Стиховете на урок 11 за печат Печат на страницата

Урок 11

4 - 10 юни 2011 г.

Сватбарската дреха

Събота - 4 юни

Римляни 8:1
1. Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, [които ходят, не по плът но по Дух].

Матей 7:3
3. И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не внимаваш на гредата в твоето око?

Откровение 22:12
12. Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му.

Матей 21
1. И като се приближиха до Ерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и рече им:

2. Идете в селото, което е насреща ви; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете ги и докарайте Ми ги.

3. И ако някой ви рече нещо, кажете: на Господа трябват; и веднага ще ги изпрати.

4. А това стана за да се сбъдне реченото от пророка, който казва: -

5. "Речете на Сионовата дъщеря:
Ето, твоят Цар иде при тебе,
Кротък и възседнал на осел
И на осле, рожба на ослица".

6. И тъй учениците отидоха и сториха както им заръча Исус;

7. докараха ослицата и ослето, и намятаха на тях дрехите си; и Той възседна върху тях.

8. А по-голямата част от множеството напостлаха дрехите си по пътя; други пък сечаха клони от дърветата и постилаха ги по пътя.

9. А множествата, които вървяха пред Него, и които идеха изподире, викаха казвайки: Осана на Давидовия син! благословен, който иде в Господното име! Осана във висините!

10. И когато влезе в Ерусалим целият град се раздвижи; и казваха: Кой е Тоя?

11. А народът казваше: Той е пророкът Исус, Който е от Назарет галилейски.

12. И Исус влезе в Божия храм, и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите, и столовете на ония, които продаваха гълъбите, и каза им:

13. Писано е: "Домът ми ще се нарече молитвен дом" а вие го правите разбойнически вертеп.

14. И някои слепи и куци дойдоха при Него в храма; и Той ги изцели.

15. А главните свещеници и книжници, като видяха чудесните дела, които стори и децата, които викаха в храма, казвайки: Осана на Давидовия Син! възнегодуваха и рекоха Му:

16. Чуваш ли какво казват тия? А Исус им каза: Чувам. Не сте ли никога чели тая дума: -
"Из устата на младенците и сучещите
Приготвил си хвала?"

17. И когато ги остави, излезе вън от града до Витания, гдето и пренощува.

18. А на сутринта, когато се връщаше в града, огладня.

19. И като видя една смоковница край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, само едни листа; и рече й: Отсега нататък да няма плод от тебе до века. И смоковницата изсъхна на часа.

20. И учениците, които видяха това, почудиха се и рекоха: Как на часа изсъхна смоковницата?

21. А Исус в отговор им рече: Истина ви казвам: Ако имате вяра, и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смоковницата, но даже, ако речете на тоя хълм: Дигни се и хвърли се в морето, ще стане.

22. И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите.

23. И когато дойде в храма, главните свещеници и народните старейшини дойдоха при Него, като поучаваше, и казаха: С каква власт правиш тия неща? и кой Ти е дал тая власт?

24. А Исус в отговор им каза: Ще ви задам и Аз един въпрос, на който, ако ми отговорите, то и Аз ще ви кажа с каква власт правя тия неща.

25. Иоановото кръщение от къде беше? от небето или от човеците? И те разискваха помежду си, думайки: Ако речем: От небето, Той ще ни каже: Тогава защо не го повярвахте:

26. Но ако речем: От човеците, боим се от народа; защото всички имат Иоана за пророк.

27. И тъй, в отговор на Исуса, казаха: Не знаем. Рече им и Той: Нито Аз ви казвам с каква власт правя тия неща.

28. Но как ви се вижда? Един човек имаше два сина; дойде при първия и му рече: Синко, иди работи днес на лозето.

29. А той в отговор каза: Не искам; но после се разкая и отиде.

30. Дойде и при втория, комуто каза същото. И той в отговор каза: Аз ще ида, господине! но не отиде.

31. Кой от двамата изпълни бащината си воля? Казват: Първият. Исус им рече: Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство.

32. Защото Иоан дойде при вас в пътя на правдата, и не го повярвахте; бирниците обаче и блудниците го повярваха; а вие, като видяхте това, даже не се разкаяхте отпосле да го вярвате.

33. Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, и съгради кула; и като го даде под наем на земеделци, отиде в чужбина.

34. И когато наближи времето на плодовете изпрати слугите си до земеделците да приберат плодовете му.

35. А земеделците хванаха слугите му, един биха, друг убиха, а трети с камъни замериха.

36. Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите; и на тях сториха същото.

37. Най-после изпрати при тях сина си, като думаше: Ще почетат сина ми.

38. Но земеделците, като видяха сина, рекоха помежду си: Той е наследникът; елате да го убием и да присвоим наследството му.

39. И като го хванаха, изхвърлиха го вън от лозето и го убиха.

40. И тъй, когато си дойде стопанинът на лозето, какво ще стори на тия земеделци?

41. Казват Му: Злосторниците люто ще погуби, а лозето ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават плодовете на времето им.

42. Исус им каза: Не сте ли никога прочели в писанията тая дума: -
"Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъла;
От Господа е това.
И чудно е в нашите очи"?

43. Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който принася плодовете му.

44. И който падне върху тоя камък ще се смаже; а върху когото падне, ще го пръсне.

45. И главните свещеници и фарисеите, като чуха притчите Му, разбраха, че за тях говори;

46. но, когато поискаха да Го хванат, побояха се от народа понеже Го считаше за пророк.

Матей 22:1-14
1. И Исус почна пак да им говори с притчи, като казваше:

2. Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си.

3. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; но те не искаха да дойдат.

4. Пак изпрати други слуги, казвайки: Речете на поканените: Ето, приготвих обеда си; юнците ми и угоените са заклани, и всичко е готово; дойдете на сватба.

5. но те занемариха поканата, и разотидоха се, един на своята нива, а друг на търговията си;

6. а останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха.

7. И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби ония убийци, и изгори града им.

8. Тогава казва на слугите си: Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни.

9. Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба.

10. И тъй, ония слуги излязоха по пътищата, събраха всички колкото намериха, зли и добри; и сватбата се напълни с гости.

11. А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха.

12. И каза му: Приятелю, ти как си влязъл тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше.

13. Тогава царят рече на служителите: Вържете му нозете и ръцете, и хвърлете го във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

14. Защото мнозина са поканени, а малцина избрани.

Откровение 21:2
2. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си.

Откровение 21:9
9. Тогава дойде един от седемте ангела, които бяха натоварени със седемте последни язви и държаха седемте чаши и ми проговори, казвайки: Дойди, ще ти покажа невестата, жената на Агнето.

Еклесиаст 12:14
14. Защото, относно всяко скрито нещо,
Бог ще докара на съд всяко дело,
Било то добро или зло.

Данаил 7:10
10. Огнена река излизаше и течеше пред Него; милион служители Му слугуваха, и милиарди по милиарди стояха пред Него; съдилището се откри, и книгите се отвориха.

Битие 3:9-19
9. Но Господ Бог повика човека и му рече: Где си?

10. А той рече: Чух гласа Ти в градината и уплаших се, защото съм гол; и се скрих.

11. А Бог му рече: Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш?

12. И човекът рече: Жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох.

13. И Господ Бог рече на жената: Що е това, което си сторила? А жената рече: Змията ме подмами, та ядох.

14. Тогава рече Господ Бог на змията: Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всички полски зверове; по корема си ще се влачиш, и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си.

15. Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.

16. На жената рече: Ще ти преумножа скръбта в бременността; със скръб ще раждаш чада; и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее.

17. А на човека рече: Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си.

18. Тръни и бодли ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева.

19. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш.

Време на страсти

Неделя - 5 юни

Матей 21
1. И като се приближиха до Ерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и рече им:

2. Идете в селото, което е насреща ви; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете ги и докарайте Ми ги.

3. И ако някой ви рече нещо, кажете: на Господа трябват; и веднага ще ги изпрати.

4. А това стана за да се сбъдне реченото от пророка, който казва: -

5. "Речете на Сионовата дъщеря:
Ето, твоят Цар иде при тебе,
Кротък и възседнал на осел
И на осле, рожба на ослица".

6. И тъй учениците отидоха и сториха както им заръча Исус;

7. докараха ослицата и ослето, и намятаха на тях дрехите си; и Той възседна върху тях.

