"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението "Съботно училищен урок" от Google Play

Изтеглете Андроид приложението "Съботноучилищни уроци за юноши" от Google Play


Евангелието, 1844 г. и съдът

Клифърд Голдстейн
Съботноучилищни уроци за възрастни
Юли, август, септември 2006 г.


Урок 8 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 12 - 18 август 2006 г.

1844 г. -­ представена просто


За друг урок изберете
Младежка версия, Всички разкази, Само стиховете
Събота - 12 август
Стих за запаметяване:
“И ето, завесата на храма се раздра на две от горе до долу, земята се разтресе, скалите се разпукаха” (Матей 27:51).

Дотук разбрахме, че Даниил 8 глава приключва с нуждата на Даниил от повече обяснения относно 2300 денонощия. 9-та глава дава това обяснение. Гавриил ­ същият ангел от Даниил 8 глава директно го връща към марех от Даниил 8 глава ­- единствената част от видението, която Даниил не е разбрал. Гавриил незабавно му дава още едно времево пророчество ­- 70 седмици, които са “отрязани” очевидно от по-дългото времево пророчество за 2300 денонощия.

За разлика от 2300 денонощия, които нямат определена начална точка, Даниил 9 глава има ­- “заповедта за съграждането и възстановяването на Ерусалим”, за която вече разбрахме, че е издадена през 457 г.пр.Хр.

От своя страна 69 или 70-те седмици от пророчеството довеждат до “Княза Месия” -­ Исус. По този начин самият Исус оформя центъра на пророчеството; Той е основата, фокуса на 70-те седмици. Всичко се обляга на Исус ­- “Крайъгълния камък” (Ефесяни 2:20).

Следователно дотук 70-те седмици изглеждат така:

70 седмици са "отрязани"
69 седмици70-та седмица
457 г.пр.Хр.Князът Месия

За тази седмица прочетете:
Левит 7:27; 17:10; Лука 3:1-22; Римляни 5:8; Галатяни 3:13; 1Солунци 5:9, 10; 1Петрово 2:24.Малко математика Неделя - 13 август

Миналата седмица разбрахме, че “заповедта за съграждането и възстановяването на Ерусалим” се издава по време на царуването на персийския цар Артаксеркс, т.е. не по времето, когато Вавилон е господстваща сила, а след това -­ по време на следващото царство: Мидо-Персия.


С кое царство започва пророчеството в Даниил 8 глава? Каква е връзката между Даниил 8 и 9 глави?


Даниил 9 глава ни дава началния момент на пророчеството за 70-те седмици ­ 457г.пр.Хр. И казва, че от тази година до “Княза Месия” ще има 69 седмици. Шейсет и девет седмици са 483 дни; след като приложим принципа “ден-година” разбираме, че от заповедта за съграждането и възстановяването на Ерусалим до Княза Месия ще минат 483 години.


Посмятайте малко и изчислете 483 години от 457 г.пр.Хр. До коя година стигате?


За да определим датата, трябва да извадим 457 от 483. Получаваме 26, което означава 26 г.сл.Хр. Само че, не забравяйте, че тук боравим с календар, а не с обикновена числова ос, която се движи така: -2 -1 0 1 2 3... В календара, разбира се, няма цифра 0 (няма нулева година). Той се движи така: -2 -1 1 2... или по-точно: 2 г.пр.Хр., 1 г.пр.Хр., 1 г.сл.Хр., 2 г.сл.Хр. и т.н. По този начин, с липсващата нулева година в календара, 483 години ще бъдат с една повече и така стигаме до 27 г.сл.Хр. вместо до 26-та.


Прочетете Лука 3:1-22. Кое забележително събитие е описано тук и как то ни помага да разберем значението на това пророчество?


Пророчеството не говори за раждането на Исус; по-скоро то се отнася за “Месия”, “Помазаният”, Христос -­ това е Исус в Своите официални пълномощия. Лука разполага службата на Йоан в педнадесетата година от царуването на император Тиберий, която е 27 г.сл.Хр. След като отбележим, че Йоан кръсти Исус малко след началото на своята служба, ще разберем, че това невероятно пророчество, дадено повече от 500 години по-рано, сочи към службата на Исус.


Какво ни говори кръщението на Исус за това, колко тясно е свързан Той с човечеството? Каква надежда ни предлага тясната връзка с Него в ежедневните ни борби?
Месия посечен Понеделник - 14 август

Досега нашето изследване на прочеството за 70-те седмици (490 години) покри 69 от тях (483 от тези 490). Разгледахме две ясни исторически събития, които могат да бъдат точно датирани. Вижте таблицата:

70 седмици (490 години)
457 г.пр.Хр.27 г.сл.Хр.
Заповед за възстановяване
и съграждане на Ерусалим
69-та седмица
483 години
(Кръщение на Исус)
70-та седмица

Разгледайте таблицата и размишлявайте върху събитията, докато ви се изяснят напълно.


