал в атеистичен дом в Русия. Докато следвал в университета почувствал, че животът му е празен и започнал да чете философия и история. В една от прочетените книги имало много цитати от Библията. Може би християнството ще ми помогне, помислил си той. Започнал да посещава църкви и манастири, но церемониите не го доближавали до Бога. Копнеел да намери някой, който да отговори на въпросите му.

Намерил един Нов завет в книжарница и го купил, макар че това му струвало цяла седмична заплата. Започнал да чете Матей, но думата “роди” го озадачила. Искало му се да намери някой, който да му обясни Библията. Преди да успее да намери такъв човек, бил повикан да служи в армията.

Изпратили го в Сибир на около 4800 километра от дома. Почувствал се съвсем самотен и изолиран. Точно тогава срещнал един войник християнин, който му дал Нов завет. Андрей започнал да го чете, но когато започнал да задава въпроси, войникът му отговорил: “Просто продължавай да четеш.”

Военната служба била нещо ужасяващо след падането на комунизма. Войниците били бити без причина и мнозина дезертирали или се опитвали да извършат самоубийство. Командирът на Андрей разбрал за интереса му към религията и започнал да го тормози. Често го биели за това, че отказвал да нарани друг войник или заради престъпления, които не бил извършил. Андрей обаче чувствал, че Бог го ръководи и спасява.

След завършване на военната си служба Андрей се върнал в Москва. Купил Библия и започнал да я чете по цели нощи. Леля му разбрала за неговия интерес и го поканила да я придружи на едно евангелизаторско събрание. Там намерил отговор и на най-трудните въпроси.

Внезапно научил, че майка му има тумор в мозъка. В болницата баща му отчаяно го помолил за помощ и го накарал да намерят лечител екстрасенс, който да я излекува. Андрей знаел, че това не е редно и затова помолил пастора да се моли за нея. Довел един от пасторите от евангелизационните събрания, за да се моли за майка му. Той обяснил значението на вярата в Бога и Божията сила да изцелява. След това се помолил за нея.

Майката на Андрей била оперирана и след това се възстановила без никакви странични ефекти. Андрей бил убеден, че молитвите на пастора са допринесли за чудото и скоро се кръстил. Сега се надява, че родителите му, които го придружават на богослуженията, ще предадат сърцата си на великия Лекар.


* Андрей Скворцов е компютърен специалист и старейшина на църква в Москва.

Created by ULimited®