"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението "Съботно училищен урок" от Google Play

Изтеглете Андроид приложението "Съботноучилищни уроци за юноши" от Google Play


Изкуплението в Посланието към римляните

Дон Ф. Нойфелд

Съботноучилищни уроци за възрастни
Юли, август, септември 2010 г.


Урок 2 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 3 - 9 юли 2010 г.

Евреи и езичници


За друг урок изберете
Всички разкази, Само стиховете
Събота - 3 юли
Стих за запаметяване:
„Законът бе даден чрез Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа” (Йоан 1:17).

В самото начало към християнството се обръщат само евреи. Никъде в Новия Завет няма потвърждение, че са призовавани да се откажат от обичая на обрязването или от еврейските празници. Но когато към християнството започват да се обръщат и езичници, възникват сериозни проблеми. Трябва ли и те да започнат да се обрязват? Доколко са длъжни да спазват старозаветните закони? Накрая в Ерусалим се събира съвет, който да намери разрешение (вижте Деяния 15 гл.).

Въпреки категоричното и единодушно решение на съвета да не притесняват езичниците с купища правила и закони, някои учители продължават да тровят църквите, настоявайки обърналите се към вярата езичници да спазват всички старозаветни предписания и наредби, включително и обрязването.

Този проблем съществува и днес, макар с обратен знак и под по-друга форма. Колко често ние, адвентистите, сме обвинявани, че сме евреи и законници, защото държим на Десетте заповеди (и по-точно, на заповедта за съботата)? Колко често чуваме, че вече сме под Нов завет и Законът (вкл. и съботната заповед) е отменен?

От друга страна, понякога влизаме в конфликт и с такива, които искат да върнат и наложат всички правила и наредби на Стария Завет върху днешната църква.

Ето защо Посланието към римляните със сигурност съдържа важна вест за нас днес – точно както е съдържало и за тогавашната църква в Рим.

За тази седмица прочетете:
Левит 23 гл.; Матей 19:17; Деяния 15:1–29; Галатяни 1:1–12; Евреи 8:6; Откровение 12:17По-превъзходни обещания Неделя - 4 юли

Прочетете Евреи 8:6. Каква е вестта за нас? Как да разбираме тези „по-превъзходни обещания”?


Може да се каже, че най-голямата разлика между религията на Стария Завет и тази на Новия е в това, че новозаветната ера започва с идването на Месия – Исус от Назарет. Той е изпратен от Бога, за да стане Спасител. Не може хората да Му обръщат гръб и в същото време да очакват спасение. Могат да получат прощение на греховете си единствено чрез изкуплението, което осигурява Той. Единствено, ако им бъде вменен Неговият съвършен живот, могат да стоят пред Бога без осъждане. С други думи, спасението е чрез праведността на Исус. Чрез нищо друго.

Старозаветните светии с нетърпение очакват благословенията на месианската ера и изпълнението на обещанието за спасение. В новозаветно време въпросът е: „Да приема ли за свой личен Спасител Исус от Назарет, Когото Бог е изпратил като Месия?” Ако човек повярва в Него, т.е. ако приеме, че Той наистина е това, което сам твърди, че е, и се посвети на Него, ще бъде спасен чрез праведността, която Исус му подарява безвъзмездно.

Между другото Новият Завет не променя моралните изисквания на Декалога, защото те са основани върху характера на Бог и на Христос. Послушанието към Божия морален закон е част от Новия завет точно толкова, колкото и от Стария.


Прочетете Матей 19:17; Откровение 12:17; 14:12 и Яков 2:10, 11. Какво се казва за моралния закон в Новия Завет?


Същевременно целият комплекс от ритуали и церемониални закони, които отличават израелтяните като народ и са изрично свързани със Стария Завет; които сочат към Исус, към Неговата смърт и служене като Първосвещеник, са прекратени и на тяхно място е постановена нова заповед, основана върху „по-превъзходните обещания”.

Да помогне както на евреите, така и на езичниците да разберат какво представлява преходът от юдаизъм към християнство – това е една от главните цели на ап. Павел в Посланието към римляните. Този преход ще отнеме известно време.


Кои са вашите любими библейски обещания? Колко често си ги повтаряте и искате от Бога да ги изпълни във вашия живот? Кои ваши решения може да попречат на това изпълнение?
Еврейски закони и наредби Понеделник - 5 юли

Припомнете си книгата “Левит” и доколкото ви позволява времето, прочетете я цялата. (Наблегнете най-вече на 12, 16 и 23 глави.) Какви мисли се появяват в ума ви при вида на всички тези правила, наредби и ритуали? Защо в условията на Новия Завет е напълно невъзможно да спазваме голяма част от тях?


