Стиховете на урок 12 за печат Печат на страницата

Урок 12

13 - 17 март 2021 г.

Копнежът на народите

Събота - 13 март

Последиците от греха (Исая, 59 гл.)

Неделя - 14 март

Исая 59:1
1. Ето, ръката на Господа не се е скъсила та да не може да спаси,
Нито ухото Му отъпяло та да не може да чува;

Исая 59:2
2. Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви,
И вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чува.

Исая 59:1
1. Ето, ръката на Господа не се е скъсила та да не може да спаси,
Нито ухото Му отъпяло та да не може да чува;

Битие 3:8
8. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината; и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета.

Кой е опростен (Исая 59:15-21)?

Понеделник - 15 март

Еремия 31:34
34. И няма вече да учат
Всеки ближния си и всеки брата си,
И да казват: Познайте Господа;
Защото те всички ще Ме познават,
От най-малкия до най-големия между тях, казва Господ;
Защото ще простя беззаконието им,
И греха им няма да помня вече.

Римляни 3:9-20
9. Тогава що следва? Имаме ли ние някакво предимство над езичниците? Никак; защото вече обвинихме юдеи и гърци, че те всички са под грях.

10. Както е писано: -
"Няма праведен ни един;

11. Няма никой разумен,
Няма кой да търси Бога.

12. Всички се отклониха, заедно се развратиха;
Няма кой да прави добро, няма ни един".

13. "Гроб отворен е гърлото им; С езиците си ласкаят".
"Аспидова отрова има под устните им".

14. "Техните уста са пълни с клевета и горест".

15. "Нозете им бързат да проливат кръв;

16. Опустошение и разорение има в пътищата им;

17. И те не знаят пътя на мира",

18. "Пред очите им няма страх от Бога".

19. А знаем, че каквото казва законът, казва го за ония, които са под закона; за да се затулят устата на всекиго, и цял свят да се доведе под съдбата на Бога.

20. Защото ни една твар няма да се оправдае пред Него чрез дела изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха.

Римляни 3:23
23. Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,

Римляни 3:22
22. сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа, за всички [и на всички], които вярват; защото няма разлика.

Римляни 3:21-24
21. А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелствуват законът и пророците,

22. сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа, за всички [и на всички], които вярват; защото няма разлика.

23. Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,

24. а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса,

Римляни 3:26
26. за да покаже, казвам правдата Си в настоящето време, та да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исуса.

Римляни 4:14
14. Защото, ако са наследници тия, които се облягат на закона, то вярата е празна, и обещанието осуетено;

Яков 2:18
18. Но ще рече някой: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела; ако можеш, покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела.

Римляни 3:20
20. Защото ни една твар няма да се оправдае пред Него чрез дела изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха.

Римляни 3:23
23. Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,

Галатяни 5:6
6. Понеже в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вяра, която действува чрез любов.

Галатяни 5:5
5. Защото ние чрез Духа ожидаме оправданието чрез вяра, за което се надяваме.

Яков 2:26
26. Защото, както тялото отделено от духа е мъртво, така и вярата отделена от дела е мъртва.

Всемирен призив (Исая 60:1,2)

Вторник - 16 март

Исая 60:1-2
1. Стани, свети, защото светлина дойде за тебе,
И славата Господна те осия.

2. Защото, ето, тъмнина ще покрие земята,
И мрак племената;
А над тебе ще осияе Господ,
И славата Му ще ти се яви.

Исая 60:3
3. Народите ще дойдат при светлината ти,
И царете при бляскавата ти зора.

Исая 59:20
20. А като Изкупител ще дойде в Сион
И за ония от Якова, които се обръщат от престъпление, казва Господ.

Битие 12:2-3
2. Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение.

3. Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.

Битие 18:18
18. тъй като Авраам непременно ще стане велик и силен народ и чрез него ще се благословят всичките народи на земята?

Битие 22:18
18. в твоето потомство ще се благословят всичките народи на земята, защото си послушал гласа Ми.

