Стиховете на урок 7 за печат Печат на страницата

Урок 7

9 - 15 август 2008 г.

Апостол Йоан

Събота - 9 август

3 Йоаново 1:4
4. По-голяма радост няма за мене от това, да слушам, че моите чада ходят в истината.

1 Йоаново 2:1
1. Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай {Или, Утешител. Вж. Иоан 14:16}* при Отца, Исуса Христа праведния.

Матей 8:21-22
21. А друг от учениците Му рече: Господи, позволи ми първо да отида и погреба баща си.

22. Но Исус му рече: Върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.

Марко 10:35-45
35. Тогава се приближават при него Яков и Иоан, Заведеевите синове, и Му казват: Учителю желаем да ни сториш каквото и да поискаме от Тебе.

36. А Той им казва: Какво желаете да ви сторя?

37. Те Му рекоха: Дай ни да седнем, един отдясно Ти, а един отляво Ти в Твоята слава.

38. А Исус им рече: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам?

39. Те Му рекоха: Можем. А Исус им каза: Чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите;

40. но да седнете отдясно Ми или отляво Ми не е Мое да дам, а ще се даде на ония, за които е било приготвено.

41. А десетимата, като чуха това, захванаха да негодуват против Якова и Иоана.

42. Но Исус ги повика и им каза: Вие знаете, че ония, които се считат за управители на народите, господаруват над тях, и големците им властвуват над тях.

43. Но между вас не е така; а който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител;

44. и който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всичките.

45. Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина.

1 Йоаново 1
1. Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха, за Словото на Живота, -

2. (защото животът се яви, и ние видяхме, и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам), -

3. това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос.

4. И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост.

5. И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина.

6. Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината.

7. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях.

8. Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас.

9. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.

10. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас.

2 Йоаново 1
1. От Презвитера до избраната госпожа и до чадата й, които аз наистина любя, (и не само аз, но и всички, които са познали истината).

2. заради истината, която пребъдва в нас, и ще бъде с нас до века,

3. благодат, милост, мир да бъдат с нас от Бога Отца и от [Господа] Исуса Христа, Сина на Отца, в истина и любов.

4. Много се възрадвах, че намерих някои от чадата ти да ходят в истината, както приехме заповед от Отца.

5. И сега, госпожо, умолявам те, не като че ти пиша нова заповед, но тая, която имахме отначало; Да любим един другиго.

6. И любовта е това: да ходим по Неговите заповеди. Тая е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули отначало.

7. Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват дохождането на Исуса Христа в плът. Такъв човек е измамник и антихрист.

8. Внимавайте на себе си, да не изгубите онова, което сте изработили, но да получите пълна награда.

9. Никой, който върви напред, и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога; тоя, който пребъдва в учението, той има и Отца и Сина.

10. Ако някой дойде при вас, и не носи това учение, недейте го приема в къщи, и не го поздравявайте,

11. защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела.

12. Имам много да ви пиша, но не искам да пиша с книга и мастило, обаче надявам се да дойда при вас, и уста с уста да се разговорим, за да бъде радостта ви пълна.

13. Поздравяват те чадата на твоята избрана сестра.

3 Йоаново 1
1. От Презвитера до любезния Гаий, когото любя;

2. Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти.

3. Защото много се зарадвах, когато дойдоха някои братя и засвидетелствуваха за твоята вярност, според както ти ходиш в истината.

4. По-голяма радост няма за мене от това, да слушам, че моите чада ходят в истината.

5. Възлюбений, ти вършиш вярна работа в каквото правиш за братята, и то за чужденци;

6. които свидетелствуваха пред църквата за твоята любов. Добре ще сториш да ги изпратиш както подобава пред Бога;

7. защото за Христовото име излязоха, без да вземат нещо от езичниците.

8. Ние, прочее, сме длъжни да посрещаме такива радостно, за да бъдем съработници с истината.

9. Писах няколко думи до църквата; но Диотреф, който обича да първенствува между тях, не ни приема.

