Стиховете на урок 6 за печат Печат на страницата

Урок 6

1 - 7 август 2020 г.

Неограничени възможности

Събота - 1 август

Матей 5:14
14. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.

2 Коринтяни 5:20
20. И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога,

1 Петрово 2:9
9. Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина:

Различните дарби – обединени за служене

Неделя - 2 август

1 Коринтяни 12:12-13
12. Защото, както тялото е едно, а има много части, и всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос.

13. Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло, и всички от един Дух се напоихме.

1 Коринтяни 12:18-22
18. Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях, в тялото, както му е било угодно.

19. Пак, ако те бяха всички една част, где щеше да е тялото?

20. Но сега те са много части, а едно тяло.

21. И окото не може да рече на ръката: Не ми трябваш; или пък главата на нозете: Не сте ми потребни.

22. Напротив, тия части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими;

Римляни 12:4
4. Защото, както имаме много части в едно тяло, а не всичките части имат същата служба,

Бог – Дарителят на всички добри дарове

Понеделник - 3 август

1 Коринтяни 12:11
11. А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както му е угодно.

1 Коринтяни 12:18
18. Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях, в тялото, както му е било угодно.

Ефесяни 4:7-8
7. А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал

8. Затова казва: -
"Като възлезе на високо, плени плен
И даде дарове на човеците".

Яков 1:17
17. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от промяна.

Марко 13:34
34. Понеже това ще бъде както кога човек, живущ в чужбина, като остави къщата си, и даде власт на слугите си, всекиму особената му работа, заповяда и на вратаря да бди.

1 Коринтяни 12:11
11. А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както му е угодно.

Деяния 10:36-38
36. Словото, което Той прати на израилтяните та им благовестяваше мир чрез Исуса Христа, (Който е Господар на всички),

37. това слово вие знаете, което след кръщението, проповядвано от Иоана, се разпространи по цяла Юдея, начиная от Галилея,

38. именно, Исус от Назарет, - как Бог Го помаза със Светия Дух и със сила; Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него.

Матей 3:16-17
16. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него;

17. и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.

Деяния 2:38-42
38. А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.

39. Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе Си.

40. И с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки: Избавете се от това извратено поколение.

41. И тъй, тия, които приеха поучението му, се покръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души.

42. И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.

Целта на духовните дарби

Вторник - 4 август

1 Коринтяни 12:7
7. А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза.

Ефесяни 4:11-16
11. И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,

12. за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите;

13. докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;

14. за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости;

15. но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос,

16. от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.

Ефесяни 4:11-12
11. И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,

12. за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите;

Откриване на вашите дарби

Сряда - 5 август

1 Коринтяни 1:4-9
4. Винаги въздавам благодарения на моя Бог за вас за Божията благодат, която ви е била дадена в Христа Исуса

5. че се обогатихте чрез Него във всичко, в пълна сила да говорите за Него,

6. (по който начин се потвърди свидетелствуването за Христа между вас),

7. така щото вие не оставате назад в никоя дарба, като чакате явлението на нашия Господ Исус Христос,

8. Който и докрай ще ви утвърждава, та да бъдете безупречни в деня на нашия Господ Исус Христос.

9. Верен е Бог, чрез Когото сте били призовани в общението на Сина Му Исуса Христа нашия Господ.

2 Коринтяни 1:20-22
20. понеже в Него е Да за всичките Божии обещания, колкото много и да са; за това и чрез Него е Амин, за Божията слава чрез нас.

21. А тоя, Който ни утвърждава заедно с вас в Христа, и Който ни е помазал, е Бог,

22. Който ни е запечатил, и е дал в сърцата ни Духа в залог.

Лука 11:13
13. И тъй, ако вие, които сте зли знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на ония, които искат от Него!

Яков 1:5
5. Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде.

Матей 7:7
7. Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори,

Надграждане на нашите дарби

Четвъртък - 6 август

Матей 25:14-30
14. Защото е както, когато човек при тръгването си за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си.

15. На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му; и тръгна.

16. Веднага тоя, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта.

17. Също и тоя, който получи двата спечели още два.

18. А тоя, който получи единия, отиде разкопа в земята, и скри парите на господаря си.

19. След дълго време дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметката с тях,

20. И когато се приближи тоя, който бе получил петте таланта, донесе още пет таланта, и рече: Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, спечелих още пет.

21. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.

22. Приближи се и тоя, който бе получил двата таланта, и рече: Господарю, ти ми даде два таланта, ето, спечелих още два таланта.

23. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.

24. Тогава се приближи тоя който бе получил един талант, и рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш гдето не си сеял, и събираш гдето не си пръскал;

25. и като се убоях отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето.

26. А Господарят му в отговор каза: Зли и лениви слуго! знаел си, че жъна гдето не съм сеял, и събирам гдето не съм пръскал;

27. ти, прочее, трябваше да внесеш парите ми на банкерите, и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва.

28. Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта.

29. Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има.

30. А тоя безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

Матей 25:29
29. Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има.

Разширено изучаване

Петък - 7 август

Разказ

Печат на страницата