Стиховете на урок 2 за печат Печат на страницата

Урок 2

6 - 12 октомври 2012 г.

Откровение и Бог, Когото то разкрива

Събота - 6 октомври

Евреи 1:1-2
1. Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците,

2. в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,

Псалми 19:1
1. (По слав. 18). За първия певец. Давидов псалом.
Небесата разказват славата Божия,
И просторът известява делото на ръцете Му.

2 Петрово 1:19-21
19. И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, догде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви.

20. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля;

21. защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух.

2 Тимотей 3:16-17
16. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;

17. за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.

Второзаконие 6:4
4. Слушай, Израилю; Иеова нашият Бог е един Господ;

Матей 28:19
19. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,

Евреи 11:6
6. А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.

Изход 3:1-14
1. А Моисей пасеше овците на тъста си Иотора, мадиамския жрец; и като докара овците в задната страна на пустинята, дойде на Божията планина Хорив.

2. И ангел Господен му се яви в огнен пламък изсред една къпина; и Моисей погледна, и ето къпината гореше в огън, а къпината не изгаряше.

3. И Моисей си рече: Да свърна и да прегледам това велико явление, защо къпината не изгаря.

4. А като видя Господ, че свърна да прегледа, Бог го извика изсред къпината и рече: Моисее, Моисее! И той каза: Ето ме.

5. И рече: Да се не приближиш тука; изуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е света земя.

6. Рече още: Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов. А Моисей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога.

7. И рече Господ: Наистина видях страданието на людете Ми, които са в Египет, и чух вика им поради настойниците им; защото познах неволите им.

8. И слязох, за да ги избавя от ръката на египтяните, и да ги заведа от оная земя, в земя добра и пространна, в земя гдето текат мляко и мед, в земята на ханаанците, хетейците, аморейците, ферезейците, евейците и евусейците.

9. И сега, ето, вика на израилтяните стигна до Мене; още видях и притеснението, с което ги притесняват египтяните.

10. Ела, прочее, сега, и ще те изпратя при Фараона, за да изведеш людете Ми израилтяните из Египет.

11. А Моисей рече Богу: Кой съм аз та да ида при Фараона, и да изведа израилтяните из Египет?

12. Рече му Бог: Аз непременно ще бъда с тебе, и ето ти знака, че Аз те изпратих; когато изведеш людете из Египет, ще послужите Богу на тая планина.

13. А Моисей рече Богу: Ето, когато отида при израилтяните и им река: Бог на бащите ви ме изпрати при вас, и те ми кажат: Как Му е името? що да им кажа?

14. И Бог рече на Моисея: Аз съм Оня, Който съм. Рече още: Така ще кажеш на израилтяните, Оня, Който съм, ме изпрати при вас.

Доктрината за Писанието

Неделя - 7 октомври

2 Петрово 1:19-21
19. И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, догде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви.

20. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля;

21. защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух.

2 Тимотей 3:16-17
16. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;

17. за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.

Матей 4:4
4. А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.

Матей 4:7
7. Исус му рече: Писано е още:
"Да не изпитваш Господа твоя Бог".

Матей 4:10
10. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш".

Матей 22:41-46
41. И когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита, казвайки:

42. Какво мислите за Христа? Чий Син е? Казват Му: Давидов.

43. Казва им: Тогава как Давид чрез Духа Го нарича Господ, думайки:

44. "Рече Господ на моя Господ:
Седи отдясно Ми.
Докле положа враговете Ти под нозете Ти?"

45. Ако, прочее, Давид Го нарича Господ, как е негов син?

46. И никой не можеше да Му отговори ни дума; нито пък дръзна вече някой от тоя ден да Му задава въпроси.

Йоан 10:34-35
34. Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: "Аз рекох, богове сте вие"?

35. Ако са наречени богове ония, към които дойде Божието слово, (и написаното не може да се наруши),

Естество на вдъхновението

Понеделник - 8 октомври

Матей 27:37
37. И поставиха над главата Му обвинението Му, написано така: Тоя е Исус, Юдейският Цар.

Марко 15:26
26. А надписът на обвинението Му бе написан така: Юдейският Цар.

Лука 23:38
38. А над Него имаше и надпис: Тоя е Юдейският Цар.

3 Царе 6:1
1. В четиристотин и осемдесетата година от изхода на израилтяните из Египетската земя, в четвъртата година на царуването си над Израиля, в месец Зив, който е вторият месец, Соломон почна да строи Господния дом.

