Стиховете на урок 14 за печат Печат на страницата

Урок 14

24 - 30 декември 2016 г.

Някои поуки от Йов

Събота - 24 декември

Яков 5:11
11. Ето, облажаваме ония, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Иова {В изданието от 1938 г. - Иоана, печатна грешка.}*, и видели сте сетнината въздадена нему от Господа, че Господ е много жалостив и милостив.

2 Коринтяни 5:7
7. (защото с вярване ходим, а не с виждане).

Йов 1
1. Имаше в земята Уз {Или: Авситис. Виж. Бит. 10:23, 22:20, 21, 3:28.}* един човек на име Иов. Тоя човек бе непорочен и правдив, боеше се от Бога, и отдалечаваше се от злото.

2. И родиха му се седем сина и три дъщери.

3. А добитъкът му беше седем хиляди овце, три хиляди камили, петстотин чифта волове; и петстотин ослици; имаше и голямо множество слуги; така че тоя човек бе най-големият от всичките жители на изток.

4. И синовете му отиваха и правеха угощения в къщата на всекиго от тях на неговия ден; и пращаха да повикат трите си сестри, за да ядат и пият с тях.

5. И когато се изреждаха дните на угощаването, Иов пращаше за чадата си та ги освещаваше, като ставаше рано заранта и принасяше всеизгаряния според числото на всички тях; защото Иов си думаше: Да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Иов постоянно.

6. А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана.

7. И Господ рече на Сатана: От где идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: От обикаляне земята и от ходене насам натам по нея.

8. После Господ рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Иов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото?

9. А Сатана в отговор на Господа рече: Дали без причина се бои Иов от Бога?

10. Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко що има? Благословил си делата на ръцете му, и имота му се е умножил на земята.

11. Но сега простри ръка и допри се до всичко що има, и той ще Те похули в лице.

12. И Господ рече на Сатана: Ето, в твоята ръка е всичко, що има той; само на него да не туриш ръка. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа.

13. И един ден, когато синовете му и дъщерите му ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат,

14. дойде вестител при Иова та рече: Като оряха воловете, и ослиците пасяха при тях,

15. савците нападнаха та ги откараха, още избиха слугите с острото на ножа; и само аз се отървах да ти известя.

16. Докато още говореше, той, дойде и друг та рече: Огън от Бога падна от небето та изгори овцете и слугите и ги погълна; и само аз се отървах да ти известя.

17. Тоя като още говореше, дойде и друг та рече: Халдейците образуваха три чети и се спуснаха върху камилите и ги откараха, още избиха слугите с острото на ножа; и само аз се отървах да ти известя.

18. Тоя като говореше още, дойде и друг та рече: Синовете ти и дъщерите ти като ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат,

19. ето, дойде силен вятър от пустинята та удари четирите ъгъла на къщата, и тя падна върху чадата ти та умряха; и само аз се отървах да ти известя.

20. Тогава Иов стана, раздра дрехата си, и обръсна главата си, и като падна на земята поклони се.

21. И рече: Гол излязох из утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ отне; да бъде благословено Господното име.

22. Във всичко това Иов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога.

Йов 2:8
8. И той си взе черепка, за да се чеше с нея, и седеше в пепел.

Матей 4:10
10. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш".

Матей 13:39
39. неприятелят, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на века; а жетварите са ангели.

Йоан 8:1-11
1. А Исус отиде на Елеонския хълм.

2. И рано сутринта пак дойде в храма; а всичките люде дохождаха при Него, и Той седна и ги поучаваше.

3. И книжниците и фарисеите доведоха [при Него] една жена уловена в прелюбодейство и, като я поставиха насред, казаха Му:

4. Учителю, тази жена биде уловена в самото дело на прелюбодейство.

5. А Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни; Ти, прочее, що казваш за нея?

6. И това казаха да Го изпитват, за да имат за какво да Го обвиняват. А Исус се наведе на долу и пишеше с пръст на земята.

7. Но като постоянствуваха да Го питат, Той се изправи и рече им: Който от вас е безгрешен {Или: Невинен.}* нека пръв хвърли камък на нея.

8. И пак се наведе на долу, и пишеше с пръст на земята.

9. А те, като чуха това разотидоха се един по един, като почнаха от по-старите и следваха до последните; и Исус остана сам, и жената, гдето си беше, насред.

10. И когато се изправи, Исус й рече: Жено, къде са тези, [които те обвиняваха]? Никой ли не те осъди?

11. И тя отговори: Никой Господи. Исус рече: Нито Аз те осъждам; иди си, отсега не съгрешавай вече.

Евреи 11:10
10. Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог.

Евреи 4:15
15. Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях.

С вяра, а не с виждане

Неделя - 25 декември

2 Коринтяни 5:17
17. За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново.

2 Коринтяни 4:18
18. които не гледаме на видимите, но на невидимите; защото видимите са временни, а невидимите вечни.

