Стиховете на урок 6 за печат Печат на страницата

Урок 6

1 - 7 май 2021 г.

Потомството на Авраам

Събота - 1 май

Езекил 5:5
5. Така казва Господ Иеова: Това е Ерусалим.
Аз го поставих всред народите;
И разни страни го обикалят.

„Измежду всички племена…“

Неделя - 2 май

Езекил 16:8
8. И когато заминах край тебе и те погледнах,
Ето, възрастта ти беше любовна възраст;
И тъй, като прострях полата Си върху тебе та покрих голотата ти,
Клех ти се и стъпих в завет с тебе,
Казва Господ Иеова; и ти стана Моя.

Откровение 20:6
6. Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.

Сделка със земя (Битие 35:12)

Понеделник - 3 май

Битие 50:24
24. След това, Иосиф рече на братята си: Аз умирам; а Бог непременно ще ви посети, и ще ви заведе от тая земя в земята, за която се е клел на Авраама, Исаака и Якова.

Битие 15:13
13. Тогава Господ каза на Аврама: Знаейки - знай, че твоето потомство ще бъде чуждо в чужда земя и ще им бъдат роби; и те ще ги угнетяват четиристотин години.

Битие 15:16
16. А в четвъртия род потомците ти ще се върнат тука; защото беззаконието на аморейците не е още стигнало до върха си.

Второзаконие 1:8
8. Ето, Аз турям пред вас тая земя; влезте та завладейте земята, за която Господ се е клел на бащите ви, на Авраама, Исаака и Якова, че ще я даде на тях и на потомството им подир тях.

Второзаконие 28:1
1. Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света.

Второзаконие 28:15
15. Но ако не слушаш гласа на Господа твоя Бог, и не внимаваш да вършиш всичките Му заповеди и повеленията Му, които днес ти заповядвам, то всички тия проклетии ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе.

Левит 26:27-33
27. Но ако и след това не Ме послушате, а ходите противно на Мене,

28. то и Аз ще ходя противно на вас с ярост и ще ви накажа, да! Аз, седмократно за греховете ви.

29. Ще ядете месата на синовете си и месата на дъщерите си ще ядете.

30. И ще разоря оброчищата ви, ще съборя кумирите ви, и труповете ви ще хвърля върху труповете на презрителните {Еврейски: къща за търкаляне.}† ви идоли; и душата Ми ще се погнуси от вас.

31. Ще обърна градовете ви на пустиня, и ще запустя светилищата ви, и не ще да помириша дъха на благоуханните ви приноси.

32. Ще запустя и земята ви, тъй щото ще се смаят за това неприятелите ви, които живеят в нея.

33. А вас ще разпръсна между народите и ще изтръгна нож след вас; и земята ви ще бъде пуста и градовете ви пустиня.

Данаил 7:18
18. Но светиите на Всевишния ще приемат царството, и ще владеят царството до века и до вечни векове.

Израил и заветът

Вторник - 4 май

Битие 6:5
5. И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което мислите на сърцето му въображяваха, беше постоянно само зло,

Остатъкът

Сряда - 5 май

Исая 4:3
3. И останалите в Сион и оцелелите в Ерусалим ще се нарекат свети, -
Всички, които са записани в Ерусалим за живот, -

Михей 4:6-7
6. В оня ден, казва Господ,
Ще събера куцата,
И ще прибера изтласканата и оная, която съм наскърбил;

7. Ще направя куцата да оцелее,
И отхвърлената надалеч да стане силен народ;
И Господ ще царува над тях в хълма Сион
От сега и до века.

Софоний 3:12-13
12. Но ще оставя всред тебе
Люде съкрушени и нищи,
Които ще уповават на името Господно.

13. Останалите от Израиля няма да беззаконствуват,
Нито да лъжат,
Нито ще се намери в устата им измамлив език;
Защото те ще пасат и ще лежат,
И никой няма да ги плаши.

Исая 66:19
19. И Аз ще поставя знамение между тях;
И ония от тях, които се отърват, ще ги изпратя в народите -
В Тарсис, Фул и Луд, които теглят лък,
В Тувал и Яван, далечните острови,
Които не са чули слуха Ми,
Нито са видели славата Ми;
И те ще изявяват славата Ми между народите.

Захария 14:16
16. И всеки, който остане
От всичките народи,
Които са дохождали против Ерусалим,
Ще възлиза от година на година
Да се кланя на Царя, Господа на Силите,
И да празнува празника на колибите.

2 Петрово 1:10
10. Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете.

3 Царе 19:14-18
14. И той каза: Аз съм бил много ревнив за Господа Бога на Силите; защото израилтяните оставиха завета Ти, събориха олтарите Ти, и избиха с меч пророците Ти; само аз останах но и моя живот искат да отнемат.

15. Но Господ му рече: Иди, върни се по пътя си през пустинята в Дамаск, и когато пристигнеш, помажи Азаила за цар над Сирия;

16. а Ииуя Намесиевия син помажи за цар над Израиля; и Елисея Сафатовия син, от Авелмеола, помажи за пророк вместо тебе.

17. И ще стане, че който се избави от Азаиловия меч него Ииуй ще убие; и който се избави от Ииуевия меч, него Елисей ще убие.

