Стиховете на урок 11 за печат Печат на страницата

Урок 11

5 - 11 декември 2015 г.

Заветът

Събота - 5 декември

Еремия 31:31
31. Ето, идат дни, казва Господ,
Когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом
Нов завет;

Римляни 9:4
4. които са израилтяни, на които принадлежат осиновението на славата, заветите и даването на закона, богослужението и обещанията;

Галатяни 4:24
24. И това е иносказание, защото тия жени представляват два завета, единият от Синайската планина, който ражда чада за робство, и той е Агар.

Битие 3:15
15. Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.

Битие 12:1-3
1. Тогава Господ каза на Аврама: Излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа.

2. Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение.

3. Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.

Галатяни 3:6-9
6. както с Авраама, който повярва в Бога, и му се вмени за правда?

7. Тогава познайте, че тия, които упражняват вяра, те са Авраамови чада;

8. и писанието, като предвидя, че Бог чрез вяра щеше да оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на Авраама, казвайки: "В тебе ще се благославят всичките народи".

9. Така щото тия, които имат вяра се благославят заедно с вярващия Авраам.

Изход 20:2
2. Аз съм Иеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството.

Езекил 37:24-27
24. И слугата Ми Давид ще бъде цар на тях; над всички тях ще има един пастир; и те ще ходят в съдбите Ми, и ще пазят повеленията Ми и ще ги извършват.

25. Тоже ще живеят в земята, която дадох на слугата Си Якова, гдето живяха бащите ви; в нея ще живеят те, чадата им и внуците им до века; и слугата Ми Давид ще им бъде княз до века.

26. При това, ще направя с тях завет на мир, който ще бъде вечен завет с тях; и като ги настаня ще ги умножа, и ще положа светилището Си всред тях до века.

27. И скинията Ми ще бъде всред тях; и Аз ще бъда техен Бог, и те ще бъдат Мои люде.

Еремия 31:31-33
31. Ето, идат дни, казва Господ,
Когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом
Нов завет;

32. Не такъв завет, какъвто направих с бащите им,
В деня, когато ги хванах за ръка,
За да ги изведа из Египетската земя;
Защото те престъпиха Моя завет,
Поради което Аз се отвърнах от тях, казва Господ.

33. Но ето заветът,
Който ще направя с Израилевия дом
След ония дни, казва Господ:
Ще положа закона Си във вътрешностите им,
И ще го напиша в сърцата им;
Аз ще бъда техен Бог,
И те ще бъдат Мои люде;

Битие 9:1-17
1. В това време Бог благослови Ноя и синовете му, като им каза: Плодете се, размножавайте се и напълнете земята.

2. Ще се страхуват и ще треперят от вас всички земни животни и всички въздушни птици; те са всичко, що пълзи по земята и с всички морски риби, са предадени в ръцете ви.

3. Всичко живо, що се движи ще ви бъде за храна; давам ви всичко също, както дадох зелената трева.

4. Месо обаче с живота му, то ест, с кръвта му, да не ядете.

5. А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам; от всяко животно ще я изискам; и от човека, да! от брата на всеки човек, ще изискам живота на човека.

6. Който пролее човешка кръв, и неговата кръв от човек ще се пролее; защото по Своя образ направи Бог човека.

7. А вие, плодете се и се размножавайте, разплодете се по земята и умножавайте се по нея.

8. После Бог говори на Ноя и на синовете му с него, казвайки:

9. Вижте, Аз поставям завета Си с вас и с потомството ви подир вас;

10. и с всичко живо, що е с вас, - птиците, добитъкът и всичките земни животни, които са с вас, да! с всяко земно животно от всичко, което е излязло от ковчега.

11. Поставям завета Си с вас, че няма да се изтреби вече никоя твар от водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши земята.

12. Бог рече още: Ето белегът на завета, който Аз поставям до вечни поколения между Мене и вас и всичко живо, което е с вас:

13. поставям дъгата Си в облака, и тя ще бъде белег на завет между Мене и земята.

14. Когато докарам облак на земята, дъгата ще се яви в облака;

15. и ще спомня завета Си, който е между Мене и вас и всичко живо от всяка твар; и водата няма вече да стане потоп за изтреблението на всяка твар.

