Стиховете на урок 7 за печат Печат на страницата

Урок 7

10 - 16 февруари 2007 г.

Гонене на вятъра

Събота - 10 февруари

Еклесиаст 6:7
7. Всичкият труд на човека е за устата му;
Душата обаче не се насища.

Еклесиаст 6
1. Има зло, което видях под слънцето,
И е тежко върху човеците:

2. Човек, на когото Бог дава богатство и имот и почест,
Така щото душата му не се лишава от нищо що би пожелал,
На когото, обаче, Бог не дава власт да яде от тях,
Но чужденец ги яде.
Това е суета и лоша болест.

3. Ако роди човек сто чада,
И живее много години,
Така щото дните на годините му да станат много,
А душата му да не се насити с благо,
И още той не приема прилично погребение, -
Казвам, че пометничето е по-щастливо от него;

4. Защото то е дошло в нищожество, и отива в тъмнина,
И името му се покрива с тъмнина;

5. При туй, то не е видяло слънцето, и не е познало нищо, -
По-добре е на него, отколкото на онзи.

6. Дори два пъти по хиляда години, ако би живял някой, и не види добро,
Не отиват ли те всички в едно място?

7. Всичкият труд на човека е за устата му;
Душата обаче не се насища.

8. Защото какво предимство има мъдрият над безумния?
Или какво предимство има сиромахът, който умее как да се обхожда пред живите?

9. По-добре е да гледаш нещо с очите си,
Отколкото да блуждаеш с желанието си.
И това е суета и гонене на вятър.

10. Всяко нещо, което е съществувало, вече си е получило името;
И известно е, че оня, чието име е Човек {Или: Адам, т.е., Червеникав (направен от червена пръст)}*,
Не може да се състезава с по-силния от него.

11. Понеже има много неща, които умножават суетата,
То каква полза за човека?

12. Защото кой знае кое е добро за човека
В живота, във всичките дни на суетния му живот;
Който минава като сянка?
Понеже кой ще извести на човека
Какво ще бъде подир него под слънцето?

Най-безопасното място на земята?

Неделя - 11 февруари

Еремия 6:14
14. Повърхностно са лекували те раната на людете Ми,
Като са казвали: Мир, мир! а пък няма мир.

2 Петрово 3:10-13
10. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.

11. Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свето живеене и в благочестие,

12. като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат!

13. А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.

Лука 21:33
33. Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

Откровение 21:1
1. И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече.

Псалми 115:1-7
1. (По слав. продължение от 113).
(9)Не нам, Господи, не нам,
Но на Своето име дай слава,
Заради милостта Си и заради верността Си.

2. (10)Защо да рекат народите:
Где е сега техният Бог?

3. (11)Нашият Бог е на небето;
Прави всичко що Му е угодно.

4. (12)Техните идоли са сребро и злато,
Направа на човешките ръце.

5. (13)Уста имат, но не говорят;
Очи имат, но не виждат;

6. (14)Уши имат, но не чуват;
Ноздри имат, но не миришат;

7. (15)Ръце имат, но не пипат;
Нозе имат, но не ходят;
Нито издават глас от гърлото си.

Исая 44:9-17
9. Всички, които образуват изваяни идоли, са за посрамление;
И многожелателните им неща са безполезни;
И те сами им са свидетели; не виждат нито разбират,
За да се засрамят.

10. Кой е оня, който прави един бог,
Или излива изваян идол, съвсем безполезен?

11. Ето, всичките му привърженици ще се засрамят;
А художниците, които и те са от човеци,
Нека се съберат всички, нека застанат;
Ще се убоят, ще се засрамят всички.

12. Ковачът кове брадва.
Работи я във въглищата, и я образува с чукове,
Работещ със силната си мишца,
Дори огладнява и изнемощява;
Вода ако не пие ослабва.

13. Дърводелецът простира връв, начертава идола с тебешир,
Изработва го с длета, начертава го с пергел,
И образува го по човешки образ, според човешка красота,
За да стои в къщи.

14. Отсичайки си кедри.
И вземайки пърнар и дъб,
Той си бе избрал между горските дървета едно,
Та бе насадил бор; и дъждът го е правил да расте.