Исая 56:3-8
3. А чужденецът, който се е прилепил към Господа да не говори
Като каже: Господ съвсем ще ме отдели от людете Си;
Нито да каже скопецът: Ето, аз съм сухо дърво.

4. Защото така казва Господ за скопците:
Които пазят съботите Ми,
И избират каквото Ми е угодно,
И държат здраво завета Ми:

5. На тях Аз ще дам в дома Си и вътре в стените Си
Спомен и име по-добро от синове и дъщери;
На тях ще дам вечно име,
Което няма да се заличи.

6. Също и чужденците, които се прилепват към Господа,
За да Му служат, да обичат името на Господа,
И да бъдат Негови слуги, -
Всеки от тях, който пази съботата да я не оскверни,
И държи завета Ми, -

7. И тях ще доведа в светия Си хълм,
И ще ги зарадвам в Моя молитвен дом;
Всеизгарянията им и жертвите им ще Ми бъдат благоугодни на олтара Ми,
Защото домът Ми ще се нарече
Молитвен дом на всичките племена.

8. Господ Иеова, Който събира изгонените на Израиля ето що казва:
Ще му събера още и други
Освен своите му, които вече са събрани.

Исая 56:7
7. И тях ще доведа в светия Си хълм,
И ще ги зарадвам в Моя молитвен дом;
Всеизгарянията им и жертвите им ще Ми бъдат благоугодни на олтара Ми,
Защото домът Ми ще се нарече
Молитвен дом на всичките племена.

„Годината на благоволението Господне” (Исая 61:2)

Сряда - 17 март

Исая 61:1
1. Духът на Господа Иеова е на мене;
Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките,
Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените,
Да проглася освобождение на пленниците,
И отваряне затвора на вързаните;

Исая 42:1-7
1. Ето Моят служител, когото подкрепявам,
Моят избраник, в когото благоволи душата Ми;
Турих Духа Си на него;
Той ще постави правосъдие за народите.

2. Няма да извика, нито ще издигне високо гласа си,
Нито ще го направи да се чуе навън.

3. Смазана тръстика няма да пречупи,
И замъждял фитил няма да угаси;
Ще постави правосъдие според истината.

4. Няма да ослабне нито да се съкруши
Догдето установи правосъдие на земята;
И островите ще очакват неговата поука.

5. Така казва Бог,
Господ, Който е направил небето и го е разпрострял,
Който е разстлал земята с произведенията й,
Който дава дишане на людете, които са на нея,
И дух на тия, които ходят по нея:

6. Аз Господ те призовах в правда,
И като хвана ръката ти ще те пазя,
И ще те поставя за завет на людете,
За светлина на народите,

7. За да отвориш очите на слепите,
Да извадиш запрените от затвор,
И седящите в мрак из тъмницата.

Исая 61:2
2. Да проглася годината на благоволението Господно,
И деня на въздаянието от нашия Бог;
Да утеша всичките наскърбени;

Левит 25:10
10. И да осветите петдесетата година и да прогласите освобождение из цялата земя на всичките й жители; това ще ви бъде юбилей, когато ще се върнете, всеки на притежанието си, и ще се върнете, всеки при семейството си.

Левит 25:25-55
25. Ако осиромашее брат ти и продаде нещо от притежанието си, нека дойде най-близкият му сродник и да откупи онова, което брат му е продал.

26. Но ако човекът няма сродник да го откупи, и, като се улесни, сам намери с какво да го откупи,

27. тогава нека сметне годините от продажбата му, и нека повърне излишъка на онзи, комуто го е продал, и нека се върне на притежанието си.

28. Но ако не може да намери колкото трябва да плати, тогава продаденото да остане в ръката на купувача му до юбилейната година; и в юбилея да се освободи, и той да се върне на притежанието си.

29. Ако някой продаде къщата за живеене в ограден град, тогава може да я откупи в разстояние на една цяла година от продажбата й; за една цяла година той ще има право да я откупи.

30. Но ако се не откупи до изтичането на една цяла година тогава оная къща, която е в ограден град, да се потвърди за всегда на купувача й във всичките му поколения, в юбилей да се не освобождава.

