Стиховете на урок 9 за печат Печат на страницата

Урок 9

23 - 29 май 2020 г.

Сътворението: „Битие“ е основата – част втора

Събота - 23 май

Плоска Земя?

Неделя - 24 май

Откровение 7:1
1. След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво.

Откровение 20:7-8
7. И когато се свършат хилядата години, сатана ще бъде пуснат от тъмницата си,

8. и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята, Гога и Магога, да ги събере за войната, - чието число е като морския пясък.

Откровение 7:1
1. След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво.

Матей 15:19
19. Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули.

Йов 26:7-10
7. Простира севера върху празния простор;
Окача земята на нищо.

8. Връзва водите в облаците Си;
Но облак не се продира изпод тях.

9. Покрива лицето на престола Си
Като простира облака Си върху него.

10. Обиколил е водите с граница
Дори до краищата на светлината и на тъмнината.

Исая 40:21-22
21. Не знаете ли? не сте ли чули?
Не ли ви се е известило отначало?
От основаването на земята не сте ли разбрали

22. Онзи, Който седи над кръга на земята,
Пред Когото жителите й са като скакалци,
Който простира небето като завеса,
И го разпъва като шатър за живеене,

Сътворението в древната литература

Понеделник - 25 май

„Битие“ и езичество

Вторник - 26 май

Битие 1:14-19
14. И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините;

15. и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така.

16. Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите.

17. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята,

18. да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро.

19. И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.

Битие 2:7
7. И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.

Битие 2:18-24
18. И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.

19. И Господ Бог създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици; и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува; и с каквото име назовеше човекът всяко одушевено същество, това име му остана.

20. Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но помощник, подходящ за човека, не се намери.

21. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът.

22. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека.

23. А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече Жена, защото от Мъжа бе взета.

24. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.

Сътворение и време

Сряда - 27 май

1 Тимотей 1:4
4. нито да внимават на басни и безконечни родословия, които спомагат повече за препирни, а не за Божията спасителна наредба чрез вяра, така правя и сега.

Тит 3:9
9. А отбягвай глупавите разисквания, родословия, препирни и карания върху закона, защото те са безполезни и суетни.

Сътворението в Писанието

Четвъртък - 28 май

Матей 19:4-5
4. А той в отговор рече: Не сте ли чели, че Онзи, Който ги е направил, направил ги е от начало мъжко и женско, и е казал:

5. "Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът?"

Марко 10:6-9
6. обаче, в началото на създанието, Бог ги е направил мъж и жена.

7. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си,

8. и двамата ще бъдат, една плът; така че не са вече двама, а една плът.

9. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва.

Лука 11:50-51
50. за да се изиска от това поколение кръвта на всичките пророци, която е проливана от създаването на света, -

51. от кръвта на Авела до кръвта на Захария, който загина между олтара и светилището. Да! казвам ви, ще се изиска от това поколение.

Йоан 1:1-3
1. В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

2. То в начало беше у Бога.

3. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.

Деяния 14:15
15. О, мъже, защо правите това? И ние сме човеци със същото естество като вас, и благовестяваме ви да се обърнете от тия суети към живия Бог, Който е направил небето, земята, морето и всичко що има в тях;

Римляни 1:20
20. Понеже от създанието на света {В изданието от 1938 г. "света" липсва.}* това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение.

2 Коринтяни 4:6
6. Понеже Бог, Който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той е, Който е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето Исус Христово.

Ефесяни 3:9
9. и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко,

Деяния 17:24
24. Бог, Който е направил света и всичко що е в него, като е Господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворени храмове,

Римляни 5:12
12. Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха, -

Римляни 5:14-19
14. при все това от Адама до Моисея смъртта царува и над ония, които не бяха съгрешили според престъплението на Адама, който е образ на Бъдещия;

15. но дарбата не е такава каквото бе прегрешението; защото, ако поради прегрешението на единия измряха мнозината, то Божията благодат и дарбата чрез благодатта на един човек, Исус Христос, много повече се преумножи за мнозината;

16. нито е дарбата, каквато бе съдбата, чрез съгрешението на един; защото съдбата беше от един грях за осъждане, а дарбата от много прегрешения за оправдание;

17. защото, ако чрез прегрешението на единия смъртта царува чрез тоя един, то много повече тия, които получават изобилието на благодатта и на дарбата, сиреч правдата, ще царуват в живот чрез единия, Исус Христос), -

18. и тъй, както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всичките човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всичките човеци оправданието, което докарва живот.

19. Защото, както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни.

Разширено изучаване

Петък - 29 май

Разказ

Печат на страницата