16. Дъгата ще бъде в облака; и ще я гледам, за да си напомням всегдашния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята.

17. Каза Бог на Ноя: Това е белегът на завета, който установих между Мене и всяка твар, която е на земята.

Битие 12:1-3
1. Тогава Господ каза на Аврама: Излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа.

2. Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение.

3. Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.

Галатяни 3:6-9
6. както с Авраама, който повярва в Бога, и му се вмени за правда?

7. Тогава познайте, че тия, които упражняват вяра, те са Авраамови чада;

8. и писанието, като предвидя, че Бог чрез вяра щеше да оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на Авраама, казвайки: "В тебе ще се благославят всичките народи".

9. Така щото тия, които имат вяра се благославят заедно с вярващия Авраам.

Галатяни 3:15-18
15. Братя, (по човешки говоря), едно завещание, даже ако е само човешко, веднъж потвърди ли се, не се разваля, нито на него се прибавя нещо, от никого.

16. А обещанията се изрекоха на Авраама и на неговия потомък. Не казва: "и на потомците", като на мнозина, но като за един: "и на твоя потомък", Който е Христос.

17. И това казвам, че завет, предварително потвърден, от Бога, не може да бъде развален от закона, станал четиристотин и тридесет години по-после, така щото да се унищожи обещанието.

18. Защото, ако наследството е чрез закона, не е вече чрез обещание; но Бог го подари на Авраама с обещание.

Изход 24
1. Рече още на Моисея: Възкачете се към Господа, ти и Аарон, Надав и Авиуд, и седемдесет от Израилевите старейшини, и поклонете се от далеч;

2. само Моисей ще се приближи при Господа, а те не ще се приближат, нито ще се възкачат людете с него.

3. Тогава Моисей дойде та каза на людете всичките думи на Господа и всичките му съдби; и всичките люде едногласно отговориха казвайки: Всичко, което е казал Господ, ще вършим.

4. И Моисей написа всичките Господни думи; и на утринта, като стана рано, издигна олтар под планината, гдето изправи и дванадесет стълба, според дванадесетте Израилеви племена.

5. И изпрати момци от израилтяните, та принесоха всеизгаряния и пожертвуваха Господу телци за примирителни жертви.

6. А Моисей взе половината от кръвта и тури я в паници, а с другата половина от кръвта поръси върху олтара.

7. После взе книгата на завета и я прочете, като слушаха людете; и те рекоха: Всичко, каквото е казал Господ, ще вършим, и ще бъдем послушни.

8. Тогава Моисей взе кръвта и поръси с нея върху людете, като казваше: Ето кръвта на завета, който Господ направи с вас според всички тия условия.

9. И тъй Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и седемдесет от Израилевите старейшини се възкачиха горе.

10. И видяха Израилевия Бог: под нозете Му имаше като настилка от сапфир, чиято бистрота беше също като небе.

11. Но Той не тури ръка на благородните от израилтяните. И те видяха Бога, и там ядоха и пиха.

12. Тогава рече Господ на Моисея: Ела горе при Мене на планината и стой там; и ще ти дам каменните плочи, закона и заповедите, които съм написал, за да ги поучаваш.

13. И тъй Моисей стана със слугата си Исуса, и Моисей се изкачи на Божията планина.

14. А рече на старейшините: Чакайте ни тук догде се завърнем при вас; и, ето, Аарон и Ор са при вас; който има тъжба, нека иде при тях.

15. Тогава Моисей се изкачи на планината; и облакът покриваше планината.

16. И Господната слава застана на Синайската планина, и облакът я покриваше шест дена, а на седмия ден Господ извика към Моисея всред облака.

17. И видът на Господната слава по върха на планината се виждаше на израилтяните като огън пояждащ.

18. И тъй Моисей влезе всред облака и се възкачи на планината. И Моисей стоя на планината четиридесет дена и четиридесет нощи.

Еремия 31:31-34
31. Ето, идат дни, казва Господ,
Когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом
Нов завет;

32. Не такъв завет, какъвто направих с бащите им,
В деня, когато ги хванах за ръка,
За да ги изведа из Египетската земя;
Защото те престъпиха Моя завет,
Поради което Аз се отвърнах от тях, казва Господ.