31. Но къщите в неоградените села да се считат, както полетата на земята; те може да се откупуват и да се освобождават в юбилей.

32. Обаче в левитските градове, левитите могат кога да е да откупуват къщите в градовете, които притежават.

33. И ако някой купи къща от левитите, тогава продадената къща вътре в града, който притежават {В изданието от 1938 г. - "притежава".}* да се освободи в юбилей; защото къщите в градовете на левитите са тяхно притежание между израилтяните.

34. А полето на пасбището на градовете им да се не продава, защото им е вечно притежание.

35. Ако осиромашее брат ти, и видиш, че ръката му трепери, тогава да му помогнеш, като на чужденец или пришелец, за да живее при тебе.

36. Да не му вземеш лихва или печалба, но да се боиш от своя Бог, та да живее брат ти при тебе.

37. Парите си да не му дадеш с лихва, нито храната си да му дадеш за печалба.

38. Аз съм Господ вашият Бог, Който ви изведох из Египетската земя, за да ви дам Ханаанската земя, и да бъда ваш Бог.

39. Ако осиромашее брат ти при тебе и ти се продаде, да го не натоваряш с робска работа.

40. Нека бъде той като наемник или пришелец при тебе; нека ти работи до юбилейната година;

41. тогава да си излезе от тебе, той и чадата му с него, и да се върне при семейството си, и на притежанието на бащите си да се върне.

42. Защото те са Мои слуги, които изведох из Египетската земя; да се не продават като роби;

43. да не господаруваш над него жестоко, но да се боиш от своя Бог.

44. А колкото за робите и робините, които ще имаш, - от народите, които са около вас, от тях да купуваш роби и робини.

45. Още и от чадата на чужденците, които са пришелци между вас, от тях да купувате, и от техните семейства, които са между вас, които те са родили в земята ви; те да ви бъдат притежание.

46. И да ги оставяте в наследство на чадата си; те да ги наследват подир вас, като притежание; винаги от тях да бъдат вашите роби; но над братята си, израилтяните, да не господарувате един над друг жестоко.

47. Ако чужденецът или пришелецът, който живее при тебе, се замогне, а брат ти осиромашее при него, та се продаде на чужденеца или на пришелеца при тебе, или на кого да е от семейството на чужденеца,

48. то, след като се продаде, той може да се откупи; един от братята му може да го откупи;

49. или стрикът му или стриковият му син може да го откупи, или някой близък сродник от семейството му може да го откупи, или ако той се е улеснил, може сам да откупи себе си.

50. Тогава нека сметне с купувача си от годината, когато му се е продал до юбилейната година, така, че цената, за която се е продал, да бъде съразмерно с числото на годините; да му се сметне съразмерно с времето на наемник.

51. Ако остават още много години, съразмерно с тях да възвърне за откупването си от парите, с които е бил купен.

52. Но ако остават малко години до юбилейната година, нека пресметне и съразмерно с годините да възвърне за откупуването си.

53. Като годишен наемник да бъде при него; той да не господарува над него жестоко пред тебе.

54. Но ако така се не откупи, тогава да си излезе в юбилейната година, той и чадата му с него,

55. защото израилтяните са Мои слуги; те са Мои слуги, които изведох из Египетската земя. Аз съм Господ вашият Бог.

Левит 25:9
9. тогава, на десетия ден от седмия месец, да накараш да се затръби с възклицание; в деня на умилостивението да накарате да се затръби из цялата ви земя.

Исая 61:1-11
1. Духът на Господа Иеова е на мене;
Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките,
Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените,
Да проглася освобождение на пленниците,
И отваряне затвора на вързаните;

2. Да проглася годината на благоволението Господно,
И деня на въздаянието от нашия Бог;
Да утеша всичките наскърбени;

3. Да наредя за наскърбените в Сион,
Да им дам венец вместо пепел,
Миро на радост вместо плач,
Облекло на хваление вместо унил дух;
За да се наричат дървета на правда
Насадени от Господа, за да се прослави Той.

