Стиховете на урок 2 за печат Печат на страницата

Урок 2

6 - 12 юли 2024 г.

Един ден от служението на Исус

Събота - 6 юли

„Следвайте Ме!“

Неделя - 7 юли

Марко 1:16-20
16. А когато минаваше край галилейското езеро {Гръцки: Море, така и навсякъде в това евангелие.}*, видя Симона и брата на Симона, Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.

17. И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци.

18. И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.

19. И като отмина малко, видя Якова Заведеев и брата му Иоана, които също бяха в ладията си и кърпеха мрежите.

20. И веднага ги повика; и те оставиха баща си Заведея в ладията с надничарите, и отидоха след Него.

Марко 1:17
17. И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци.

Марко 1:19-20
19. И като отмина малко, видя Якова Заведеев и брата му Иоана, които също бяха в ладията си и кърпеха мрежите.

20. И веднага ги повика; и те оставиха баща си Заведея в ладията с надничарите, и отидоха след Него.

Лука 5:1-11
1. А веднъж, когато народът Го притискаше да слуша Божието слово, Той стоеше при Генисаретското езеро.

2. И видя две ладии спрени край езерото; а рибарите бяха излезли от тях и изпираха мрежите си.

3. И като, влезе в една от ладиите, която беше Симонова, помоли го да я отдалечи малко от сушата; и седна та поучаваше народа от ладията.

4. И като престана да говори рече на Симона: Оттегли ладията към дълбокото и хвърлете мрежите за ловитба.

5. А Симон в отговор рече: Учителю, цяла нощ се трудихме, и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежите.

6. И като сториха това, уловиха твърде много риба, така щото се прокъсваха мрежите им.

7. И извикаха съдружниците си от другата ладия да им дойдат на помощ; и те дойдоха и напълниха и двете ладии, до толкова, щото щяха да потънат.

8. А Симон Петър, като видя това, падна пред Исусовите колене и каза: Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек.

9. Понеже той и всички, които бяха с него, се учудиха на ловитбата на рибите що уловиха,

10. също и Яков и Иоан, синовете на Заведея, които бяха Симонови съдружници. А Исус рече на Симона: Не бой се; отсега човеци ще ловиш.

11. И когато извлякоха ладиите на сушата, оставиха всичко и отидоха след Него.

Марко 1:16-20
16. А когато минаваше край галилейското езеро {Гръцки: Море, така и навсякъде в това евангелие.}*, видя Симона и брата на Симона, Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.

17. И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци.

18. И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.

19. И като отмина малко, видя Якова Заведеев и брата му Иоана, които също бяха в ладията си и кърпеха мрежите.

20. И веднага ги повика; и те оставиха баща си Заведея в ладията с надничарите, и отидоха след Него.

Йоан 1:29-42
29. На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!

30. Тоя е за Когото рекох: Подир мене иде човек, Който достигна да бъде пред мене, защото спрямо мене беше пръв.

31. И аз Го не познавах; но дойдох и кръщавам с вода затова, за да бъде Той изявен на Израиля.

32. И Иоан свидетелствува, казвайки: Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него.

33. И аз Го не познах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода Той ми рече: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е Който кръщава със Светия Дух.

34. И видях и свидетелствувам, че Тоя е Божият Син.

35. На следния ден Иоан пак стоеше с двама от учениците си.

36. И като съгледа Исуса когато минаваше каза: Ето Божият Агнец!

37. И двамата ученика го чуха да говори така, и отидоха подир Исуса.

38. И като се обърна Исус и видя, че идат подире Му, казва им: Що търсите? А те Му рекоха: Равви, (което значи, Учителю), где живееш?

39. Казва им: Дойдете и ще видите. Дойдоха, прочее, и видяха где живее, и останаха при Него тоя ден. Беше около десетият час.

40. Единият от двамата, които чуха от Иоана за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симона Петра.

41. Той първо намира своя брат Симона и му казва: Намерихме Месия (което значи Христос).

42. Като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в него и рече: Ти си Симон, син Ионов; ти ще се наричаш Кифа, (което значи Петър {Значи: Канара.}*).

Йоан 1:29
29. На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!

Незабравимо богослужение

Понеделник - 8 юли

Марко 1:21-28
21. И дохождат в Капернаум; и незабавно в съботата Исус влезе в синагогата и поучаваше.

22. И те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците.

23. И скоро след това се намираше в синагогата им човек хванат от нечист дух, който извика, думайки:

24. [Остави ни!] Какво имаш Ти с нас, Исусе назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Светий Божий.

25. Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни, и излез от него.

26. Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него.

27. И всички се смаяха, тъй щото разискваха помежду си, думайки: Що е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове, и те Му се покоряват!

28. И слухът за Него се разнесе скоро навред по цялата галилейска околност.

Още съботни служения

Вторник - 9 юли

Марко 1:29-34
29. И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Иоана в къщата на Симона и Андрея.

30. А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казват за нея.

31. И Той се приближи, и като я хвана за ръка, дигна я; и [на часа] треската я остави, и тя им прислужваше.

32. И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и хванати от бяс.

33. И целият град се събра пред вратата.

34. И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.

Марко 1:41
41. А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.

Марко 5:41
41. И като хвана детето за ръка, каза му: Талита куми; което значи - Момиче, тебе казвам: Стани.

Марко 2:1-12
1. След известно време, Той пак влезе в Капернаум; и разчу се че бил в къщата.

2. И мнозина се събраха, така щото и около вратата не можаха да се поберат; и Той им говореше словото.

3. Дохождат и донасят при Него един паралитик. Четирима го носеха;

4. И като не можаха да се приближат до Него, поради народа, разкриха покрива на къщата, гдето беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът.

5. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се греховете.