10. Затова, ако дойда, ще му напомня за делата, които върши, като бръщолеви против нас лоши думи. И като не се задоволява с това, той не просто че сам не приема братята, но възпира и тия, които искат да ги приемат, и ги пъди от църквата.

11. Възлюбений, не подражавай злото, но доброто. Който върши добро, от Бога е; който върши зло, не е видял Бога.

12. За Димитрия се свидетелствува добро от всички, и от самата истина; а още и ние свидетелствуваме; и ти знаеш, че нашето свидетелство е истинско.

13. Имах много да ти пиша, но не ми се ще да ти пиша с мастило и перо;

14. а надявам се скоро да те видя, и ще се разговорим уста с уста. Мир на тебе. Поздравяват те приятелите. Поздрави приятелите по име.

Специален призив

Неделя - 10 август

Марко 1:20
20. И веднага ги повика; и те оставиха баща си Заведея в ладията с надничарите, и отидоха след Него.

Марко 1:20
20. И веднага ги повика; и те оставиха баща си Заведея в ладията с надничарите, и отидоха след Него.

Матей 8:21-22
21. А друг от учениците Му рече: Господи, позволи ми първо да отида и погреба баща си.

22. Но Исус му рече: Върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.

Лука 14:26
26. Ако дойде някой при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, братята си, и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде Мой ученик.

Филипяни 3:8
8. А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо - познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия,

Лука 5:1-11
1. А веднъж, когато народът Го притискаше да слуша Божието слово, Той стоеше при Генисаретското езеро.

2. И видя две ладии спрени край езерото; а рибарите бяха излезли от тях и изпираха мрежите си.

3. И като, влезе в една от ладиите, която беше Симонова, помоли го да я отдалечи малко от сушата; и седна та поучаваше народа от ладията.

4. И като престана да говори рече на Симона: Оттегли ладията към дълбокото и хвърлете мрежите за ловитба.

5. А Симон в отговор рече: Учителю, цяла нощ се трудихме, и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежите.

6. И като сториха това, уловиха твърде много риба, така щото се прокъсваха мрежите им.

7. И извикаха съдружниците си от другата ладия да им дойдат на помощ; и те дойдоха и напълниха и двете ладии, до толкова, щото щяха да потънат.

8. А Симон Петър, като видя това, падна пред Исусовите колене и каза: Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек.

9. Понеже той и всички, които бяха с него, се учудиха на ловитбата на рибите що уловиха,

10. също и Яков и Иоан, синовете на Заведея, които бяха Симонови съдружници. А Исус рече на Симона: Не бой се; отсега човеци ще ловиш.

11. И когато извлякоха ладиите на сушата, оставиха всичко и отидоха след Него.

Лука 5:1-11
1. А веднъж, когато народът Го притискаше да слуша Божието слово, Той стоеше при Генисаретското езеро.

2. И видя две ладии спрени край езерото; а рибарите бяха излезли от тях и изпираха мрежите си.

3. И като, влезе в една от ладиите, която беше Симонова, помоли го да я отдалечи малко от сушата; и седна та поучаваше народа от ладията.

4. И като престана да говори рече на Симона: Оттегли ладията към дълбокото и хвърлете мрежите за ловитба.

5. А Симон в отговор рече: Учителю, цяла нощ се трудихме, и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежите.

6. И като сториха това, уловиха твърде много риба, така щото се прокъсваха мрежите им.

7. И извикаха съдружниците си от другата ладия да им дойдат на помощ; и те дойдоха и напълниха и двете ладии, до толкова, щото щяха да потънат.

8. А Симон Петър, като видя това, падна пред Исусовите колене и каза: Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек.

9. Понеже той и всички, които бяха с него, се учудиха на ловитбата на рибите що уловиха,

10. също и Яков и Иоан, синовете на Заведея, които бяха Симонови съдружници. А Исус рече на Симона: Не бой се; отсега човеци ще ловиш.

11. И когато извлякоха ладиите на сушата, оставиха всичко и отидоха след Него.