4. И ще се съградят отдавна запустелите места,
Ще се издигнат досегашните развалини.
И ще се обновяват пустите градове
Опустошени от много родове.

5. Чужденци ще останат и ще пасат стадата ви,
И чужденци ще бъдат ваши орачи и ваши лозари.

6. А вие ще се казвате свещеници Господни;
Ще ви наричат служители на нашия Бог;
Ще ядете имота на народите,
И ще наследите тяхната слава.

7. Вместо срама си ще получите двойно,
И вместо посрамянето си те ще се радват в наследството си;
Затова в земята си ще притежават двойно,
Радостта им ще бъде вечна.

8. Защото Аз Господ обичам правосъдие,
Мразя грабителство с неправда;
А тях ще възнаградя с вярност,
И ще направя с тях вечен завет.

9. Потомството им ще бъде познато между народите,
И внуците им между племената;
Всеки, който ги гледа, ще познае,
Че те са род, който Бог е благословил.

10. Ще се развеселя премного в Господа,
Душата ми ще се зарадва в моя Бог;
Защото Той ме облече с одежди на спасение,
Загърна ме с мантия на правда
Като младоженец украсен, подобно на първосвещеник, с венец,
И като невеста накитена с украшенията си.

11. Защото, както земята произвежда растенията си,
И както градина произраства посеяното в нея,
Така Господ Иеова ще направи правдата и хвалата
Да поникнат пред всичките народи.

Лука 4:16-21
16. И дойде в Назарет, дето беше отхранен, и по обичая си влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете.

17. И подадоха Му книгата на пророк Исаия; и Той, като отвори книгата, намери мястото дето бе писано: -

18. "Духът на Господа е на Мене,
Защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите;
Прати Ме да проглася освобождение на пленниците,
И прогледване на слепите,
Да пусна на свобода угнетените,

19. Да проглася благоприятната Господна година".

20. И като затвори книгата, върна я на служителя и седна; а очите на всички в синагогата бяха впити в Него.

21. И почна да им казва: Днес се изпълни това писание във вашите уши.

Исая 61:1-3
1. Духът на Господа Иеова е на мене;
Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките,
Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените,
Да проглася освобождение на пленниците,
И отваряне затвора на вързаните;

2. Да проглася годината на благоволението Господно,
И деня на въздаянието от нашия Бог;
Да утеша всичките наскърбени;

3. Да наредя за наскърбените в Сион,
Да им дам венец вместо пепел,
Миро на радост вместо плач,
Облекло на хваление вместо унил дух;
За да се наричат дървета на правда
Насадени от Господа, за да се прослави Той.

Денят на отплатата на нашия Бог (Исая 61:2)

Четвъртък - 18 март

Исая 61:2
2. Да проглася годината на благоволението Господно,
И деня на въздаянието от нашия Бог;
Да утеша всичките наскърбени;

Лука 4:19
19. Да проглася благоприятната Господна година".

Лука 4:21
21. И почна да им казва: Днес се изпълни това писание във вашите уши.

Марко 13
1. Когато излизаше от храма, един от Неговите ученици Му каза: Учителю, виж, какви камъни и какви здания!

2. А Исус му рече: Виждаш ли тия големи здания! Няма да остане тук камък на камък, който да не се срине.

3. И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър и Яков и Андрей Го попитаха насаме:

4. Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв ще бъде знакът, когато всичко това предстои да се изпълни?

5. А Исус почна да им казва: Пазете се да ви не подмами някой.

6. Мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: Аз съм Христос и ще подмамят мнозина.

7. А когато чуете за войни и за военни слухове, недейте се смущава; това трябва да стане; но туй не е свършекът.

8. Защото народ ще се повдигне против народ, и царство против царство, ще има трусове на разни места, ще има глад; а тия неща са само началото на страданията.

9. А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори, и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мене, за да свидетелствувате на тях.

10. Обаче, трябва първо да се проповядва благовестието на всичките народи.