18. Оставил съм Си, обаче, в Израиля седем хиляди души, всички ония, които не са преклонили колена пред Ваала, и всички, чиито уста не са го целунали.

Йоан 10:27-28
27. Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват.

28. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми.

Духовният Израил

Четвъртък - 6 май

Галатяни 3:26-29
26. Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа.

27. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли.

28. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса.

29. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.

Римляни 4:13
13. Понеже обещанието към Авраама или към потомството му, че ще бъде наследник на света, не стана чрез закон, но чрез правдата от вяра.

1 Петрово 1:4
4. за наследство нетленно, неоскверняемо, и което не повяхва, запазено на небесата за вас,

Данаил 7:27
27. А царството и владичеството, и величието на царствата, които са под цялото небе, ще се дадат на людете, които са светиите на Всевишния, Чието царство е вечно царство и на Когото всичките владичества ще служат и ще се покоряват.

Разширено изучаване

Петък - 7 май

1 Петрово 2:9-10
9. Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина:

10. вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили.

Изход 19:6
6. и вие още Ми бъдете царство свещеници и свет народ. Тия са думите, които трябва да кажеш на израилтяните.

Исая 43:20
20. Полските зверове ще Ме прославят, -
Чакалите и камилоптиците, -
Защото давам вода в пустинята,
Реки в безводната земя,
За да напоя людете Си, избраните Си,

1 Петрово 2:5
5. и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа.

3 Царе 19
1. И Ахаав съобщи на Езавел всичко, що бе сторил Илия, и как бе избил с меч всичките пророци.

2. Тогава Езавел прати човек до Илия да каже: Така да ми направят боговете, да! и повече да притурят, ако утре, около тоя час, не направя твоя живот както живота на един от тях.

3. А като видя това {Или: А Илия се убоя и.}*, Илия стана и отиде за живота си, и като дойде във Вирсавее Юдово, остави слугата си там.

4. А сам той отиде на еднодневен път в пустинята, и дойде та седна под една смрика; и поиска за себе си да умре, казвайки: Доволно е, сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си.

5. Тогава легна и заспа под смриката; после, ето, ангел се допря до него и му рече: Стани, яж.

6. И погледна, и ето при главата му пита печена на жаравата и стомна с вода. И яде и пи, и пак легна.

7. А ангелът Господен дойде втори път та се допря до него, и рече: Стани, яж, защото пътят е много дълъг за тебе.

8. И той стана та яде и пи, и със силата от онова ястие пътува четиридесет дена и четиридесет нощи до Божията планина Хорив.

9. И там влезе в една пещера, гдето се засели; и ето, Господното слово дойде към него та му рече: Що правиш тук, Илие?

10. А той каза: Аз съм бил много ревнив за Господа Бога на Силите; защото израилтяните оставиха завета Ти, събориха олтарите Ти и избиха с меч пророците Ти; само аз останах, но и моя живот искат да отнемат.

11. И словото му каза: Излез та застани на планината пред Господа. И, ето, Господ минаваше и голям силен вятър цепеше бърдата и сломяваше скалите пред Господа, но Господ не бе във вятъра; а подир вятъра земетръс, но Господ не бе в земетръса;

12. И подир земетръса огън, но Господ не бе в огъня; а подир огъня тих и тънък глас.

13. И Илия, като го чу, покри лицето си с кожуха си, излезе и застана при входа на пещерата. И, ето, глас дойде към него, който рече: Що правиш тук, Илие?

14. И той каза: Аз съм бил много ревнив за Господа Бога на Силите; защото израилтяните оставиха завета Ти, събориха олтарите Ти, и избиха с меч пророците Ти; само аз останах но и моя живот искат да отнемат.

15. Но Господ му рече: Иди, върни се по пътя си през пустинята в Дамаск, и когато пристигнеш, помажи Азаила за цар над Сирия;

16. а Ииуя Намесиевия син помажи за цар над Израиля; и Елисея Сафатовия син, от Авелмеола, помажи за пророк вместо тебе.

17. И ще стане, че който се избави от Азаиловия меч него Ииуй ще убие; и който се избави от Ииуевия меч, него Елисей ще убие.

18. Оставил съм Си, обаче, в Израиля седем хиляди души, всички ония, които не са преклонили колена пред Ваала, и всички, чиито уста не са го целунали.

19. И тъй, Илия тръгна от там и намери Елисея Сафатовия син, който ореше с дванадесет двойки волове пред себе си; и сам бе с дванадесетата; и Илия мина към него и хвърли кожуха си върху него.

20. А той остави воловете та се завтече подир Илия и рече: Нека целуна, моля, баща си и майка си, и тогава ще те последвам. А Илия му каза: Иди, върни се, защото какво съм ти сторил?

21. И той се върна отподире му, та взе двойката волове и ги закла, а с приборите на воловете опече месото им, и даде на людете, та ядоха. Тогава стана та последва Илия, и му слугуваше.

3 Царе 19:18
18. Оставил съм Си, обаче, в Израиля седем хиляди души, всички ония, които не са преклонили колена пред Ваала, и всички, чиито уста не са го целунали.

Разказ

Печат на страницата