Син на гърма

Понеделник - 11 август

Марко 10:35-45
35. Тогава се приближават при него Яков и Иоан, Заведеевите синове, и Му казват: Учителю желаем да ни сториш каквото и да поискаме от Тебе.

36. А Той им казва: Какво желаете да ви сторя?

37. Те Му рекоха: Дай ни да седнем, един отдясно Ти, а един отляво Ти в Твоята слава.

38. А Исус им рече: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам?

39. Те Му рекоха: Можем. А Исус им каза: Чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите;

40. но да седнете отдясно Ми или отляво Ми не е Мое да дам, а ще се даде на ония, за които е било приготвено.

41. А десетимата, като чуха това, захванаха да негодуват против Якова и Иоана.

42. Но Исус ги повика и им каза: Вие знаете, че ония, които се считат за управители на народите, господаруват над тях, и големците им властвуват над тях.

43. Но между вас не е така; а който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител;

44. и който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всичките.

45. Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина.

Марко 10:39
39. Те Му рекоха: Можем. А Исус им каза: Чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите;

Лука 9:54
54. Като видяха това учениците Му Яков и Иоан, рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби [както стори и Илия]?

Свидетелят Йоан

Вторник - 12 август

Йоан 21:25
25. Има още и много други дела, които извърши Исус; но ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят не щеше да побере написаните книги. [Амин].

Второзаконие 32:45-47
45. И като свърши Моисей да говори всички тия думи на целия Израил, рече им:

46. Обърнете сърцата си към всички тия думи, които днес ви заявявам, за които да заръчате и на чадата си да внимават да вършат всичките думи на тоя закон.

47. Защото за вас това не е празно нещо; понеже то е животът ви, и с това ще се продължи животът ви на земята, към която минавате през Иордан, за да я завладеете.

Йоан 1:1-3
1. В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

2. То в начало беше у Бога.

3. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.

Йоан 1:14
14. И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

Дарителят на живот

Сряда - 13 август

Йоан 20:31
31. А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име.

Йоан 6:35
35. Исус им рече: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее.

Йоан 6:63
63. Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползува; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са.

Йоан 10:28
28. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми.

Йоан 12:25
25. Който обича живота си, ще го изгуби; и който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот.

Йоан 14:6
6. Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.

Йоан 17:3
3. А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил.

Прекарване на време с Исус

Четвъртък - 14 август

3 Йоаново 1:11
11. Възлюбений, не подражавай злото, но доброто. Който върши добро, от Бога е; който върши зло, не е видял Бога.

Марко 9:38
38. Иоан Му каза: Учителю, видяхме един човек да изгонва бесове в Твое име; и му запретихме, защото не следваше нас.

Марко 9:40
40. Понеже оня, който не е против нас, е откъм нас.

Йоан 19:26-27
26. А Исус, като видя майка Си и ученика, когото обичаше, който стоеше близо, каза на майка Си: Жено, ето син ти!

27. После каза на ученика: Ето майка ти! И от онзи час ученикът я прибра у дома си.

2 Коринтяни 3:18
18. А ние всички, с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа Господен.

1 Йоаново 1
1. Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха, за Словото на Живота, -

2. (защото животът се яви, и ние видяхме, и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам), -

3. това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос.

4. И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост.

5. И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина.

6. Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината.

7. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях.

8. Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас.

9. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.

10. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас.

1 Йоаново 2
1. Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай {Или, Утешител. Вж. Иоан 14:16}* при Отца, Исуса Христа праведния.

2. Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.

3. И по това сме уверени, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му.

4. Който казва: Познавам Го, а заповедите Му не пази, лъжец е, и истината не е в него.

5. Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него.

6. Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.

7. Възлюбени, не е нова заповедта, която ви пиша, но е стара заповед която сте имали отначало; старата заповед е словото, което сте чули.

8. Но пак е нова заповедта, която ви пиша, което нещо е истинско и в Него и във вас; защото тъмнината преминава, и истинската светлина вече свети.

9. Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той и до сега е в тъмнината.

10. Който люби брата си, той пребъдва в светлината; и в него няма съблазън.

11. А който мрази брата си той е в тъмнината и в тъмнината ходи, и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му.