15. Тогава, като е станал на човека за горене,
Той взема от него и се топли,
Още го гори и пече хляб;
И същото прави бог та му се кланя,
Прави го изваян идол та коленичи пред него!

16. Една част от него той изгаря в огън,
С друга част готви месо да яде,
Изпича печиво и се насища.
Грее се и казва: Ох! стоплих се! видях огъня!

17. И останалото от него прави бог, изваяния си идол.
Коленичи пред него и му се кланя,
И му се моли казвайки:
Избави ме, защото ти си мой бог!

Исая 45:20-22
20. Съберете се та дойдете,
Приближете се, всички вие избягнали от народите;
Нямат разум ония, които издигат дървените си идоли,
И се молят на бог, който не може да спаси.

21. Изявете и приведете ги;
Да! нека се съветват заедно;
Кой е прогласил това от древността?
Кой го е изявил от отдавнашното време?
Не Аз ли Господ? и освен Мене няма друг бог,
Освен Мене няма бог праведен и спасител.

22. Към Мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища;
Защото Аз съм Бог, и няма друг.

Когато златото хване ръжда

Понеделник - 12 февруари

Еклесиаст 6:1-2
1. Има зло, което видях под слънцето,
И е тежко върху човеците:

2. Човек, на когото Бог дава богатство и имот и почест,
Така щото душата му не се лишава от нищо що би пожелал,
На когото, обаче, Бог не дава власт да яде от тях,
Но чужденец ги яде.
Това е суета и лоша болест.

Матей 6:19-20
19. Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат.

20. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат;

Лука 12:33
33. Продайте имота си и давайте милостиня; направете си кесии, които не овехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, гдето крадец не се приближава, нито молец изяжда.

Семейни въпроси

Вторник - 13 февруари

Битие 4:1-8
1. И Адам позна жена си Ева; и тя зачна и роди Каина; и каза: С помощта на Господа придобих човек.

2. Роди още и брата му Авела. Авел пасеше стадо, а Каин беше земледелец.

3. И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа.

4. Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тлъстината му. И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му;

5. а на Каина и на приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи.

6. И Господ рече на Каина: Защо си се разсърдил? и защо е помрачено лицето ти?

7. Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми; но ти трябва да го владееш.

8. А Каин каза това на брата си Авела. И когато бяха на полето, Каин стана против брата си Авела и го уби.

Битие 37:19-36
19. Рекоха си един на друг: Ето иде тоя съновидец.

20. Елате сега, да го убием и да го хвърлим в един от тия ровове; па ще кажем: Лют звяр го е изял; и ще видим какво ще излезе от сънищата му.

21. Но Рувим, като чу това, избави го от ръката им и рече: Да не го убиваме.

22. Рече им още Рувим: Не проливайте кръв, хвърлете го в тоя ров, който е в пустинята, но ръка да не дигнете на него; каза така, за да го избави от ръката им и да го върне на баща му.

23. И когато дойде Иосиф при братята си, съблякоха от Иосифа дрешката му, шарената дрешка, която носеше.

24. Тогава го взеха и го хвърлиха в рова; а ровът беше празен, нямаше вода.

25. После, като бяха седнали да ядат хляб, подигнаха очи и видяха, ето, един керван исмаиляни идеше от Галаад, с камилите си натоварени с аромати, балсам и смирна, и отиваха да ги закарат в Египет.

26. Тогава Юда рече на братята си: Каква полза ако убием брата си и скрием кръвта му?

27. Елате да го продадем на исмаиляните; да не туряме ръка на него, защото е наш брат, наша плът. И братята му го послушаха.

28. И като минаваха мадиамските търговци, извлякоха и извадиха Иосифа из рова и продадоха Иосифа на исмаиляните за двадесет сребърника; а те заведоха Иосифа в Египет.

29. А Рувим се върна при рова, и, ето, Иосиф не беше в рова. И раздра дрехите си.

30. И върна се при братята си та рече: Няма детето; а аз, аз къде да се дяна?