8. А по-голямата част от множеството напостлаха дрехите си по пътя; други пък сечаха клони от дърветата и постилаха ги по пътя.

9. А множествата, които вървяха пред Него, и които идеха изподире, викаха казвайки: Осана на Давидовия син! благословен, който иде в Господното име! Осана във висините!

10. И когато влезе в Ерусалим целият град се раздвижи; и казваха: Кой е Тоя?

11. А народът казваше: Той е пророкът Исус, Който е от Назарет галилейски.

12. И Исус влезе в Божия храм, и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите, и столовете на ония, които продаваха гълъбите, и каза им:

13. Писано е: "Домът ми ще се нарече молитвен дом" а вие го правите разбойнически вертеп.

14. И някои слепи и куци дойдоха при Него в храма; и Той ги изцели.

15. А главните свещеници и книжници, като видяха чудесните дела, които стори и децата, които викаха в храма, казвайки: Осана на Давидовия Син! възнегодуваха и рекоха Му:

16. Чуваш ли какво казват тия? А Исус им каза: Чувам. Не сте ли никога чели тая дума: -
"Из устата на младенците и сучещите
Приготвил си хвала?"

17. И когато ги остави, излезе вън от града до Витания, гдето и пренощува.

18. А на сутринта, когато се връщаше в града, огладня.

19. И като видя една смоковница край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, само едни листа; и рече й: Отсега нататък да няма плод от тебе до века. И смоковницата изсъхна на часа.

20. И учениците, които видяха това, почудиха се и рекоха: Как на часа изсъхна смоковницата?

21. А Исус в отговор им рече: Истина ви казвам: Ако имате вяра, и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смоковницата, но даже, ако речете на тоя хълм: Дигни се и хвърли се в морето, ще стане.

22. И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите.

23. И когато дойде в храма, главните свещеници и народните старейшини дойдоха при Него, като поучаваше, и казаха: С каква власт правиш тия неща? и кой Ти е дал тая власт?

24. А Исус в отговор им каза: Ще ви задам и Аз един въпрос, на който, ако ми отговорите, то и Аз ще ви кажа с каква власт правя тия неща.

25. Иоановото кръщение от къде беше? от небето или от човеците? И те разискваха помежду си, думайки: Ако речем: От небето, Той ще ни каже: Тогава защо не го повярвахте:

26. Но ако речем: От човеците, боим се от народа; защото всички имат Иоана за пророк.

27. И тъй, в отговор на Исуса, казаха: Не знаем. Рече им и Той: Нито Аз ви казвам с каква власт правя тия неща.

28. Но как ви се вижда? Един човек имаше два сина; дойде при първия и му рече: Синко, иди работи днес на лозето.

29. А той в отговор каза: Не искам; но после се разкая и отиде.

30. Дойде и при втория, комуто каза същото. И той в отговор каза: Аз ще ида, господине! но не отиде.

31. Кой от двамата изпълни бащината си воля? Казват: Първият. Исус им рече: Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство.

32. Защото Иоан дойде при вас в пътя на правдата, и не го повярвахте; бирниците обаче и блудниците го повярваха; а вие, като видяхте това, даже не се разкаяхте отпосле да го вярвате.

33. Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, и съгради кула; и като го даде под наем на земеделци, отиде в чужбина.

34. И когато наближи времето на плодовете изпрати слугите си до земеделците да приберат плодовете му.

35. А земеделците хванаха слугите му, един биха, друг убиха, а трети с камъни замериха.

36. Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите; и на тях сториха същото.

37. Най-после изпрати при тях сина си, като думаше: Ще почетат сина ми.

38. Но земеделците, като видяха сина, рекоха помежду си: Той е наследникът; елате да го убием и да присвоим наследството му.

39. И като го хванаха, изхвърлиха го вън от лозето и го убиха.

40. И тъй, когато си дойде стопанинът на лозето, какво ще стори на тия земеделци?

41. Казват Му: Злосторниците люто ще погуби, а лозето ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават плодовете на времето им.

42. Исус им каза: Не сте ли никога прочели в писанията тая дума: -
"Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъла;
От Господа е това.
И чудно е в нашите очи"?

43. Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който принася плодовете му.