33. Но ето заветът,
Който ще направя с Израилевия дом
След ония дни, казва Господ:
Ще положа закона Си във вътрешностите им,
И ще го напиша в сърцата им;
Аз ще бъда техен Бог,
И те ще бъдат Мои люде;

34. И няма вече да учат
Всеки ближния си и всеки брата си,
И да казват: Познайте Господа;
Защото те всички ще Ме познават,
От най-малкия до най-големия между тях, казва Господ;
Защото ще простя беззаконието им,
И греха им няма да помня вече.

1 Коринтяни 11:24-26
24. и, като благодари, разчупи и рече: Това е Моето тяло, което е [разчупено] за вас; туй правете за Мое възпоминание.

25. Така взе и чашата след вечерята и рече: Тая чаша е новият завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоминание.

26. Защото всеки път, когато ядете тоя хляб и пиете [тая] чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.

Божият завет с цялото човечество

Неделя - 6 декември

Битие 9:1-17
1. В това време Бог благослови Ноя и синовете му, като им каза: Плодете се, размножавайте се и напълнете земята.

2. Ще се страхуват и ще треперят от вас всички земни животни и всички въздушни птици; те са всичко, що пълзи по земята и с всички морски риби, са предадени в ръцете ви.

3. Всичко живо, що се движи ще ви бъде за храна; давам ви всичко също, както дадох зелената трева.

4. Месо обаче с живота му, то ест, с кръвта му, да не ядете.

5. А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам; от всяко животно ще я изискам; и от човека, да! от брата на всеки човек, ще изискам живота на човека.

6. Който пролее човешка кръв, и неговата кръв от човек ще се пролее; защото по Своя образ направи Бог човека.

7. А вие, плодете се и се размножавайте, разплодете се по земята и умножавайте се по нея.

8. После Бог говори на Ноя и на синовете му с него, казвайки:

9. Вижте, Аз поставям завета Си с вас и с потомството ви подир вас;

10. и с всичко живо, що е с вас, - птиците, добитъкът и всичките земни животни, които са с вас, да! с всяко земно животно от всичко, което е излязло от ковчега.

11. Поставям завета Си с вас, че няма да се изтреби вече никоя твар от водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши земята.

12. Бог рече още: Ето белегът на завета, който Аз поставям до вечни поколения между Мене и вас и всичко живо, което е с вас:

13. поставям дъгата Си в облака, и тя ще бъде белег на завет между Мене и земята.

14. Когато докарам облак на земята, дъгата ще се яви в облака;

15. и ще спомня завета Си, който е между Мене и вас и всичко живо от всяка твар; и водата няма вече да стане потоп за изтреблението на всяка твар.

16. Дъгата ще бъде в облака; и ще я гледам, за да си напомням всегдашния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята.

17. Каза Бог на Ноя: Това е белегът на завета, който установих между Мене и всяка твар, която е на земята.

Битие 9:12
12. Бог рече още: Ето белегът на завета, който Аз поставям до вечни поколения между Мене и вас и всичко живо, което е с вас:

Заветът с Авраам

Понеделник - 7 декември

Битие 12:1-3
1. Тогава Господ каза на Аврама: Излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа.

2. Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение.

3. Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.

Битие 15:1-5
1. След тия събития, дойде Господното слово на Аврама във видение и каза: Не бой се, Авраме; Аз съм твой щит, наградата ти е извънредно голяма.

2. А Аврам рече: Господи Иеова, какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен и тоя Елиезер от Дамаск ще притежава дома ми?

3. Аврам рече още: Ето Ти не ми даде чадо; и, ето, един роден в дома ми ще ми стане наследник.

4. Но, ето, дойде Господното слово и му каза: Тоя човек няма да ти стане наследник; но оня, който ще излезе от твоите чресла, ще ти бъде наследник.

5. Тогава, като го изведе вън, каза: Погледни сега на небето и изброй звездите, ако можеш ги изброи. И рече му: Толкова ще бъде твоето потомство.

Битие 17:1-14
1. Когато Аврам беше на деветдесет и девет години, Господ се яви на Аврама и му рече: Аз съм Всемогъщият; ходи пред Мене и бъди непорочен.

2. И ще направя завета си между Мене и тебе и ще те умножа твърде много.

3. Тогава Аврам падна на лицето си; и Бог му говореше, казвайки:

4. Ето, Моят завет е с тебе; и ти ще станеш отец на множество народи.