31. Тогава взеха Иосифовата дрешка, заклаха козел и, като натопиха дрешката в кръвта,

32. изпратиха шарената дрешка да я занесат на баща им, като рекоха: Намерихме това; познай сега дали е дрешката на сина ти, или не.

33. И той я позна и рече: Това е дрешката на сина ми; лют звяр го е изял; несъмнено Иосиф е разкъсан.

34. И Яков раздра дрехите си, тури вретище около кръста си и оплаква сина си за дълго време.

35. И всичките му синове, и всичките му дъщери станаха, за да го утешават; но той не искаше да се утеши, защото казваше: С жалеене ще сляза при сина си в гроба. И баща му го оплакваше.

36. А мадиамците продадоха Иосифа в Египет на Петефрия, Фараонов придворен, началник на телохранителите.

2 Царе 11:1-4
1. След една година, във времето когато царете отиват на война, Давид прати Иоава и слугите си с него и целия Израил; и те разбиха амонците, и обсадиха Рава. А Давид остана в Ерусалим.

2. И надвечер Давид стана от леглото си и се разхождаше по покрива на царската къща; и от покрива видя една жена, която се къпеше; а жената бе много красива на глед.

3. И Давид прати да разпитат за жената; и рече един: Не е ли това Витсавее, дъщеря на Елиама, жена на хетееца Урия?

4. И Давид прати човеци да я вземат, и когато дойде при него лежа с нея, (защото се бе очистила от нечистотата си); и тя се върна у дома си.

2 Царе 13:1-14
1. След това, Амнон Давидовият син, залюби сестрата, която имаше Авесалом, Давидовият син, - една хубавица на име Тамар.

2. А Амнон до толкоз се измъчваше, щото се разболя поради сестра си Тамар; защото беше девица, и на Амнона се виждаше твърде мъчно да стори нещо с нея.

3. Но Амнон имаше един приятел на име Ионадав, син на Давидовия брат Сама: а Ионадав беше много хитър човек.

4. И рече на Амнона: Защо ти, сине на царя, слабееш толкоз от ден на ден? не щеш ли ми яви причината? И Амнон му каза: Обичам Тамар сестрата на брата ми Авесалома.

5. А Ионадав му рече: Легни на леглото си, та се престори на болен; и когато дойде баща ти да те види, кажи му: Нека дойде, моля, сестра ми Тамар, и нека ми даде хляб да ям, и нека сготви ястието пред мене за да видя, и да ям от ръката й.

6. И тъй, Амнон легна та се престори на болен, и като дойде царят да го види, Амнон каза на царя: Нека дойде, моля, сестра ми Тамар, и нека направи пред мене две мекици, за да ям от ръката й.

7. И Давид прати у дома да кажат на Тамар: Иди сега в къщата на брата си Амнон та му сготви ястие.

8. И Тамар отиде в къщата на брата си Амнон, който беше легнал; и като взе та замеси тесто и направи мекици пред него, изпържи мекиците.

9. Сетне взе тавата и ги изсипа пред него; но той отказа да яде. И рече Амнон: Изведете вън всичките човеци, що са при мене. И всички си излязоха от него.

10. Тогава Амнон каза на Тамар: Донеси ястието в спалнята, за да ям от ръката ти. И тъй, Тамар взе мекиците, които бе направила, та ги донесе в спалнята при брата си Амнона.

11. А като ги донесе близо при него за да яде, той я хвана и рече й: Ела, легни с мене, сестро моя.

12. Но тя му отговори: Не, брате мой, не ме насилвай, защото не е прилично да стане такова нещо в Израиля; да не сториш това безумие.

13. И аз де да скрия срама си? па и ти ще бъдеш като един от безумните в Израиля. Сега, прочее, моля, говори на царя; защото той няма да ме откаже на тебе.

14. Но той отказа да послуша гласа й: и понеже бе по-як от нея, насили я и лежа с нея.

Матей 10:35-37
35. Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й;

36. и неприятели на човека ще бъдат домашните му.

37. Който люби баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който люби син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене;

1 Коринтяни 5:1
1. Дори се чува, че между вас имало блудодеяние, и то такова блудодеяние, каквото нито между езичниците се намира, именно, че един от вас има бащината си жена.

