Стиховете на урок 12 за печат Печат на страницата

Урок 12

12 - 18 декември 2020 г.

Съботата – да преживеем Божия характер и да го проявяваме в живота си

Събота - 12 декември

Време, през което да се удивляваме

Неделя - 13 декември

Битие 2:1-3
1. Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно войнство.

2. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал.

3. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил.

Време за преоткриване

Понеделник - 14 декември

Изход 16:14-29
14. И като се изпари падналата роса, ето, по лицето на пустинята имаше дребно люспообразно нещо, тънко, като слана по земята.

15. Като го видяха израилтяните, казаха си един на друг: Що е това? защото не знаеха що беше. А Моисей им каза: Това е хлябът, който Господ ви дава да ядете.

16. Ето що заповядва Господ: Съберете от него, всеки толкова, колкото му трябва да яде, по гомор на глава, според числото на човеците ви; всеки да вземе за ония, които са под шатрата му.

17. И израилтяните сториха така и събраха, кой много, кой малко,

18. И когато измериха събраното с гомора, който беше събрал много нямаше излишък, и който беше събрал малко нямаше недостиг; всеки събираше толкова, колкото му трябваше да яде.

19. Моисей още им рече: Никой да не оставя от него до утринта.

20. При все това, те не послушаха Моисея, и някои оставиха от него до утринта; но червяса и се усмърдя; и Моисей се разгневи на тях.

21. И всяка заран го събираха, кой колкото му трябваше за ядене; а когато припечеше слънцето, стопяваше се.

22. А на шестия ден, когато събраха двойно количество храна, по два гомора за всекиго, всичките началници на обществото дойдоха и известиха на Моисея.

23. А той им рече: Това е точно каквото каза Господ. Утре е събота, света почивка Господу; опечете колкото искате да опечете, и сварете колкото искате да сварите; и турете настрана каквото остане, да ви стои за утре.

24. И тъй, туриха го настрана до утрото, както заповяда Моисей, и не се усмърдя, нито се намери червей в него.

25. Тогава Моисей им каза: Яжте това днес, защото днес е събота Господу; днес няма да го намерите на полето.

26. Шест дена ще го събирате; но седмият ден е събота, в нея няма да се намира.

27. Обаче някои от людете излязоха да съберат на седмия ден, но не намериха.

28. Тогава рече Господ на Моисея: До кога ще отказвате да пазите заповедите Ми и законите Ми?

29. Вижте, понеже Господ ви даде съботата, затова на шестия ден ви даде хляб за два дена. Седете, всеки на мястото си; на седмия ден никой да не излиза от мястото.

Изход 16:35
35. И израилтяните ядоха манната четиридесет години, докато дойдоха в обитаемата земя, ядоха манна, докато пристигнаха до границите на Ханаанската земя.

Изход 16:32-33
32. Тогава рече Моисей: Ето какво е заповядал Господ: Напълнете един гомор с нея, за да се пази за всичките ви поколения, за да могат и те да видят хляба, с който ви храних в пустинята, когато ви изведох из Египетската земя.

33. И Моисей рече на Аарона: Вземи една стомна, и, като туриш в нея пълното на един гомор манна, положи я пред Господа, за да се пази за идните ви поколения.

Време за усвояване на приоритетите

Вторник - 15 декември

Еремия 17:19-27
19. Така ми рече Господ: Иди та застани в портата на чадата на людете си, през която влизат Юдовите царе и през която излизат и във всичките ерусалимски порти, и кажи им:

20. Слушайте Господното слово, Юдови царе, и всички от Юда, и всички ерусалимски жители, които влизате през тия порти.

21. Така казва Господ: Внимавайте на душите си и не носете товар в съботен ден, нито го внасяйте през ерусалимските порти;

22. нито изнасяйте товар из къщите си в съботен ден, и не вършете никаква работа; но освещавайте съботния ден, както заповядах на бащите ви.

23. Те, обаче, не послушаха, нито приклониха ухото си, но закоравиха врата си, за да не чуват и да не приемат наставление.