5. Не ще се именуваш вече Аврам {Т.е., Висок отец.}§, но името ти ще бъде Авраам {Т.е., Отец на множество.}**; защото те направих отец на множество народи.

6. Ще те наплодя твърде много и ще произведа народи от тебе; и царе ще произлязат от тебе.

7. И ще утвърдя завета Си между Мене и тебе и потомците ти след тебе през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на тебе и на потомството ти след тебе.

8. На тебе и на потомството ти след тебе ще дам за вечно притежание земята, в която си пришелец, цялата Ханаанска земя; и ще им бъда Бог.

9. Бог още каза на Авраама: Пази ти завета Ми, ти и потомците ти след тебе, през всичките си поколения.

10. Ето Моят завет, който трябва да пазите между Мене и вас и потомците ти след тебе: всеки между вас от мъжки пол да се обрязва.

11. Да обрязвате краекожието на плътта си; и това ще бъде знак на завета между Мене и вас.

12. Всяко мъжко дете между вас във всичките ви поколения, като стане на осем дни трябва да се обрязва, както роденото у дома ти, така и онова, което не е от твоето потомство, купено с пари от някой чужденец.

13. Непременно трябва да се обрязва и роденият у дома ти и купеният с парите ти; и Моят завет в плътта ви, ще бъде вечен завет.

14. А необрязаният от мъжки пол, чието краекожие на плътта не е обрязано, тоя човек, да се погуби измежду людете си, защото е нарушил завета Ми.

Галатяни 3:6-9
6. както с Авраама, който повярва в Бога, и му се вмени за правда?

7. Тогава познайте, че тия, които упражняват вяра, те са Авраамови чада;

8. и писанието, като предвидя, че Бог чрез вяра щеше да оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на Авраама, казвайки: "В тебе ще се благославят всичките народи".

9. Така щото тия, които имат вяра се благославят заедно с вярващия Авраам.

Галатяни 3:15-18
15. Братя, (по човешки говоря), едно завещание, даже ако е само човешко, веднъж потвърди ли се, не се разваля, нито на него се прибавя нещо, от никого.

16. А обещанията се изрекоха на Авраама и на неговия потомък. Не казва: "и на потомците", като на мнозина, но като за един: "и на твоя потомък", Който е Христос.

17. И това казвам, че завет, предварително потвърден, от Бога, не може да бъде развален от закона, станал четиристотин и тридесет години по-после, така щото да се унищожи обещанието.

18. Защото, ако наследството е чрез закона, не е вече чрез обещание; но Бог го подари на Авраама с обещание.

Галатяни 3:16
16. А обещанията се изрекоха на Авраама и на неговия потомък. Не казва: "и на потомците", като на мнозина, но като за един: "и на твоя потомък", Който е Христос.

Галатяни 3:29
29. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.

Галатяни 3:6
6. както с Авраама, който повярва в Бога, и му се вмени за правда?

Римляни 4:1-3
1. И тъй, какво ще кажем, че нашият отец Авраам, е намерил по плът?

2. Защото ако Авраам се е оправдал от дела, има с какво да се хвали, само не пред Бога.

3. Понеже какво казва писанието: "Авраам повярва в Бога, и това му се вмени за правда".

Заветът на Синай

Вторник - 8 декември

Изход 24
1. Рече още на Моисея: Възкачете се към Господа, ти и Аарон, Надав и Авиуд, и седемдесет от Израилевите старейшини, и поклонете се от далеч;

2. само Моисей ще се приближи при Господа, а те не ще се приближат, нито ще се възкачат людете с него.

3. Тогава Моисей дойде та каза на людете всичките думи на Господа и всичките му съдби; и всичките люде едногласно отговориха казвайки: Всичко, което е казал Господ, ще вършим.

4. И Моисей написа всичките Господни думи; и на утринта, като стана рано, издигна олтар под планината, гдето изправи и дванадесет стълба, според дванадесетте Израилеви племена.

5. И изпрати момци от израилтяните, та принесоха всеизгаряния и пожертвуваха Господу телци за примирителни жертви.

6. А Моисей взе половината от кръвта и тури я в паници, а с другата половина от кръвта поръси върху олтара.