За удобство може да разпределим старозаветните закони в пет основни категории: (1) морален закон; (2) церемониален закон; (3) граждански закон; (4) постановления и съдби и (5) здравни закони.

Тази класификация е отчасти изкуствена. Реално някои от категориите са взаимно свързани и до голяма степен се застъпват. Древните евреи не ги отделят една от друга и не ги отличават.

Моралният закон е обобщен в Десетте заповеди (Изход 20:1–17). Това са общите морални изисквания към човечеството въобще. Десетте изисквания са разработени и допълнени в различни постановления и съдби, разпръснати из цялото Петокнижие. Тези разработки показват какво означава да опазиш Божия закон в различни конкретни ситуации. Гражданските закони също не са нещо отделно. И те стъпват върху моралния закон. Регулират отношенията между граждани и власти, както и между самите граждани. Посочват наказания за различните нарушения.

Церемониалният закон регулира ритуалите в светилището, описва различните жертвоприношения и отговорностите на отделните граждани. Посочва празниците, както и начина, по който да се празнуват.

Здравните закони също се преплитат с останалите. Правилата, свързани с различните видове нечистота, дефинират най-напред церемониалната нечистота, но надхвърлят това ниво и отиват по-нагоре, включвайки хигиенни и здравни норми. Правилата, свързани с чистото и нечистото месо, имат изключително физиологична аргументация.

Евреите най-вероятно разглеждат всички тези закони „в пакет”; за тях всички те са от Бога. Но мислено правят известно разграничение. Десетте заповеди са изговорени лично от Божиите уста към Неговия народ. Това ги поставя на специално място, прави ги най-важни от всички. Останалите закони са им предадени чрез Мойсей. Що се отнася до ритуалите в светилището, естествено те могат да бъдат изпълнявани само докато съществува самото светилище.

След като евреите изгубват своята независимост и преминават под управлението на други народи, гражданските закони (поне в голямата си част) не могат да бъдат прилагани. Много церемониални предписания също не могат да бъдат спазвани след разрушаването на храма. А след идването на Месия много символи срещат своето изпълнение и губят смисъл.
Какво трябва да направим, за да се спасим? Вторник - 6 юли

Прочетете Деяния 15:1. Коя тема става повод за разногласия? Въз основа на какво може да се приеме, че това правило не се отнася само за еврейската нация? Виж Битие 17:10.


Апостолите, останалите проповедници на благовестието и много обикновени християни от Антиохия обединяват ревностните си усилия, за да печелят много души за Христос. В същото време някои от обърнатите евреи от „фарисейската секта” в Юдея съумяват да създадат проблем, който скоро ще доведе до повсеместни борби в църквата и ще потресе вярващите езичници. Високомерно и самоуверено тези учители проповядват, че за да бъде спасен, човек трябва да се обреже и да спазва целия церемониален закон. Да, евреите са много горди със своите служби, защото са им дадени от Бога. И мнозина от приелите Христовата вяра продължават да смятат така. Според тях не е възможно, след като Бог лично и ясно е постановил еврейската религиозна система, някога да позволи отменяне на която и да е част от нея. Те настояват еврейските ритуали и церемонии да се прелеят в ритуалите на християнската религия. Трудно им е да проумеят, че всички жертвоприношения не са друго, освен символ на смъртта на Божия Син; че именно тя е спойващото “вещество”, което държи в едно всички ритуали и церемонии на Мойсеевия закон и след нея те просто губят смисъл.


Прочетете Деяния 15:2–12. Как се развива спорът?


„ Апостол Павел търси напътствия директно от Бога, но винаги е готов да признае авторитета на тялото от вярващи, обединени в църква. Чувства нужда от съвет и когато възникнат важни проблеми, с радост ги представя пред нея; готов е да се присъедини към своите братя в търсенето на мъдрост от Бога, за да вземат правилно решение” (Елън Уайт. Деяния на апостолите).

Интересно, ап. Павел, който толкова често говори за своето „горно” призвание – как Исус лично му е възложил мисията, – с такава готовност работи и заедно с голямото църковно тяло. Той много добре осъзнава, че независимо от призванието си, е част от него и трябва да работи заедно с него – и то колкото е възможно повече.


Какво е вашето отношение към ръководителите на църквата? Доколко сте готови да им сътрудничите? Защо сътрудничеството е толкова важно? Как бихме функционирали като църква, ако всеки прави каквото си иска, независимо от църковното тяло?
„Никоя друга тегота” Сряда - 7 юли

Прочетете Деяния 15:5–29. До какво решение стига съветът и какви са аргументите им?