Прочетете Даниил 9:26. Там се казва, че след 62 седмици Месия ще бъде “посечен”; това са 62 седмици, които започват след първите 7 (стих 25), което означава, че след тази 69-та седмица (27 г.сл.Хр.) Месия ще бъде посечен, но “не за Себе Си”.


Разгледайте следните текстове (Исая 53:5; 1Петрово 2:24; Римляни 5:8; Галатяни 3:13). Как те ни помагат да разберем по-добре пророчеството?


Дотук пророчеството ни разкри първите си 69 седмици. Стих 26 въвежда последната седмица ­ последните седем години от пророчеството ­ и го прави с образа на Христовата изкупителна смърт. Той не само е “посечен” (глаголът е различен от използвания в 9:24), но е посечен “не за Себе Си”, което навежда на мисълта, че Неговата смърт е в полза на други. Тук виждаме заместническия аспект на Христовата жертва ­ неговата смърт не беше за Него самия; тя е за нас.

Интересно е също, че глаголът (крт), използван за “посечен”, е директно свързан с левитската жертвена система ­ онези, които нарушаха завета, биваха “посечени” (изтребени) от народа. (Виж Левит 17:10; 14.) В Даниил 9:26 ни е представен образът на невинния Исус, “посечен” заради греховете на другите.


Какво означава за вас фактът, че независимо какво сте направили, колко лоши сте били, наказанието за вашите дела е заплатено от Един, Кяойто е “посечен” не за Себе Си, а за вас?
В средата на седмицата Вторник - 15 август

Прочетете Даниил 9:27. Два пъти се споменава думата “седмица”. За коя седмица се отнася?


Дотук разбрахме, че пророчеството говори за Исус, а 69-та седмица ни довежда до Неговото кръщение през 27 г.сл.Хр. Видяхме също и директната връзка между 26 стих и Неговата изкупителна смърт. Все пак това е причината, поради която Той идва на земята (Йоан 3:14).

Всичко, което остана от пророчеството за 70-те седмици, е последната, 70-та седмица ­ последните седем години.


Какво става в средата на последната седмица? За какъв период от време става въпрос?


Макар 26 стих да говори директно за смъртта на Исус, 27 стих я споменава в контекста на вече приключеното ­ края на земната жертвена система; най-малкото, че тя е вече безсмислена. Този въпрос се изяснява в Марк 15:34-39, където се описва как завесата на храма се раздира от горе до долу, показвайки края на земните служби в светилището, които вече са заменени от Христовата. Най-накрая истинската жертва е принесена; старата система трябва да бъде отменена и да отстъпи мястото си на друга, по-добра. Старата система -­ жертвите, свещеничеството и светилището биват премахнати (виж Евреи 9:1-15).

Това става “в средата на седмицата”, което означава три години и половина (половината от 7). Като изчислим времето от Пасхата в Йоан, виждаме, че три години и половина по-късно -­ през пролетта на 31 г.сл.Хр. Исус е разпнат. Следователно нашата таблица би изглеждала така:

70 седмици (490 години)
457 г.пр.Хр.27 г.сл.Хр.31 г.сл.Хр.
Заповед за възстановяване
и съграждане на Ерусалим
69-та седмица
(Кръщение
на Христос)
70-та седмица
483 години
(Смъртта на Исус)


Това е много силно и значимо пророчество за месианството на Исус! Отделете си колкото време ви е нужно, за да разберете това пророчество. По какъв начин то е още едно откровение на Божията любов към нас? Как укрепва вашата вяра?
70-та седмица Сряда - 16 август

Последното нещо, което трябва да разгледаме в пророчеството за 70-те седмици, намираме отново в Даниил 9:27: “И той ще потвърди завет с мнозина за една седмица”. Коя седмица? Очевидно 70-та седмица, последната от пророчеството. Ако започнем с 457 г.пр.Хр., 490 години по-късно е краят на 70-та седмица -­ през 34 г.сл.Хр. Следователно, последната седмица ­ 70-та ­ приключва в тази година.


Даниил 9:27 говори за “завет”. За какъв завет става въпрос? (Виж Изход 19:5; Левит 26:45; Исая 59:21; Еремия 50:5.)