44. И който падне върху тоя камък ще се смаже; а върху когото падне, ще го пръсне.

45. И главните свещеници и фарисеите, като чуха притчите Му, разбраха, че за тях говори;

46. но, когато поискаха да Го хванат, побояха се от народа понеже Го считаше за пророк.

Римляни 14:10
10. И тъй, ти защо съдиш брата си? а пък ти защо презираш брата си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище.

Поканата на царя

Понеделник - 6 юни

Откровение 21:2
2. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си.

Откровение 21:9
9. Тогава дойде един от седемте ангела, които бяха натоварени със седемте последни язви и държаха седемте чаши и ми проговори, казвайки: Дойди, ще ти покажа невестата, жената на Агнето.

Ефесяни 5:21-23
21. като се подчинявате един на друг в страх от Христа.

22. Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа;

23. защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата (като само Той е спасител на тялото).

Матей 22:1-8
1. И Исус почна пак да им говори с притчи, като казваше:

2. Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си.

3. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; но те не искаха да дойдат.

4. Пак изпрати други слуги, казвайки: Речете на поканените: Ето, приготвих обеда си; юнците ми и угоените са заклани, и всичко е готово; дойдете на сватба.

5. но те занемариха поканата, и разотидоха се, един на своята нива, а друг на търговията си;

6. а останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха.

7. И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби ония убийци, и изгори града им.

8. Тогава казва на слугите си: Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни.

Матей 7:14
14. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират.

Кои приемат поканата и идват на сватбата

Вторник - 7 юни

Матей 22:9
9. Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба.

Матей 22:10
10. И тъй, ония слуги излязоха по пътищата, събраха всички колкото намериха, зли и добри; и сватбата се напълни с гости.

Матей 22:9-14
9. Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба.

10. И тъй, ония слуги излязоха по пътищата, събраха всички колкото намериха, зли и добри; и сватбата се напълни с гости.

11. А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха.

12. И каза му: Приятелю, ти как си влязъл тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше.

13. Тогава царят рече на служителите: Вържете му нозете и ръцете, и хвърлете го във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

14. Защото мнозина са поканени, а малцина избрани.

Римляни 14:10
10. И тъй, ти защо съдиш брата си? а пък ти защо презираш брата си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище.

Евреи 10:30
30. Защото познаваме Този, Който е рекъл: "На Мене принадлежи възмездието, Аз ще сторя въздаяние"; и пак: "Господ ще съди людете Си".

Еклесиаст 12:14
14. Защото, относно всяко скрито нещо,
Бог ще докара на съд всяко дело,
Било то добро или зло.

Данаил 7:9-10
9. Гледах догдето се положиха престоли, и Старият по дни седна, чието облекло беше бяло като сняг, и космите на главата Му като чиста вълна, престолът Му - огнени пламъци, и колелата Му пламенен огън.

10. Огнена река излизаше и течеше пред Него; милион служители Му слугуваха, и милиарди по милиарди стояха пред Него; съдилището се откри, и книгите се отвориха.

Без сватбарска дреха

Сряда - 8 юни

Матей 13:24-30
24. Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си;

25. но, когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото, и си отиде.

26. И когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите.

27. А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? тогова откъде са плевелите?

28. Той им каза: Някой неприятел е сторил това. А слугите му казаха: Като е тъй искаш ли да идем да го оплевим?

29. А той каза: Не искам; да не би, като плевите плевелите, да изскубете заедно с тях и житото.

30. Оставете да растат и двете заедно до жетва; а във време на жетва ще река на жетварите: Съберете първо плевелите, и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми.

Матей 25:1-13
1. Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците, си и излязоха да посрещнат младоженеца.

2. А от тях пет бяха неразумни и пет разумни.

3. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си.

4. Но разумните, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си.

5. И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха.

6. А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете!

7. Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си.

8. А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват.

9. А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете.

10. А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори.

11. После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи! отвори ни.

12. А той в отговор рече: Истина ви казвам: Не ви познавам.

13. И тъй, бдете; защото не знаете ни деня, ни часа, [в който Човешкият Син ще дойде].

Матей 25:14-30
14. Защото е както, когато човек при тръгването си за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си.