24. И тъй, ако Ме послушате внимателно, казва Господ,
Да не внасяте товар през портите на тоя град в съботен ден,
Но да освещавате съботния ден
Та да не вършите в него никаква работа,

25. Тогава ще влизат през портите на тоя град
Царе и князе, седящи на Давидовия престол,
Возени на колесници и яздещи на коне,
Те и първенците им,
Юдовите мъже и ерусалимските жители.
И тоя град ще се населява вечно;

26. И ще дойдат от Юдовите градове
И от ерусалимските околности,
От Вениаминовата земя, и от полската,
И от планинската, и от южната страна,
Носещи всеизгаряния и жертви,
И хлебни приноси и ливан,
Носещи още и благодарителни жертви, в дома Господен.

27. Но ако не Ме послушате
Да освещавате съботния ден,
И да не носите товар, нито да влизате с такъв през ерусалимските порти в съботен ден,
Тогава ще запаля огън в портите му,
Който ще пояде ерусалимските палати,
И няма да угасне.

Исая 58:1-14
1. Извикай силно, не се щади;
Издигни гласа си като тръба
Та изяви на людете Ми беззаконието им,
И на Якововия дом греховете им.

2. При все това те Ме търсят всеки ден
И желаят да учат пътищата Ми;
Като народ, който е извършил правда;
И не е оставил постановлението на своя Бог,
Те искат от Мене праведни постановления,
И желаят да се приближат при Бога.

3. Защо постихме, казват, а Ти не виждаш?
Защо смирихме душата си, а Ти не внимаваш?
Ето, в деня на постите си вие се предавате на своите си удоволствия,
И изисквате да ви се вършат всичките ви работи.

4. Ето, вие постите за да се препирате и карате,
И за да биете нечестиво с пестници;
Днес не постите така
Щото да се чуе горе гласът ви.

5. Такъв ли е постът, който Аз съм избрал, -
Ден, в който трябваше човек да смирява душата си?
Значи ли да навежда човек главата си като тръстика,
И да си постила вретище и пепел?
Това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа?

6. Не това ли е постът, който Аз съм избрал, -
Да развързваш несправедливите окови,
Да разслабваш връзките на ярема,
Да пускаш на свобода угнетените,
И да счупваш всеки хомот?

7. Не е ли да разделяш хляба си с гладния,
И да възвеждаш в дома си сиромаси без покрив?
Когато видиш голия да го обличаш,
И да се не криеш от своите еднокръвни?

8. Тогава твоята светлина ще изгрее като зората,
И здравето ти скоро ще процъфне;
Правдата ти ще върви пред тебе,
И славата Господна ще ти бъде задна стража.

9. Тогава ще зовеш, и Господ ще отговаря!
Ще извикаш, и Той ще рече: Ето Ме!
Ако махнеш насред себе си хомота.
Соченето с пръст и нечестивите думи,

10. Ако даруваш на гладния желаното от душата ти,
И насищаш наскърбената душа,
Тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината,
И мракът ти ще бъде като пладне;

11. Господ ще те води всякога,
Ще насища душата ти в бездъждие,
И ще дава сила на костите ти;
И ти ще бъдеш като напоявана градина,
И като воден извор, чиито води не пресъхват.

12. И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места;
Ще възстановиш основите на много поколения;
И ще те нарекат Поправител на развалините,
Възобновител на места {Еврейски: Пътища.}* за население.

13. Ако отдръпнеш ногата си в събота,
За да не вършиш своята воля в светия Ми ден,
И наречеш събота наслада, света на Господа, почитаема,
И Го почиташ като не следваш в нея своите си пътища,
И не търсиш своето си удоволствие, и не говориш своите си думи,

14. Тогава ще се наслаждаваш в Господа;
И Аз ще те направя да яздиш по високите места на земята,
И ще те храня в наследството на баща ти Якова;
Защото устата Господни изговориха това.

Време да търсим баланс

Сряда - 16 декември

Матей 5:17-18
17. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня.

18. Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.

Матей 12:1-13
1. По онова време, в една събота, Исус минаваше през посевите; а учениците Му, като огладняха, почнаха да късат класове и да ядат.

2. А фарисеите, като видяха това, рекоха Му: Виж Твоите ученици вършат каквото не е позволено да се върши в събота.