Еклесиаст 6:3
3. Ако роди човек сто чада,
И живее много години,
Така щото дните на годините му да станат много,
А душата му да не се насити с благо,
И още той не приема прилично погребение, -
Казвам, че пометничето е по-щастливо от него;

Дълъг живот?

Сряда - 14 февруари

Еклесиаст 6:1-7
1. Има зло, което видях под слънцето,
И е тежко върху човеците:

2. Човек, на когото Бог дава богатство и имот и почест,
Така щото душата му не се лишава от нищо що би пожелал,
На когото, обаче, Бог не дава власт да яде от тях,
Но чужденец ги яде.
Това е суета и лоша болест.

3. Ако роди човек сто чада,
И живее много години,
Така щото дните на годините му да станат много,
А душата му да не се насити с благо,
И още той не приема прилично погребение, -
Казвам, че пометничето е по-щастливо от него;

4. Защото то е дошло в нищожество, и отива в тъмнина,
И името му се покрива с тъмнина;

5. При туй, то не е видяло слънцето, и не е познало нищо, -
По-добре е на него, отколкото на онзи.

6. Дори два пъти по хиляда години, ако би живял някой, и не види добро,
Не отиват ли те всички в едно място?

7. Всичкият труд на човека е за устата му;
Душата обаче не се насища.

Еклесиаст 4:1-3
1. Тогава, като изново размишлявах
Всичките угнетения, които стават под слънцето,
И видях сълзите на угнетяваните, че нямаше за тях утешител,
И че силата беше в ръката на ония, които ги угнетяваха,
А за тях нямаше утешител,

2. Затова аз облажавах умрелите, които са вече умрели,
Повече от живите, които са още живи;

3. А по-щастлив и от двамата считах оня, който не е бил още,
Който не е видял лошите дела, които стават под слънцето.

Еклесиаст 6:6
6. Дори два пъти по хиляда години, ако би живял някой, и не види добро,
Не отиват ли те всички в едно място?

Йоан 5:28-29
28. Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му,

29. и ще излязат; ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.

Йоан 6:54
54. Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.

Йоан 10:28
28. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми.

2 Тимотей 1:10
10. а, която сега откри чрез явлението на нашия Спасител Христос Исус, Който унищожи смъртта и осия живот и безсмъртие чрез благовестието,

Евреи 2:14
14. И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв то и Той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч, дявола,

Откровение 21:4
4. Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.

Още оплаквания

Четвъртък - 15 февруари

Еклесиаст 6
1. Има зло, което видях под слънцето,
И е тежко върху човеците:

2. Човек, на когото Бог дава богатство и имот и почест,
Така щото душата му не се лишава от нищо що би пожелал,
На когото, обаче, Бог не дава власт да яде от тях,
Но чужденец ги яде.
Това е суета и лоша болест.

3. Ако роди човек сто чада,
И живее много години,
Така щото дните на годините му да станат много,
А душата му да не се насити с благо,
И още той не приема прилично погребение, -
Казвам, че пометничето е по-щастливо от него;

4. Защото то е дошло в нищожество, и отива в тъмнина,
И името му се покрива с тъмнина;

5. При туй, то не е видяло слънцето, и не е познало нищо, -
По-добре е на него, отколкото на онзи.

6. Дори два пъти по хиляда години, ако би живял някой, и не види добро,
Не отиват ли те всички в едно място?

7. Всичкият труд на човека е за устата му;
Душата обаче не се насища.

8. Защото какво предимство има мъдрият над безумния?
Или какво предимство има сиромахът, който умее как да се обхожда пред живите?

9. По-добре е да гледаш нещо с очите си,
Отколкото да блуждаеш с желанието си.
И това е суета и гонене на вятър.

10. Всяко нещо, което е съществувало, вече си е получило името;
И известно е, че оня, чието име е Човек {Или: Адам, т.е., Червеникав (направен от червена пръст)}*,
Не може да се състезава с по-силния от него.

11. Понеже има много неща, които умножават суетата,
То каква полза за човека?