15. На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му; и тръгна.

16. Веднага тоя, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта.

17. Също и тоя, който получи двата спечели още два.

18. А тоя, който получи единия, отиде разкопа в земята, и скри парите на господаря си.

19. След дълго време дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметката с тях,

20. И когато се приближи тоя, който бе получил петте таланта, донесе още пет таланта, и рече: Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, спечелих още пет.

21. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.

22. Приближи се и тоя, който бе получил двата таланта, и рече: Господарю, ти ми даде два таланта, ето, спечелих още два таланта.

23. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.

24. Тогава се приближи тоя който бе получил един талант, и рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш гдето не си сеял, и събираш гдето не си пръскал;

25. и като се убоях отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето.

26. А Господарят му в отговор каза: Зли и лениви слуго! знаел си, че жъна гдето не съм сеял, и събирам гдето не съм пръскал;

27. ти, прочее, трябваше да внесеш парите ми на банкерите, и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва.

28. Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта.

29. Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има.

30. А тоя безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

Матей 22:1-14
1. И Исус почна пак да им говори с притчи, като казваше:

2. Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си.

3. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; но те не искаха да дойдат.

4. Пак изпрати други слуги, казвайки: Речете на поканените: Ето, приготвих обеда си; юнците ми и угоените са заклани, и всичко е готово; дойдете на сватба.

5. но те занемариха поканата, и разотидоха се, един на своята нива, а друг на търговията си;

6. а останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха.

7. И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби ония убийци, и изгори града им.

8. Тогава казва на слугите си: Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни.

9. Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба.

10. И тъй, ония слуги излязоха по пътищата, събраха всички колкото намериха, зли и добри; и сватбата се напълни с гости.

11. А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха.

12. И каза му: Приятелю, ти как си влязъл тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше.

13. Тогава царят рече на служителите: Вържете му нозете и ръцете, и хвърлете го във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

14. Защото мнозина са поканени, а малцина избрани.

Следствието

Четвъртък - 9 юни

Еклесиаст 12:14
14. Защото, относно всяко скрито нещо,
Бог ще докара на съд всяко дело,
Било то добро или зло.

1 Коринтяни 4:5
5. Затова недейте съди нищо преждевременно, докле не дойде Господ, Който ще извади на видело скритото в тъмнината, и ще изяви намеренията на сърцата; и тогава всеки ще получи подобаващата нему похвала от Бога.

Матей 22:11
11. А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха.

Откровение 12:7-9
7. И стана война на небесата: Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели;

8. обаче, те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето.

9. И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.

1 Петрово 5:8
8. Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.

Йов 1
1. Имаше в земята Уз {Или: Авситис. Виж. Бит. 10:23, 22:20, 21, 3:28.}* един човек на име Иов. Тоя човек бе непорочен и правдив, боеше се от Бога, и отдалечаваше се от злото.

2. И родиха му се седем сина и три дъщери.

3. А добитъкът му беше седем хиляди овце, три хиляди камили, петстотин чифта волове; и петстотин ослици; имаше и голямо множество слуги; така че тоя човек бе най-големият от всичките жители на изток.

4. И синовете му отиваха и правеха угощения в къщата на всекиго от тях на неговия ден; и пращаха да повикат трите си сестри, за да ядат и пият с тях.

5. И когато се изреждаха дните на угощаването, Иов пращаше за чадата си та ги освещаваше, като ставаше рано заранта и принасяше всеизгаряния според числото на всички тях; защото Иов си думаше: Да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Иов постоянно.

6. А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана.

7. И Господ рече на Сатана: От где идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: От обикаляне земята и от ходене насам натам по нея.

8. После Господ рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Иов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото?

9. А Сатана в отговор на Господа рече: Дали без причина се бои Иов от Бога?

10. Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко що има? Благословил си делата на ръцете му, и имота му се е умножил на земята.

11. Но сега простри ръка и допри се до всичко що има, и той ще Те похули в лице.

12. И Господ рече на Сатана: Ето, в твоята ръка е всичко, що има той; само на него да не туриш ръка. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа.