3. А Той им рече: Не сте ли чели що стори Давид, когато огладня той и мъжете, които бяха с него,

4. как влезе в Божия дом и яде от присътствените хлябове, които не бе позволено да яде ни той, нито ония, които бяха с него, а само свещениците?

5. Или не сте ли чели в закона, че в съботен ден свещениците в храма нарушават съботата, и пак не са виновни.

6. Но казвам ви, че тук има повече от храма.

7. Но ако бяхте знаяли що значи тая дума: "Милост искам а не жертва", не бихте осъдили невинните.

8. Защото Човешкият Син е Господар на съботата.

9. И като замина оттам, дойде в синагогата им.

10. И ето човек с изсъхнала ръка; и, за да обвинят Исуса, попитаха Го казвайки: Позволено ли е човек да изцелява в събота?

11. Той им каза: Кой човек от вас, ако има една овца, и тя в съботен ден падне в яма, не ще я улови и извади?

12. А колко е по-скъп човек от овца! Затова позволено е да се прави добро в съботен ден.

13. Тогава казва на човека: Простри ръката си. И той я простря; и тя стана здрава като другата.

Лука 13:10-17
10. И една събота Той поучаваше в една от синагогите;

11. и ето една жена, която имаше дух, който й беше причинявал немощи за осемнадесет години; тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи.

12. А Исус, като я видя, повика я и рече й: Жено, освободена си от немощта си.

13. И положи ръце на нея; и на часа тя се изправи и славеше Бога.

14. А началникът на синагогата, като негодуваше за дето Исус в събота я изцели, проговаряйки рече на народа: Има шест дни, в които трябва да се работи; в тях, прочее, дохождайте и целете се, а не в съботен ден.

15. Но Господ в отговор му рече: Лицемери! в събота не отвързва ли всеки един от вас вола или осела си от яслите и го въвежда да го напоява?

16. А тая, като е Авраамова дъщеря, която Сатана е държал цели осемнадесет години, не трябваше ли да бъде развързана от тая връзка в съботен ден?

17. И като каза това, всичките Му противници се посрамиха, и целият народ се радваше за всичките славни дела, които се вършеха от Него.

Марко 2:27-28
27. И каза им: Съботата е направена за човека, а не човек за съботата;

28. така щото Човешкият Син е господар и на съботата.

Време за общуване

Четвъртък - 17 декември

Деяния 13:16
16. Павел, прочее, стана та помаха с ръка, и рече: Израилтяни, и вие, които се боите от Бога, слушайте.

Деяния 13:26
26. Братя, потомци от Авраамовия род, и които измежду вас се боят от Бога, нам се изпрати вестта на това спасение.

Деяния 13:14-45
14. А те заминаха от Перга и стигнаха в Антиохия писидийска; и в съботния ден влязоха в синагогата и седнаха.

15. И след прочитането на закона и пророците, началниците на синагогата пратиха до тях да им кажат: Братя, ако имате някоя увещателна дума за людете кажете.

16. Павел, прочее, стана та помаха с ръка, и рече: Израилтяни, и вие, които се боите от Бога, слушайте.

17. Бог на тоя Израилски народ избра бащите ни и издигна народа, когато престояваха в Египетската земя, и с издигната мишца ги изведе из нея.

18. И за около четиридесет години ги води и храни в пустинята.

19. И като изтреби седем народа в Ханаанската земя, раздели им тяхната земя да им бъде наследство за около четиристотин и петдесет години.

20. След това им дава съдии до пророка Самуила.

21. После поискаха цар; и Бог им даде Саула, Кисовия син, мъж от Вениаминовото племе, за четиридесет години.

22. И него като отмахна, издигна им за цар Давида, за когото свидетелствува, казвайки, "Намерих Давида, Иесеевия син, човек според сърцето Ми, който ще изпълни всичката Ми воля".

23. От неговото потомство Бог, според обещанието Си, въздигна на Израиля Спасител, Исуса,

24. след като Иоан, преди Неговото идване, беше проповядвал кръщението на покаяние на целия Израилски народ.