12. Пиша вам, дечица, защото ви се простиха греховете заради Неговото име.

13. Пиша вам, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Пиша вам, младежи, защото победихте лукавия. Писах вам, дечица, защото познавате Отца.

14. Писах вам, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Писах вам, младежи, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.

15. Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца.

16. Защото всичко що е в света, - похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, - не е от Отца, но е от света;

17. и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века.

18. Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време.

19. От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас.

20. А вие сте помазани от Светия и знаете всичко.

21. Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината.

22. Кой е лъжец, освен оня, който отрича, че Исус е Христос? той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина.

23. Никой, който се отрича от Сина, няма нито Отца; а който изповядва Сина, има и Отца.

24. А колкото за вас, онова, което сте чули отначало, нека остане у вас. Ако остане у вас това, което сте чули отначало, то и вие ще пребъдете в Сина и в Отца.

25. И обещанието, което Той ни даде е това - вечен живот.

26. Пиша ви това поради тия, които желаят да ви заблудят;

27. а колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас, и нямате нужда да ви учи някой; затова, както Неговото помазание ви учи за всичко, и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите.

28. Дечица, и сега пребъдвайте в Него, та когато се яви, да имате дръзновение, и да се не посрамим пред Него в пришествието Му.

29. Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден.

1 Йоаново 3
1. Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна.

2. Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е.

3. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.

4. Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие;

5. и знаете, че Той се яви да носи греховете. В Него няма грях.

6. Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.

7. Дечица, никой да не ви заблуждава: който върши правда, праведен е, както и Христос е праведен.

8. Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.

9. Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в Него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.

10. По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада; никой, който не върши правда, не е от Бога, нито оня, който не люби брата си.

11. Защото поръчката, която чухте от начало, е това: да любим един другиго;

12. и да не бъдем както Каин, който беше от лукавия и уби брата си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а братовите му правдиви.

13. Недейте се чуди, братя, ако светът ви мрази.

14. Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, остава в смърт.

15. Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот.

16. От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята,

17. Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога?

18. Дечица, да не любим с думи нито с език, но с дело и в действителност.

19. От това ще познаем, че сме от истината, и ще уверим сърцето си пред Него,

20. относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда; защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко.

21. Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дръзновение спрямо Бога:

22. и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това що е угодно пред Него.

23. И Неговата заповед е това: да вярваме в името на Сина Му Исуса Христа, и да любим един другиго, както ни е заповядал.

24. И който пази неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог в него: и по това познаваме, че той пребъдва в нас, по Духа, който ни е дал.

1 Йоаново 4
1. Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света.

2. По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога;

3. а никой дух, който не изповядва Спасителя {Гръцки: Исуса.}*, не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде, и сега е вече в света.

4. Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.

5. Те са от света, за това светски говорят и светът тях слуша.

6. Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата.

7. Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога.

8. Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов.

9. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него.

10. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.

11. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да любим един другиго.

12. Никой никога не е видял Бога; но ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта към него е съвършена в нас.

13. По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, гдето ни е дал от Духа Си.

14. И ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец прати Сина Си да бъде Спасител на Света.

15. Ако някой изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него, и той в Бога.

16. И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него.

17. В това се усъвършенствува любовта в нас, когато имаме дръзновение в съдния ден, защото, както е Той, така сме и ние в тоя свят.

18. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта.

19. Ние любим [Него], защото първо Той възлюби нас.

20. Ако рече някой: Любя Бога, а мразя брата си, той е лъжец; защото, който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, Когото не е видял.

21. И тая заповед имаме от Него: Който люби Бога, да люби и брата си.

1 Йоаново 5
1. Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който люби Родителя, люби и родения от Него.

2. По това познаваме, че любим Божиите чада, когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди

3. защото ето що е любов към Бога: да пазим неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки.

4. Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света е спечелила нашата вяра.

5. И кой побеждава света, ако не е тоя, който вярва, че Исус е Божият Син?

6. Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта;

7. и Духът е, който свидетелствува, понеже Духът е истината.

8. Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни.

9. Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно; защото това, което Бог заявява, е туй, че Той е свидетелствувал за Сина Си.

10. Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си; който не вярва Бога, направил Го е лъжец, защото не е повярвал свидетелството, което Бог е свидетелствувал за Сина Си.

11. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му.

12. Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот.

13. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот [и да вярвате в името на Божия Син].

14. И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша;

15. и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем че получаваме това, което сме просили от Него.

16. Ако някой види брата си, че извърши несмъртен грях, нека се моли, и Бог ще му даде живот, сиреч, на ония, които съгрешават несмъртно. Има смъртен грях; не казвам за него да се помоли.

17. Всяка неправда е грях; и има грях, който не е смъртен.

18. Знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава; но оня, който се е родил от Бога, пази себе си, и лукавият не се докосва до него.

19. Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.

20. Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог; и ние сме в истинния, сиреч в Сина Му Исуса Христа. Това е истинският Бог и вечен живот.

21. Дечица, пазете себе си от идоли.

2 Йоаново 1
1. От Презвитера до избраната госпожа и до чадата й, които аз наистина любя, (и не само аз, но и всички, които са познали истината).

2. заради истината, която пребъдва в нас, и ще бъде с нас до века,

3. благодат, милост, мир да бъдат с нас от Бога Отца и от [Господа] Исуса Христа, Сина на Отца, в истина и любов.

4. Много се възрадвах, че намерих някои от чадата ти да ходят в истината, както приехме заповед от Отца.

5. И сега, госпожо, умолявам те, не като че ти пиша нова заповед, но тая, която имахме отначало; Да любим един другиго.

6. И любовта е това: да ходим по Неговите заповеди. Тая е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули отначало.

7. Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват дохождането на Исуса Христа в плът. Такъв човек е измамник и антихрист.

8. Внимавайте на себе си, да не изгубите онова, което сте изработили, но да получите пълна награда.

9. Никой, който върви напред, и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога; тоя, който пребъдва в учението, той има и Отца и Сина.

10. Ако някой дойде при вас, и не носи това учение, недейте го приема в къщи, и не го поздравявайте,

11. защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела.

12. Имам много да ви пиша, но не искам да пиша с книга и мастило, обаче надявам се да дойда при вас, и уста с уста да се разговорим, за да бъде радостта ви пълна.

13. Поздравяват те чадата на твоята избрана сестра.

3 Йоаново 1
1. От Презвитера до любезния Гаий, когото любя;

2. Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти.

3. Защото много се зарадвах, когато дойдоха някои братя и засвидетелствуваха за твоята вярност, според както ти ходиш в истината.

4. По-голяма радост няма за мене от това, да слушам, че моите чада ходят в истината.

5. Възлюбений, ти вършиш вярна работа в каквото правиш за братята, и то за чужденци;

6. които свидетелствуваха пред църквата за твоята любов. Добре ще сториш да ги изпратиш както подобава пред Бога;

7. защото за Христовото име излязоха, без да вземат нещо от езичниците.

8. Ние, прочее, сме длъжни да посрещаме такива радостно, за да бъдем съработници с истината.

9. Писах няколко думи до църквата; но Диотреф, който обича да първенствува между тях, не ни приема.

10. Затова, ако дойда, ще му напомня за делата, които върши, като бръщолеви против нас лоши думи. И като не се задоволява с това, той не просто че сам не приема братята, но възпира и тия, които искат да ги приемат, и ги пъди от църквата.

11. Възлюбений, не подражавай злото, но доброто. Който върши добро, от Бога е; който върши зло, не е видял Бога.

12. За Димитрия се свидетелствува добро от всички, и от самата истина; а още и ние свидетелствуваме; и ти знаеш, че нашето свидетелство е истинско.

13. Имах много да ти пиша, но не ми се ще да ти пиша с мастило и перо;

14. а надявам се скоро да те видя, и ще се разговорим уста с уста. Мир на тебе. Поздравяват те приятелите. Поздрави приятелите по име.

Разширено изучаване

Петък - 15 август

Разказ

Печат на страницата