Взетото решение отхвърля изискванията на юдействащите християни, които настояват повярвалите езичници да се обрязват и да спазват целия церемониален закон, „еврейските ритуали и церемонии да се прелеят в ритуалите на християнската религия” (Елън Уайт. Деяния на апостолите). Интригуващи са думите на ап. Петър в стих 10, където нарича старите закони „хомот”, невъзможен за носене. Нима Господ, Който е постановил законите, ще ги превърне в бреме за Своя народ? Трудно е да го повярваме. Точно обратното – с течение на времето някои водачи изопачават със своите устни предания много закони, предназначени да носят благословение, и ги превръщат в бреме. Съветът се старае да спести на езичниците тези бремена.

Обърнете внимание на още нещо – никъде не се споменава, нито се повдига въпросът необходимо ли е езичниците да спазват Десетте заповеди. Как си представяте съветът да изиска от тях да се въздържат от ядене на кръв и в същото време да се съгласи те да нарушават заповедите срещу прелюбодейството, убийството и така нататък?


Кои правила се налагат на вярващите езичници (Деяния 15:20, 29) и защо точно те?


Вярващите евреи нямат право да налагат своите традиции върху езичниците, но съветът иска да е сигурен, че и езичниците няма да правят неща, които биха скандализирали евреите, обединени заедно с тях в Исус. Затова апостолите и епископите решават да напишат писмо, в което да ги наставят да се въздържат от месо, жертвано на идоли, от блудство, от яденето на удушени животни и кръв. Някои смятат, че след като спазването на съботата не е изрично споменато, тя не се отнася за езичниците (разбира се, заповедите, забраняващи лъжата и убийството, също не са изрично споменати, така че този аргумент срещу съботата е несъстоятелен).


Възможно ли е по някакъв начин и ние да налагаме на хората бремена – неща, които не са необходими и са плод повече на човешка традиция, отколкото на Божествена заповед? Как?
Галатийската ерес Четвъртък - 8 юли

Колкото и да е категорично решението на съвета, пак остават такива, които държат на своето и настояват езичниците да спазват еврейските традиции и закони. За ап. Павел това е много сериозен проблем. Той не го счита за нещо дребно, което не заслужава да стои редом с големите теми на вярата, защото самото му съществуване се превръща в отрицание на Христовото евангелие.


Прочетете Галатяни 1:1–12. Колко сериозен е проблемът, с който апостолът се сблъсква в Галатия според собствените му думи? Какво ни подсказва това за неговата истинска важност?


Както вече казахме, именно ситуацията в Галатия до голяма степен вдъхновява съдържанието на писмото до Рим. В него ап. Павел доразвива темата, започната в Посланието към галатяните. Юдействащите християни настояват, че законите, дадени чрез Мойсей, са важни и трябва да се спазват от обърнатите езичници. Апостолът се опитва да им разясни тяхното истинско място и функции. Не иска идеите на тези „учители” да пуснат корени и в Рим, както е станало в Галатия.

Въпросът дали в посланията до галатяните и римляните Павел има предвид церемониалния закон или пък моралния, издава невежество. От историческа гледна точка спорът е: обърнатите езичници трябва ли да се обрязват и да спазват всички Мойсееви наредби, или не. Съветът в Ерусалим вече се е произнесъл по въпроса, но някои отказват да се подчинят на неговото решение.

В посланията на ап. Павел до галатяните и римляните някои християни откриват “доказателства”, че моралният закон – Десетте заповеди (фактически, само четвъртата) – вече не важи за християните. Но те изопачават целта на тези послания, забравят за историческия контекст, както и проблемите, които всъщност апостолът обсъжда. Както ще видим по-нататък, той подчертава, че спасението е единствено чрез вяра, а не чрез спазване на закона, дори моралния. Но това не е същото – не означава, че този закон не трябва да бъде спазван. Послушанието към Десетте заповеди никога не е било поставяно под въпрос; онези, които го правят, приписват на апостол Павел думи, каквито той никога не е изричал.


Как отговаряте на хора, които твърдят, че съботата вече не важи за християните? Как бихте им представили истината за нея, без да нарушавате целостта на евангелската вест?
Разширено изучаване Петък - 9 юли
Прочетете още:

Елън Уайт, Деяния на апостолите, главите „Евреи и езичници” и „Отстъпление в Галатия”; от книгата Патриарси и пророци, глави „Законът, даден на Израел” и „Законът и двата завета” и от книгата Копнежът на вековете глава „Избраният народ”.

