Стиховете на урок 5 за печат Печат на страницата

Урок 5

27 октомври - 2 ноември 2012 г.

Израстване в Христос

Събота - 27 октомври

Колосяни 2:15
15. и като ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него.

Исая 35:10
10. Изкупените от Господа ще се върнат,
И ще дойдат с възклицание в Сион;
Вечно веселие ще бъде на главата им;
Ще придобият радост и веселие;
А скръб и въздишане ще побягнат.

Марко 10:45
45. Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина.

Римляни 6:12-23
12. И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти.

13. Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога като оръдия на правдата.

14. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.

15. Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде!

16. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?

17. Благодарение, обаче, Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени,

18. и, освободени от греха, станахте слуги на правдата.

19. (По човешки говоря поради немощта на вашето естество). Прочее, както предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва светост.

20. Защото, когато бяхте слуги на греха не бяхте обуздавани от правдата.

21. Какъв плод имахте тогава от ония неща? - неща, за които сега се срамувате, защото сетнината им е смърт.

22. Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот.

23. Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

Ефесяни 6:12
12. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.

Колосяни 1:16
16. понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;

Колосяни 2:15
15. и като ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него.

Галатяни 4:1-11
1. Казвам още: До тогаз, до когато наследникът е малолетен, той не се различава в нищо от роб, ако и да е господар на всичко,

2. но е под надзиратели и настойници до назначения от бащата срок.

3. Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните учения на света;

4. а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона,

5. за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението.

6. И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче!

7. Затова не си вече роб, но син; и ако си син, то си Божий наследник чрез Христа.

8. Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на ония, които по естество не са богове;

9. а сега, когато познахте Бога, или по-добре, като станахте познати от Бога, как се връщате надире към слабите и сиромашки първоначални учения, на които изново желаете да робувате?

10. Вие пазите дните, месеците, времената и годините.

11. Боя се за вас, да не би напусто да съм се трудил помежду ви.

Изкупление

Неделя - 28 октомври

Йоан 8:34
34. Исус им отговори: Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха.

Римляни 6:23
23. Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

Исая 35:10
10. Изкупените от Господа ще се върнат,
И ще дойдат с възклицание в Сион;
Вечно веселие ще бъде на главата им;
Ще придобият радост и веселие;
А скръб и въздишане ще побягнат.

Марко 10:45
45. Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина.

Галатяни 4:4-5
4. а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона,

5. за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението.

Тит 2:14
14. Който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде за Свое притежание, ревностни за добри дела.

Евреи 9:12
12. веднъж за винаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със Собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.

1 Петрово 1:18-19
18. като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви,

19. но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,

Освободени роби

Понеделник - 29 октомври

Римляни 6:12-23
12. И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти.

13. Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога като оръдия на правдата.

14. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.

15. Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде!

16. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?

17. Благодарение, обаче, Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени,

18. и, освободени от греха, станахте слуги на правдата.

19. (По човешки говоря поради немощта на вашето естество). Прочее, както предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва светост.

20. Защото, когато бяхте слуги на греха не бяхте обуздавани от правдата.

21. Какъв плод имахте тогава от ония неща? - неща, за които сега се срамувате, защото сетнината им е смърт.

22. Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот.

23. Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

Римляни 6:1-11
1. Тогава какво? Да речем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта?

2. Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него?

3. Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му?

4. Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.

5. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговото;

6. като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха.

7. Защото, който е умрял, той е оправдан от греха.

8. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и да живеем с Него,

9. знаейки, че Христос, като биде възкресен от мъртвите, не умира вече; смъртта няма вече власт над Него.

10. Защото, смъртта, с която умря, Той умря за греха веднъж завинаги; а животът, който живее, живее го за Бога.

11. Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.

Началства и власти (част 1)

Вторник - 30 октомври

1 Йоаново 3:8
8. Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.

1 Йоаново 5:19
19. Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.

Йоан 12:31
31. Сега е съдба на този свят; сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън.

Йоан 16:11
11. а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден.

Ефесяни 6:12
12. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.

Колосяни 1:16
16. понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;

Колосяни 2:15
15. и като ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него.

Римляни 8:38-39
38. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили,

39. нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.

Римляни 8:38
38. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили,

Ефесяни 6:12
12. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.

Йоан 12:31
31. Сега е съдба на този свят; сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън.

Йоан 14:30
30. Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на [този] свят. Той няма нищо в Мене;

Йоан 16:11
11. а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден.

Откровение 2:10
10. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някои от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание, и ще имате скръб десет дни. Бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота.

Откровение 12:10
10. И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.

Началства и власти (част 2)

Сряда - 31 октомври

Колосяни 2:8
8. Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа.

Колосяни 2:14
14. и като изличи противния нам в постановленията Му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста;

Колосяни 2:20
20. Ако сте умрели с Христа относно първоначалните учения на света, то защо, като че живеете на света, се подчинявате на постановления, като,

Галатяни 4:1-11
1. Казвам още: До тогаз, до когато наследникът е малолетен, той не се различава в нищо от роб, ако и да е господар на всичко,

2. но е под надзиратели и настойници до назначения от бащата срок.

3. Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните учения на света;

4. а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона,

5. за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението.

6. И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче!

7. Затова не си вече роб, но син; и ако си син, то си Божий наследник чрез Христа.

8. Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на ония, които по естество не са богове;

9. а сега, когато познахте Бога, или по-добре, като станахте познати от Бога, как се връщате надире към слабите и сиромашки първоначални учения, на които изново желаете да робувате?

10. Вие пазите дните, месеците, времената и годините.

11. Боя се за вас, да не би напусто да съм се трудил помежду ви.

Галатяни 4:3
3. Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните учения на света;

Галатяни 4:9
9. а сега, когато познахте Бога, или по-добре, като станахте познати от Бога, как се връщате надире към слабите и сиромашки първоначални учения, на които изново желаете да робувате?

Колосяни 2:8
8. Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа.

Колосяни 2:20
20. Ако сте умрели с Христа относно първоначалните учения на света, то защо, като че живеете на света, се подчинявате на постановления, като,

Исая 24:21
21. И в оня ден
Господ ще накаже във височината войнството на високопоставените,
И на земята земните царе.

Ефесяни 2:2
2. в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действува в синовете на непокорството;

Ефесяни 6:12
12. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.

1 Коринтяни 15:24-25
24. Тогава ще бъде краят, когато ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила.

25. Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете Си.

Матей 25:41
41. Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели.

2 Петрово 2:4
4. Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове, и ги предаде да бъдат вардени за съд;

2 Петрово 2:9
9. то знае Господ как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден,

Откровение 20:10-15
10. И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.

11. След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях.

12. Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.

13. И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си.

14. И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това - присъдата за в огненото езеро {В изданието от 1938 г. тези думи липсват}* е втората смърт.

15. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.

Убиецът е разкрит

Четвъртък - 1 ноември

Евреи 2:14
14. И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв то и Той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч, дявола,

Колосяни 2:15
15. и като ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него.

Йоан 8:44
44. Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.

1 Коринтяни 15:24
24. Тогава ще бъде краят, когато ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила.

1 Коринтяни 15:26
26. И смъртта, най-последен враг, и тя ще бъде унищожена,

Разширено изучаване

Петък - 2 ноември

Евреи 2:14-15
14. И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв то и Той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч, дявола,

15. и да избави всички ония, които, поради страха от смъртта, през целия си живот са били подчинени на робство.

Разказ

Еклесиаст 11:1
1. Хвърли хляба си по водата,
Защото след много дни ще го намериш!

Печат на страницата