25. И като свършваше попрището си, Иоан казваше: Според както мислите, кой съм аз? Не съм Оня, Когото очаквате; но, ето, подир мене иде Един, Комуто не съм достоен да развържа обувката на нозете.

26. Братя, потомци от Авраамовия род, и които измежду вас се боят от Бога, нам се изпрати вестта на това спасение.

27. Защото ерусалимските жители и техните началници, като не Го познаха, а без да разберат пророческите думи, които се прочитат всяка събота, изпълниха ги като Го осъдиха.

28. Без да намерят в Него нещо достойно за смърт, пак изискаха от Пилата да бъде убит.

29. И когато изпълниха всичко, що бе писано за Него, снеха Го от дървото и положиха Го в гроб.

30. Но Бог Го възкреси от мъртвите.

31. И Той в продължение на много дни се явяваше на тия, които бяха възлезли с Него от Галилея в Ерусалим, които сега са свидетели за Него пред людете.

32. И ние ви донесохме блага вест за обещанието дадено на бащите ни,

33. че Бог го изпълни на техните чада, като възкреси Исуса; както е писано и във втория Псалом: -
"Ти си Мой Син,
Аз днес Те родих".

34. А че Го е възкресил от мъртвите, никога вече да се не връща в изтлението казва така:
"Ще ви дам
Верните милости, обещани на Давида".

35. Защото и в друг Псалом казва: "Няма да оставиш Светеца Си да види изтление".

36. Обаче, Давид, след като в своето си поколение послужи на Божието намерение, заспа и биде положен при бащите си, и видя изтление.

37. А Тоя, Когото Бог възкреси, не видя изтление.

38. И така, братя, нека ви бъде известно, че чрез Него се проповядва на вас прощение на греховете.

39. и че всеки, който вярва, се оправдава чрез Него от всичко, от което не сте могли да се оправдаете чрез Моисеевия закон.

40. Затова внимавайте да не би да ви постигне казаното от пророците:

41. "Погледнете, презрители, учудете се, и се погубете;
Защото Аз ще извърша едно дело във вашите дни,
Дело, което никак няма да повярвате, ако и да ви го разкаже някой".

42. Когато си излизаха [из юдейската синагога, езичниците] ги молеха да им се проповядват тия думи и следващата събота.

43. И когато се разиде синагогата, мнозина от юдеите и от благочестивите прозелити тръгнаха след Павла и Варнава; които, като се разговаряха с тях, увещаваха ги да постоянствуват в Божията благодат.

44. На следващата събота се събра почти целият град да чуят Божието слово.

45. А юдеите като видяха множествата, изпълниха се със завист, опровергаваха това, което говореше Павел и хулеха.

Деяния 16:13-14
13. А в събота излязохме вън от портата край една река, гдето предполагахме, че става молитва; и седнахме та говорихме на събраните там жени.

14. И някоя си богобоязлива жена на име Лидия, от град Тиатир, продавачка на морави платове, слушаше и Господ отвори сърцето й да внимава на това, което Павел говореше.

Деяния 17:1-5
1. И като минаха през Амфипол и Аполония, пристигнаха в Солун, гдето имаше юдейска синагога

2. И по обичая си Павел влезе при тях, и три съботи наред разискваше с тях от писанията,

3. та им поясняваше и доказваше, че Христос трябваше да пострада и да възкръсне от мъртвите, и че Тоя Исус, Когото, каза той, аз ви проповядвам е Христос.

4. И някои от тях се убедиха и дружаха с Павла и Сила, така и голямо множество от набожните гърци, и не малко от по-първите жени.

5. Но юдеите подбудени от завист, взеха си неколцина лоши човеци от мързеливците по пазара, и като събраха тълпа, размиряваха града; и нападнаха Ясоновата къща та търсеха Павла и Сила, за да ги изведат пред народа.

Деяния 18:4
4. И всяка събота той разискваше в синагогата с юдеи и гърци, и се стараеше да ги убеждава.

Разширено изучаване

Петък - 18 декември

Изход 20:8
8. Помни съботния ден, за да го освещаваш.

Изход 22:31
31. Бъдете Ми свети човеци; за това не яжте месо разкъсано от зверове на полето; хвърлете го на кучетата.

Разказ

Печат на страницата