6. А имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си:

7. Тоя защо говори така? Той богохулствува. Кой може да прощава грехове, освен един Бог?

8. Исус, като разбра веднага с духа Си, че така размишляват в себе си, рече им: Защо размишлявате това в сърцата си?

9. Кое е по-лесно, да река на паралитика: Прощават ти се греховете, или да река: Стани, вдигни постелката си и ходи?

10. Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове, (казва на паралитика):

11. Тебе казвам: Стани, вдигни си постелката и иди у дома си.

12. И той стана, веднага, вдигна си постелката и излезе пред всичките; така щото всички се зачудиха и славеха Бога, и думаха: Никога не сме виждали такова нещо.

Марко 3:1-6
1. И влезе пак в синагогата; и там имаше човек с изсъхнала ръка.

2. И наблюдаваха Го, дали ще го изцели в съботен ден, за да Го обвинят.

3. Той каза на човека с изсъхналата ръка: Изправи се насред.

4. Тогава на тях казва: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден, или да се прави зло? да се спаси ли живот, или да се погуби? А те мълчаха.

5. А като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: Простри си ръката. Той я простря; и ръката му оздравя.

6. И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с Иродианите против Него, как да Го погубят.

Марко 5:7-13
7. и изкрещя със силен глас и рече: Какво имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам Те в Бога, недей ме мъчи.

8. (Защото му казваше: Излез от човека, душе нечисти).

9. И Исус го попита: Как ти е името? А той Му каза: Легион ми е името; защото сме мнозина.

10. И много Му се моли да не ги отпраща вън от страната.

11. А там по бърдото пасеше голямо стадо свине.

12. И бесовете Му се молиха, казвайки: Прати ни в свинете, за да влезем в тях.

13. Исус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете; и стадото, на брой около две хиляди, се спусна по стръмнината в езерото, и се издавиха в езерото.

Тайната на Исусовото служене

Сряда - 10 юли

Марко 1:35-39
35. И сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.

36. А Симон и ония, които бяха с Него изтичаха подире Му.

37. И като Го намериха, казват Му: всички те търсят.

38. А Той им казва: Да идем другаде, в близките градчета и там да проповядвам; защото за това съм излязъл.

39. И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете.

Матей 14:23
23. И като разпусна народа, изкачи се на бърдото да се помоли на саме. И като се свечери, Той беше там сам.

Марко 6:46
46. И след като се прости с тях, отиде на бърдото да се помоли.

Йоан 17
1. Това като изговори Исус, дигна очите си към небето, и рече: Отче настана часът; прослави Сина Си, за да Те прослави и Сина Ти,

2. според както си Му дал власт над всяка твар да даде вечен живот на всички, които си Му дал.

3. А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил.

4. Аз те прославих на земята, като свърших делото, което Ти Ми даде да върша.

5. И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.

6. Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света. Те бяха Твои, и Ти ги даде на Мене, и те опазиха Твоето слово.

7. Сега знаят, че всичко, което си Ми дал е от Тебе;

8. защото думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях, и те ги приеха; и наистина знаят че, от Тебе излязох, и вярват, че Ти си Ме пратил.

9. Аз за тях се моля; не се моля за света, а за тия, които си Ми дал, защото са Твои.

10. И всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, и Аз се прославям в тях.

11. Не съм вече на света, а тия са на света, и Аз ида при Тебе, Отче свети, опази в името Си тия, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние.

12. До като бях с тях, Аз пазех в Твоето име тия, които Ми даде; опазих ги, и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, за да се изпълни писанието.

13. А сега ида при Тебе; но догдето съм още на света казвам това, за да имат Моята радост пълна в себе си.

14. Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него.

15. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия.

16. Те не са от света както и Аз не съм от света.

17. Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.

18. Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света;

19. и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.

20. И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение,

21. да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.

22. И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно;

23. Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.

24. Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които {Гръцки: Каквото.}* си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.

25. Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тия познаха, че Ти си Ме пратил.

26. И явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях.

Лука 6:12
12. През ония дни Исус излезе на бърдото да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога.

Марко 1:38
38. А Той им казва: Да идем другаде, в близките градчета и там да проповядвам; защото за това съм излязъл.

Можеш ли да пазиш тайна?

Четвъртък - 11 юли

Марко 1:40-45
40. И дохожда при Него един прокажен и Му се моли, коленичил при Него, казвайки: Ако искаш, можеш да ме очистиш.

41. А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.

42. И веднага проказата го остави, и той се очисти.

43. И на часа го отпрати, и му заръча строго, като му каза:

44. Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеника и принеси за очистването си това, което е заповядал Моисей.

45. А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така щото Исус не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места; и дохождаха при Него отвсякъде.

Левит 13:45-46
45. Дрехите на прокажения, който има тая рана, да се раздерат, и главата му да бъде непокрита, а нека покрие устните си и нека вика: Нечист! нечист!

46. През всичкото време до когато бъде раната на него той ще бъде нечист; нечист е той; нека седи отлъчен; вън от стана да бъде жилището му.

Марко 1:41
41. А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.

Марко 7:10
10. Защото Моисей рече: "Почитай баща си и майка си" и: "Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви".

Марко 10:3-4
3. В отговор Той им каза: Какво ви е заповядал Моисей?

4. А те рекоха: Моисей е позволил да напише мъжът разводно писмо и да я напусне.

Марко 12:26
26. А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисея, на мястото, при къпината, как Бог му говори, казвайки: "Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов"?

Марко 12:29-31
29. Исус отговори: Първата е:
"Слушай, Израилю; Господ нашият Бог е един Господ;

30. и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила".

31. А ето втората [подобна на нея] заповед: "Да възлюбиш ближния си като себе си". Друга заповед по-голяма от тия няма.

Разширено изучаване

Петък - 12 юли

Разказ

Печат на страницата