11. А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в оня час, това говорете! защото не сте вие, които говорите, а Светият Дух.

12. Брат, брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се повдигнат против родители и ще ги умъртвят.

13. И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който устои до край, той ще бъде спасен.

14. И когато видите мерзостта, която докарва запустение, [за която говори пророк Даниил], стояща там гдето не подобава, (който чете нека разбира), тогава ония, които са в Юдея, нека бягат по планините;

15. и който е на къщния покрив да не слиза в къщата си, нито да влиза да вземе нещо от нея;

16. и който е на нива да не се връща назад да вземе дрехата си.

17. А горко на непразните и на кърмачките през ония дни!

18. При това молете се да не стане това {Бягането ви.}* зиме;

19. защото през ония дни ще има скръб небивала до сега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава.

20. И ако Господ не съкратеше ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, които Той избра, съкратил е дните.

21. Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос, или: Ето там! не вярвайте;

22. защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно и избраните.

23. А вие внимавайте; ето, предсказах ви всичко.

24. Но през ония дни, подир оная скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си,

25. звездите ще падат от небето, и силите, които са на небето ще се разклатят.

26. Тогава ще видят Човешкият Син идещ на облаци с голяма сила и слава.

27. И тогава ще изпрати ангелите, и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето.

28. А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото;

29. също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че Той е близо при вратата.

30. Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това.

31. Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

32. А за оня ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец.

33. Внимавайте, бдете и молете се; защото не знаете кога ще настане времето.

34. Понеже това ще бъде както кога човек, живущ в чужбина, като остави къщата си, и даде власт на слугите си, всекиму особената му работа, заповяда и на вратаря да бди.

35. Бдете, прочее, (защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата - вечерта ли, или в среднощ, или когато пеят петлите, или заранта),

36. да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали.

37. А каквото казвам на вас, на всички го казвам: Бдете.

Лука 21
1. Като подигна очи, Исус видя богатите, че пускат даровете си в съкровищницата.

2. А видя и една бедна вдовица, че пускаше там две лепти {2 лепти са равни на 2 1/2 стотинки.}*

3. И рече: Истина ви казвам, че тая бедна вдовица пусна повече от всички;

4. защото всички тия пуснаха в даровете [за Бога] от излишъка си; а тая от немотията си пусна целия имот, що имаше.

5. И когато някои говореха за храма, че е украсен с хубави камъни и с посветени приноси, рече:

6. Ще дойдат дни, когато от това, което гледате, няма да остане тук камък, който да се не срине.

7. И попитаха Го казвайки: Учителю, а кога ще бъде това? и какъв ще бъде белегът, когато предстои да стане това?

8. А той каза: Внимавайте да не ви заблудят; защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще казват: Аз съм Христос, и, че времето е наближило. Да не отидете подир тях.

9. И когато чуете за войни и размирици, да не се уплашите; защото тия неща трябва първо да станат, но не е веднага свършекът.

10. Тогава им каза: Народ, ще се повдигне против народ, и царство против царство;

11. и ще има големи трусове, и в разни места глад и мор; ще има и ужаси и големи знамения от небето.

12. А преди да стане всичко това ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви извеждат пред царе и пред управители поради Моето име.

13. Това ще ви служи за свидетелство.

14. И тъй, решете в сърцата си да не обмисляте предварително що да отговаряте;

15. защото Аз ще ви дам тъй мъдро да отговорите {Гръцки: Уста и мъдрост.}†, щото всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат.

16. И ще бъдете предадени и даже от родители и братя, от роднини и приятели; и ще умъртвят някои от вас.

17. И ще бъдете мразени от всички поради Моето име.

18. Но и косъм от главата ви няма да загине.

19. Чрез твърдостта си ще придобиете душите си.

20. А когато видите Ерусалим, че е заобиколен от войски, това да знаете, че е наближило запустяването му.

21. Тогава ония, които са в Юдея, нека бягат в планините, и които са всред града нека да излязат вън, а които са в околностите да не влизат в него.

22. Защото това са дни на въздаяние, за да се изпълни всичко което е писано.