Деяния 1:18
18. Той, прочее, придоби нива от заплатата на своята неправда; и като падна стремглав, пукна се през сред, и всичките му черва изтекоха.

Матей 27:5
5. И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде и се обеси.

Тайнството на триединния Бог

Вторник - 9 октомври

Битие 1:26
26. И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

Йоан 17:3
3. А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил.

Второзаконие 6:4
4. Слушай, Израилю; Иеова нашият Бог е един Господ;

Марко 12:29
29. Исус отговори: Първата е:
"Слушай, Израилю; Господ нашият Бог е един Господ;

Битие 1:26
26. И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

Битие 3:22
22. И Господ Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото; и сега, за да не простре ръката си да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно, -

Битие 11:7
7. Елате да слезем, и там да разбъркаме езика им, тъй щото един други да не разбират езика си.

Йоан 1:1-3
1. В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

2. То в начало беше у Бога.

3. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.

Йоан 1:18
18. Никой, кога да е, не е видял Бога; Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.

Йоан 20:28
28. Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой!

2 Коринтяни 13:14
14. Благодатта на Господа Исуса Христа, и любовта на Бога и общението на Светия Дух да бъде с всички вас.


Матей 28:19
19. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,

Качествата на нашия Творец

Сряда - 10 октомври

Битие 1:1
1. В начало Бог създаде небето и земята.

Евреи 11:6
6. А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.

Римляни 10:17
17. И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.

Малахия 3:6
6. Защото, понеже Аз Господ не се изменявам,
Затова вие, Яковови чада, не загинахте.

Яков 1:17
17. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от промяна.

1 Йоаново 4:8
8. Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов.

1 Йоаново 4:16
16. И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него.

2 Летописи 6:18
18. Но Бог наистина ли ще обитава с човека на земята? Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да Те поберат; колко по-малко тоя дом, който построих!

Делата на Бог

Четвъртък - 11 октомври

Битие 11:9
9. За това той се наименува Вавилон {Т.е., Бъркотия.}†, защото там Господ разбърка езика на цялата земя; и от там Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя.

Битие 19:24
24. Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от небето.

Изход 3:1-14
1. А Моисей пасеше овците на тъста си Иотора, мадиамския жрец; и като докара овците в задната страна на пустинята, дойде на Божията планина Хорив.

2. И ангел Господен му се яви в огнен пламък изсред една къпина; и Моисей погледна, и ето къпината гореше в огън, а къпината не изгаряше.

3. И Моисей си рече: Да свърна и да прегледам това велико явление, защо къпината не изгаря.

4. А като видя Господ, че свърна да прегледа, Бог го извика изсред къпината и рече: Моисее, Моисее! И той каза: Ето ме.

5. И рече: Да се не приближиш тука; изуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е света земя.

6. Рече още: Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов. А Моисей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога.

7. И рече Господ: Наистина видях страданието на людете Ми, които са в Египет, и чух вика им поради настойниците им; защото познах неволите им.

8. И слязох, за да ги избавя от ръката на египтяните, и да ги заведа от оная земя, в земя добра и пространна, в земя гдето текат мляко и мед, в земята на ханаанците, хетейците, аморейците, ферезейците, евейците и евусейците.

9. И сега, ето, вика на израилтяните стигна до Мене; още видях и притеснението, с което ги притесняват египтяните.

10. Ела, прочее, сега, и ще те изпратя при Фараона, за да изведеш людете Ми израилтяните из Египет.

11. А Моисей рече Богу: Кой съм аз та да ида при Фараона, и да изведа израилтяните из Египет?

12. Рече му Бог: Аз непременно ще бъда с тебе, и ето ти знака, че Аз те изпратих; когато изведеш людете из Египет, ще послужите Богу на тая планина.

13. А Моисей рече Богу: Ето, когато отида при израилтяните и им река: Бог на бащите ви ме изпрати при вас, и те ми кажат: Как Му е името? що да им кажа?

14. И Бог рече на Моисея: Аз съм Оня, Който съм. Рече още: Така ще кажеш на израилтяните, Оня, Който съм, ме изпрати при вас.

Йоан 3:16
16. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:

1 Солунци 4:17
17. после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.

Битие 1:1
1. В начало Бог създаде небето и земята.

Йоан 19:18
18. гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред.

2 Петрово 3:12-13
12. като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат!

13. А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.

Разширено изучаване

Петък - 12 октомври

2 Тимотей 3:16-17
16. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;

17. за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.

Разказ

Печат на страницата