7. После взе книгата на завета и я прочете, като слушаха людете; и те рекоха: Всичко, каквото е казал Господ, ще вършим, и ще бъдем послушни.

8. Тогава Моисей взе кръвта и поръси с нея върху людете, като казваше: Ето кръвта на завета, който Господ направи с вас според всички тия условия.

9. И тъй Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и седемдесет от Израилевите старейшини се възкачиха горе.

10. И видяха Израилевия Бог: под нозете Му имаше като настилка от сапфир, чиято бистрота беше също като небе.

11. Но Той не тури ръка на благородните от израилтяните. И те видяха Бога, и там ядоха и пиха.

12. Тогава рече Господ на Моисея: Ела горе при Мене на планината и стой там; и ще ти дам каменните плочи, закона и заповедите, които съм написал, за да ги поучаваш.

13. И тъй Моисей стана със слугата си Исуса, и Моисей се изкачи на Божията планина.

14. А рече на старейшините: Чакайте ни тук догде се завърнем при вас; и, ето, Аарон и Ор са при вас; който има тъжба, нека иде при тях.

15. Тогава Моисей се изкачи на планината; и облакът покриваше планината.

16. И Господната слава застана на Синайската планина, и облакът я покриваше шест дена, а на седмия ден Господ извика към Моисея всред облака.

17. И видът на Господната слава по върха на планината се виждаше на израилтяните като огън пояждащ.

18. И тъй Моисей влезе всред облака и се възкачи на планината. И Моисей стоя на планината четиридесет дена и четиридесет нощи.

Изход 24:3
3. Тогава Моисей дойде та каза на людете всичките думи на Господа и всичките му съдби; и всичките люде едногласно отговориха казвайки: Всичко, което е казал Господ, ще вършим.

Евреи 4:2
2. Защото на нас се донесе едно благовестие, както и на тях; но словото, което те чуха, не ги ползува, понеже не се съедини чрез вяра в ония, които го чуха.

Новият завет: 1 част

Сряда - 9 декември

Еремия 31:31-34
31. Ето, идат дни, казва Господ,
Когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом
Нов завет;

32. Не такъв завет, какъвто направих с бащите им,
В деня, когато ги хванах за ръка,
За да ги изведа из Египетската земя;
Защото те престъпиха Моя завет,
Поради което Аз се отвърнах от тях, казва Господ.

33. Но ето заветът,
Който ще направя с Израилевия дом
След ония дни, казва Господ:
Ще положа закона Си във вътрешностите им,
И ще го напиша в сърцата им;
Аз ще бъда техен Бог,
И те ще бъдат Мои люде;

34. И няма вече да учат
Всеки ближния си и всеки брата си,
И да казват: Познайте Господа;
Защото те всички ще Ме познават,
От най-малкия до най-големия между тях, казва Господ;
Защото ще простя беззаконието им,
И греха им няма да помня вече.

Еремия 31:32
32. Не такъв завет, какъвто направих с бащите им,
В деня, когато ги хванах за ръка,
За да ги изведа из Египетската земя;
Защото те престъпиха Моя завет,
Поради което Аз се отвърнах от тях, казва Господ.

Новият завет: 2 част

Четвъртък - 10 декември

Евреи 10:1
1. Защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях да направят съвършени в чистота ония, които пристъпват да жертвуват.

Лука 22:20
20. Така взе и чашата подир вечерята, и рече: Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива.

1 Коринтяни 11:24-26
24. и, като благодари, разчупи и рече: Това е Моето тяло, което е [разчупено] за вас; туй правете за Мое възпоминание.

25. Така взе и чашата след вечерята и рече: Тая чаша е новият завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоминание.

26. Защото всеки път, когато ядете тоя хляб и пиете [тая] чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.

1 Солунци 4:16
16. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;

1 Коринтяни 15:12-18
12. Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите?

13. Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен;

14. и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.

15. При това, ние се намираме и лъжесвидетели Божии; защото свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват;

16. защото, ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен;

17. и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си.

18. Тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали.

Матей 26:29
29. Но казвам ви, че отсега няма вече да пия от тоя плод на лозата, до оня ден, когато ще го пия с вас нов в царството на Отца Си.

Разширено изучаване

Петък - 11 декември

Разказ

Печат на страницата