23. Горко на непразните и на кърмачките, през ония дни! защото ще има голямо бедствие в страната, и гняв върху тия люде.

24. Те ще паднат под острието на ножа, и ще бъдат откарани в плен по всичките народи; и Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докле се изпълнят времената на езичниците.

25. И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните.

26. Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят.

27. И тогава ще видят Човешкия Син идещ в облак със сила и голяма слава.

28. А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.

29. И каза им притча: Погледнете смоковницата и всичките дървета.

30. Когато вече покарат, вие, като видите това, сами знаете, че лятото е вече близо.

31. Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство.

32. Истина ви казвам, че това поколение няма да премине докле не се сбъдне всичко това.

33. Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

34. Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка;

35. защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя.

36. Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син.

37. И всеки ден Той поучаваше в храма; а всяка нощ излизаше и нощуваше на хълма наречен Елеонски.

38. И всичките люде подраняваха при Него да Го слушат.

Йоил 2:31
31. Слънцето ще се обърне в тъмнина,
И луната в кръв,
Преди да дойде великият и страшен ден Господен.

Малахия 4:5
5. Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия,
Преди да дойде великият и страшен ден Господен;

Откровение 19
1. След това чух като че ли силен глас от голямо множество на небето, който казваше: Алилуя! Спасение, слава и сила принадлежат на нашия Бог;

2. защото са истинни и праведни Неговите съдби; понеже Той осъди великата блудница, която е разтляла земята с блудството си, и даде върху нея възмездие за кръвта на Своите слуги.

3. И втори път рекоха: Алилуя! И димът й се издига до вечни векове.

4. И двадесетте и четири старци и четирите живи същества паднаха, та се поклониха на Бога, Който седи на престола, и казваха: Амин! Алилуя!

5. И от престола излезе глас, който казваше: Хвалете нашия Бог, всички Негови слуги, вие, които Му се боите, малки и големи.

6. И чух като глас от много народ, и като глас от много води, и като глас от {В изданието от 1938 г. тези думи липсват}* силни гърмежи, които казваха: Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият, царува.

7. Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила.

8. И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото висонът е праведните дела на светиите.

9. И каза ми: Напиши: Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни Божии думи.

10. Тогава аз паднах пред нозете му да му се поклоня; но той ми рече: Недей; аз съм съслужител на тебе и на братята ти, които държат свидетелството за Исуса; поклони се Богу; защото духът на пророчеството е да свидетелствуваме за Исуса.

11. След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно.

12. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той;

13. и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.

14. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне.

15. Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий.

16. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите.

17. После видях един ангел, стоящ в слънцето; и, извиквайки със силен глас, каза на всичките птици, които летят посред небето: Дойдете, събирайте се за великата Божия вечеря,

18. за да ядете месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и месата на коне и на ония, които яздят на тях, дори месата на всичките човеци, свободни и роби, малки и големи.

19. И видях звяра и земните царе и войските им събрани да воюват против яздещия на коня и против Неговото войнство.

20. И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел.

21. А останалите бидоха избити с меча на яздещия на коня, с меча, който излизаше от устата Му. И всичките птици се наситиха от месата им.

Данаил 2:44-45
44. И в дните на ония царе небесният Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши, и владичеството над което няма да премине към други люде; но то ще строши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъде до века.

45. Както си видял, че камък се е отсякъл от планината, не с ръце, и че е разтрил желязото, медта, калта, среброто и златото, великият Бог открива на царя онова, което има да стане по-после. Сънят е истинен, и тълкуванието му вярно.

Матей 5:39
39. А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но, ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата.

Матей 8:12
12. а чадата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

1 Солунци 5:15
15. Внимавайте, никой да не връща никому зло за зло; но всякога търсете доброто един на друг и на всичките.

2 Солунци 1:8
8. в пламенен огън да даде възмездие на ония, които не познават Бога, и на ония, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус.

Разширено изучаване

Петък - 19 март

Матей 24:14
14. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.

Разказ

Печат на страницата