12. Защото кой знае кое е добро за човека
В живота, във всичките дни на суетния му живот;
Който минава като сянка?
Понеже кой ще извести на човека
Какво ще бъде подир него под слънцето?

Еклесиаст 6:7
7. Всичкият труд на човека е за устата му;
Душата обаче не се насища.

Битие 3:19
19. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш.

Псалми 104:29
29. Скриеш ли лицето Си, те се смущават;
Прибираш ли лъха им, те умират
И връщат се в пръстта си.

Исая 57:12-13
12. Аз ще изявя правдата ти;
А колкото за делата ти, те няма да те ползуват.

13. Когато извикаш, нека те отърват сбирщината на идолите ти;
Но вятърът ще ги отнесе всички,
Един лъх ще ги помете;
А който уповава на Мене ще владее земята,
И ще придобие светия Мой хълм.

Йоан 8:34
34. Исус им отговори: Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха.

Римляни 7:5
5. Защото, когато бяхме плътски, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действуваха във вашите телесни части, за да принасяме плод който докарва смърт;

Ефесяни 2:12
12. в онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света.

Еклесиаст 6:8-12
8. Защото какво предимство има мъдрият над безумния?
Или какво предимство има сиромахът, който умее как да се обхожда пред живите?

9. По-добре е да гледаш нещо с очите си,
Отколкото да блуждаеш с желанието си.
И това е суета и гонене на вятър.

10. Всяко нещо, което е съществувало, вече си е получило името;
И известно е, че оня, чието име е Човек {Или: Адам, т.е., Червеникав (направен от червена пръст)}*,
Не може да се състезава с по-силния от него.

11. Понеже има много неща, които умножават суетата,
То каква полза за човека?

12. Защото кой знае кое е добро за човека
В живота, във всичките дни на суетния му живот;
Който минава като сянка?
Понеже кой ще извести на човека
Какво ще бъде подир него под слънцето?

Притчи 1:5-7
5. За да слуша мъдрият и да стане по-мъдър
И за да достигне разумният здрави начала,

6. За да се разбират притча и иносказание,
Изреченията на мъдрите и гатанките им.

7. Страх от Господа е начало на {Или: главна част от.}† мъдростта;
Но безумните презират мъдростта и поуката.

Притчи 3:35
35. Мъдрите ще наследят слава,
А безумните ще отнесат срам.

Притчи 10:1
1. Притчи Соломонови.
Мъдър син радва баща си.
А безумен син е тъга за майка си.

Притчи 10:14
14. Мъдрите запазват знанието,
А устата на безумния са близка погибел.

Притчи 12:15
15. Пътят на безумния е прав в неговите очи,
А който е мъдър, той слуша съвети.

Притчи 14:1
1. Всяка мъдра жена съгражда дома си,
А безумната го събаря със собствените си ръце.

Притчи 14:3
3. В устата на безумния има пръчка за гордостта му,
А устните на мъдрите ще ги пазят.

Притчи 15:17
17. По-добра е гощавката от зеле с любов,
Нежели хранено говедо с омраза.

Притчи 17:10-12
10. Изобличението прави повече впечатление на благоразумния,
Нежели сто бича на безумния.

11. Злият човек търси само бунтове,
Затова жесток пратеник е изпратен против него.

12. По-добре да срещне някого мечка лишена от малките си,
Отколкото безумен човек в буйството му.

Притчи 21:20
20. Скъпоценно съкровище и масло се намират в жилището на мъдрия,
А безумният човек ги поглъща.

Матей 7:24-27
24. И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара;

25. и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.

26. И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък;

27. и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.

Матей 25:1-13
1. Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците, си и излязоха да посрещнат младоженеца.

2. А от тях пет бяха неразумни и пет разумни.

3. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си.

4. Но разумните, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си.

5. И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха.

6. А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете!

7. Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си.

8. А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват.

9. А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете.

10. А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори.

11. После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи! отвори ни.

12. А той в отговор рече: Истина ви казвам: Не ви познавам.

13. И тъй, бдете; защото не знаете ни деня, ни часа, [в който Човешкият Син ще дойде].

Разширено изучаване

Петък - 16 февруари

Разказ

Печат на страницата