2 Коринтяни 5:17
17. За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново.

Лукаво същество

Понеделник - 26 декември

Йов 1:1
1. Имаше в земята Уз {Или: Авситис. Виж. Бит. 10:23, 22:20, 21, 3:28.}* един човек на име Иов. Тоя човек бе непорочен и правдив, боеше се от Бога, и отдалечаваше се от злото.

Йов 2:8
8. И той си взе черепка, за да се чеше с нея, и седеше в пепел.

Откровение 12:12
12. Затова, веселете се, небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.

Матей 4:10
10. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш".

Матей 13:39
39. неприятелят, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на века; а жетварите са ангели.

Лука 8:12
12. А посяното край пътя са тия, които са слушали; тогава дохожда дяволът и отнема словото от сърцата им, да не би да повярват и се спасят.

Лука 13:16
16. А тая, като е Авраамова дъщеря, която Сатана е държал цели осемнадесет години, не трябваше ли да бъде развързана от тая връзка в съботен ден?

Лука 22:3
3. Тогава влезе Сатана в Юда, наречен Искариот, който беше от числото на дванадесетте;

Лука 22:31
31. [И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито;

Деяния 5:3
3. А Петър рече: Анание, защо изпълни сатана сърцето ти, да излъжеш Светия Дух и да задържиш от цената на нивата?

1 Петрово 5:8
8. Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.

С такива приятели...

Вторник - 27 декември

Йов 2:11
11. А тримата приятели на Иова, като чуха за всичкото това зло, което го сполетяло, дойдоха всеки от мястото си, - теманецът Елифаз, шуахецът Валдад, наамецът Софар; защото се бяха съгласили да дойдат заедно да го съжалят и да го утешат.

Йоан 8:11
11. И тя отговори: Никой Господи. Исус рече: Нито Аз те осъждам; иди си, отсега не съгрешавай вече.

Повече от тръни и бодили

Сряда - 28 декември

Битие 3:16-24
16. На жената рече: Ще ти преумножа скръбта в бременността; със скръб ще раждаш чада; и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее.

17. А на човека рече: Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си.

18. Тръни и бодли ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева.

19. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш.

20. И човекът наименува жена си Ева {Т.е. Живот.}*, защото тя беше майка на всички живи.

21. И Господ Бог направи кожени дрехи на Адама и на жена му и ги облече.

22. И Господ Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото; и сега, за да не простре ръката си да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно, -

23. затова Господ Бог го изпъди от Едемската градина да обработва земята, от която бе взет.

24. Така Той изпъди Адама; и постави на изток от Едемската градина херувимите и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота.

Евреи 11:10
10. Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог.

Откровение 21:2
2. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си.

Исус и Йов

Четвъртък - 29 декември

Йов 1:1
1. Имаше в земята Уз {Или: Авситис. Виж. Бит. 10:23, 22:20, 21, 3:28.}* един човек на име Иов. Тоя човек бе непорочен и правдив, боеше се от Бога, и отдалечаваше се от злото.

1 Йоаново 2:1
1. Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай {Или, Утешител. Вж. Иоан 14:16}* при Отца, Исуса Христа праведния.

Яков 5:6
6. Осъдихте, убихте Праведния; и Той не ви се противи.

Деяния 3:14
14. Но вие се отрекохте от Светия и Праведния, и, като поискахте да ви се пусне един убиец,

Матей 4:1-11
1. Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола.

2. И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня.

3. И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат хлябове.

4. А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.

5. Тогава дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на храма и Му казва:

6. Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: -
"Ще заповяда на ангелите Си за Тебе:
И на ръце ще Те дигат.
Да не би да удариш о камък ногата Си".

7. Исус му рече: Писано е още:
"Да не изпитваш Господа твоя Бог".

8. Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му:

9. Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.

10. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш".

11. Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.

Матей 26:61
61. Тоя каза: Мога да разруша Божия храм, и за три дни пак да го съградя.

Лука 11:15-16
15. А някои от тях рекоха: Чрез началника на бесовете, Веелзевул, изгонва бесовете.

16. А други, изпитвайки Го, искаха от Него знамение от небето.

Йоан 18:30
30. В отговор му рекоха: Ако не беше Той злодеец, не щяхме да Го предадем на тебе.

Йов 1:22
22. Във всичко това Иов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога.

Евреи 4:15
15. Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях.

Евреи 1:3
3. Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо,

Римляни 3:22
22. сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа, за всички [и на всички], които вярват; защото няма разлика.

Йов 19:25
25. Защото зная, че е жив Изкупителят ми,
И че в последно време ще застане на земята;

Разширено изучаване

Петък - 30 декември

2 Тимотей 3:16
16. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;

Матей 24:13
13. Но който устои до край, той ще бъде спасен.

Лука 10:37
37. Той рече: Онзи, който му показа милост. Исус му каза: Иди и ти прави също така.

Разказ

Печат на страницата