„След като заветът с Авраам съдържаше обещание за изкупление, защо бе нужно да се прави нов завет при Синай? По време на робството народът до голяма степен бе изгубил познанието си за Бога и принципите на Авраамовия завет...

Хората не осъзнаваха греховността на собствените си сърца и това, че без Христос за тях бе невъзможно да спазват Божия закон; и с готовност сключиха завет с Бога” (Елън Уайт. Патриарси и пророци).

„Под влиянието на фалшиви учители, появили се сред вярващите в Ерусалим, разделение, ереси и похот бързо намериха почва при християните в Галатия. Тези фалшиви учители смесваха истините на евангелието с еврейски традиции. Пренебрегваха решението на общия съвет в Ерусалим и принуждаваха обърнатите езичници да съблюдават церемониалния закон” (Елън Уайт. Деяния на апостолите).

За разискване:

1. По какъв начин вашата църква или вие самите в своя дом, или дори върху самите себе си може да налагате ненужни бремена? Как ще разберете дали наистина правите подобни неща? Или може би сте в опасност да отидете твърде далеч в другата крайност? По какво ще познаете дали не сте станали толкова немарливи спрямо стандартите, че животът ви вече не отразява вашето „горно” призвание в Христос?

2. Какви аргументи използват някои хора, за да доказват, че Десетте заповеди не важат за съвременните християни? Как им доказвате, че дълбоко грешат? Какво говори фактът (включително и на тях самите), че макар да не считат за валидни Десетте заповеди, те на практика се стараят да спазват повечето от тях?

3. Прочетете отново първите 12 стиха от Галатяни 1 глава. Забележете колко безкомпромисно, колко догматично и ревностно апостол Павел излага своето разбиране за евангелието. Какво подсказва това? Че понякога трябва да държим абсолютно непоклатимо на определени учения, особено във време на плурализъм и релативизъм като днес. Има доктрини, с които не могат да се правят компромиси по никакъв начин и под никакъв предлог.
Разказ
Адвентистите се присъединяват към МС

Майкъл Сурак, адвентист от Пенсилвания, наскоро се присъедини към МС. Същото направи и Джойси Лао от Тексас. Всъщност повече от 320 адвентисти от Северна Америка са се присъединили към МС, което им носи голямо удовлетворение.

Мисионери за слепите (МС) е част от християнско звукозаписно служение за подпомагане на слепи хора. МС свързва адвентисти из цяла Северна Америка с 23 000 слепи граждани или такива със зрителни увреждания, които получават материали на Брайлова азбука или напечатани с голям шрифт или в аудио формат от Християнското звукозаписно служение. Доброволци прекарват по един или два часа на месец в посещение на слепи или на хора с отслабен звук, като се сприятеляват с тях и се молят заедно с тях.

Майкъл посещава Карл – мъж на 31 години, който е сляп по рождение. „Карл има толкова радостен дух – казва Майкъл. – Смятах, че аз ще го насърчавам, но всъщност той ме насърчава.”

„Толкова много хора получават съвсем редовно материали – заявява пастор Дейвид Клайндинст. – Някои от тях дори посещават нашите лагери за слепи. Искаме да стигнем до тези хора и да ги свържем с местната адвентна църква, където да могат да общуват, да се сприятеляват и да се покланят на Бога.

„Повечето слепи хора копнеят да бъдат посещавани – твърди пастор Клайндинст. – Те получават материали и когато посетителите се представят като доброволци от служението, биват посрещани много топло. МС е чуден начин за включване в една система за евангелизиране и сприятеляване.”

Едгар и Джойс Лао се опитали да създадат група за изучаване на Библията в Тексас, но видели, че хората са прекалено заети, за да я посещават. След това се присъединили към МС. Първият сляп човек, с когото Едгар се сприятелил, бил Раул – наблюдател на птици, който ги „наблюдава” с ушите си. Едгар тръгнал с него на „наблюдение” и се запознал с други „наблюдатели”. Помолил се с групата и ги поканил на църква. Сред тях имало и млада жена на име Глейди. Едгар й предложил да се абонира за безплатните книги и списания, които служението предлага. Тя приела поканата и сега се радва на тази литература. Не след дълго Едгар поканил Глейди на църква и тя дошла заедно с двете си сестри и един племенник. Скоро след това Глейди се кръстила.


* Вашите мисионски дарения подпомагат на дейността на християнското звукозаписно служение.

Created by ULimited®