13. И един ден, когато синовете му и дъщерите му ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат,

14. дойде вестител при Иова та рече: Като оряха воловете, и ослиците пасяха при тях,

15. савците нападнаха та ги откараха, още избиха слугите с острото на ножа; и само аз се отървах да ти известя.

16. Докато още говореше, той, дойде и друг та рече: Огън от Бога падна от небето та изгори овцете и слугите и ги погълна; и само аз се отървах да ти известя.

17. Тоя като още говореше, дойде и друг та рече: Халдейците образуваха три чети и се спуснаха върху камилите и ги откараха, още избиха слугите с острото на ножа; и само аз се отървах да ти известя.

18. Тоя като говореше още, дойде и друг та рече: Синовете ти и дъщерите ти като ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат,

19. ето, дойде силен вятър от пустинята та удари четирите ъгъла на къщата, и тя падна върху чадата ти та умряха; и само аз се отървах да ти известя.

20. Тогава Иов стана, раздра дрехата си, и обръсна главата си, и като падна на земята поклони се.

21. И рече: Гол излязох из утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ отне; да бъде благословено Господното име.

22. Във всичко това Иов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога.

Йов 2
1. И пак един ден, като дойдоха Божиите синове, за да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана да се представи пред Господа.

2. И Господ рече на Сатана: От где идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: От обикаляне земята и от ходене насам-натам по нея.

3. После Господ рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Иов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото. И още държи правдивостта си, при все че ти Ме подбуди против него да го погубя без причина.

4. А Сатана в отговор на Господа рече: Кожа за кожа, да! все що има човек ще го даде за живота си.

5. Но простри ръката Си сега та се допри до костите му и до месата му, и той ще Те похули в лице.

6. И Господ рече на Сатана: Ето, той е в ръката ти; само живота му опази.

7. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа та порази Иова с лоши цирки от стъпалата на нозете му до темето му.

8. И той си взе черепка, за да се чеше с нея, и седеше в пепел.

9. Тогава жена му му рече: Още ли държиш правдивостта си? Похули Бога и умри.

10. А той й каза: Ти говориш както говори една от безумните жени. Що! доброто ли ще приемаме от Бога, и да не приемаме и злото? Във всичко това Иов не съгреши с устните си.

11. А тримата приятели на Иова, като чуха за всичкото това зло, което го сполетяло, дойдоха всеки от мястото си, - теманецът Елифаз, шуахецът Валдад, наамецът Софар; защото се бяха съгласили да дойдат заедно да го съжалят и да го утешат.

12. И като подигнаха очи от далеч и го не познаха, плакаха с висок глас; и всеки раздра дрехата си, и сипаха пръст на главите си като я хвърлиха към небето.

13. И седяха при него на земята седем дни и седем нощи; и никой не му проговори дума, защото виждаха, че скръбта му беше много голяма.

Данаил 7:10
10. Огнена река излизаше и течеше пред Него; милион служители Му слугуваха, и милиарди по милиарди стояха пред Него; съдилището се откри, и книгите се отвориха.

1 Коринтяни 4:9
9. защото струва ми се, че Бог изложи нас, апостолите, най-последни, като човеци осъдени на смърт; защото станахме показ на света, на ангели и на човеци;

Ефесяни 3:10
10. тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога,

2 Тимотей 2:19
19. Но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки тоя печат: Господ познава Своите Си, и: Всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от неправдата.

Битие 3:9-19
9. Но Господ Бог повика човека и му рече: Где си?

10. А той рече: Чух гласа Ти в градината и уплаших се, защото съм гол; и се скрих.

11. А Бог му рече: Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш?

12. И човекът рече: Жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох.

13. И Господ Бог рече на жената: Що е това, което си сторила? А жената рече: Змията ме подмами, та ядох.

14. Тогава рече Господ Бог на змията: Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всички полски зверове; по корема си ще се влачиш, и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си.

15. Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.

16. На жената рече: Ще ти преумножа скръбта в бременността; със скръб ще раждаш чада; и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее.

17. А на човека рече: Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си.

18. Тръни и бодли ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева.

19. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш.

Битие 3:15
15. Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.

Разширено изучаване

Петък - 10 юни

Матей 22:14
14. Защото мнозина са поканени, а малцина избрани.

Разказ

Печат на страницата