Следователно, пророчеството за 70-те седмици говори за потвърждаването на завета, който Бог направи с израилтяните. През този особен период Той “ще потвърди завет с мнозина”, което очевидно се отнася специално до евреите, които приемат Исус през това време. Макар самото пророчество да не посочва специално събитие за тази последна година ­- 34 г.сл.Хр. -­ мнозина вярват, че това е годината, в която апостол Павел приема евангелието и става велик проповедник сред езичниците. С други думи, благодатното на Израил приключва в края на 490-те години ­- тогава започва нова ера в историята на спасението и евангелието се разпространява по целия свят.>

70 седмици (490 години)
457 г.пр.Хр.27 г.сл.Хр.31 г.сл.Хр.34 г.сл.Хр.


Заповед за
възстановяване и
съграждане на Ерусалим
69-та седмица
(Кръщение
на Христос)
70-та седмица
483 години
(Смъртта
на Исус)
Евангелието
на езичниците

Разучавайте таблицата, докато я разберете напълно, за да можете да я обясните и на друг.

Колкото и забележително да е това пророчество, не бива да забравяме, че то е само част от едно по-голямо пророчество -­ за 2300 денонощия. Както видяхме, 70-те седмици са “отрязани” от голямото марех в Даниил 8 глава. Следователно, имаме две времеви пророчества ­ 2300 денонощия, което няма начална точка, и 70 седмици, което има. Посочени са следните два периода:

70 седмици (490 години)
457 г.пр.Хр. 34 г.сл.Хр.

2300 денонощия
1844 -­ представена просто Четвъртък - 17 август

Както видяхме, основата на пророчеството за 70-те седмици е Исус и след като това пророчество е само част от пророчеството за 2300 денонощия, то също трябва да има за своя основа Исус. Следващата стъпка е очевидна. 70-те седмици, които имат определена начална точка, са “отрязани” от 2300 денонощия.

457 г.пр.Хр.34 г.сл.Хр.

2300 години


Ако използвате 70 седмици като начална точка на периода 2300 денонощия, до коя година стигате?


Ако пресметнете 2300 години от 457 г.пр.Хр. (като не забравяте да добавите несъществуващата нулева година), ще стигнете до 1844 г.; ако добавите оставащите 1810 години от 34 г.сл.Хр. (2300 минус първите 490 години), отново ще стигнете до 1844 г. Следователно, очистването на светилището от Даниил 8:14 започва през 1844 г.

2300 години
490 години 1810 години

457 г.пр.Хр.34 г.сл.Хр. 1844

Върнете се на урок 5, частта за петък. От паралела между Даниил 7 и 8 глави разбрахме, че очистването на светилището, което е едно и също събитие със сцената на съда в Даниил 7 глава, трябва да настъпи след 1260-годишния период в Даниил 7 глава и преди Второто пришествие. Как изчисленията, които направихме днес, потвърждават това изследване?

Още нещо забележително относно пророчеството за 2300 денонощия е това, че то е свързано не само с пророчеството за 70-те седмици, но и с Исус. Все пак някой може да обърка съществено тези дати, ако изключи намесата на Исус в тях. Самият Той е Сигурността на това пророчество. Тогава, очевидно, Бог счита пророчеството за 2300 денонощия за изключително важно, след като поставя основата му в Исус и Неговата земна мисия ­ пророчеството за 70-те седмици от Даниил 9 глава.


Преговорете наученото през тази седмица. Подгответе се да го обсъдите в съботноучилищната си група.
Разширено изучаване Петък - 18 август
Прочетете още:

Елън Уайт, Великата борба, глава 18.

Макар да е ясно, че 70-те седмици са отрязани от 2300 денонощия, защо все пак ги отрязваме от началото на периода, а не от края му? Отговорът е, че това е единствено логичното. Ако отрежем 70-те седмици от края на периода, 2300 денонощия ще завършат в 34 г.сл.Хр. ­- нещо невъзможно в контекста на Даниил 8 глава, която, свързана със седма глава, прави връзка между 2300 денонощия и времето на края ­ нещо, което едва ли се е случило през 34 г. Освен това, ако ги отрежем от края, отпращаме началото на пророчеството някъде около 1600 години преди Вавилон ­- първото царство, описано в тези пророчества. С други думи, отрязването на 70-те седмици от края на периода противоречи изцяло на контекста, в който се появява. А когато го отрежем от началото, това разполага началото на пророчеството по време на господството на Мидо-Персия, което съвпада с контекста на видението (Даниил 8 глава започва с Мидо-Персия), а краят му е след края на 1260-те години и преди Второто пришествие, което също хармонира с контекста на видението.

За разискване:

1. В групата направете преговор на изученото през последните няколко седмици.

2. По какъв начин 1844 година показва, че светилището, което се очиства, е небесното, а не земното?

3. Защо смятате, че е важно за нас като адвентисти да разбираме това пророчество, имайки предвид, че събитието, описано в него ­ очистването на светилището, ­ се е случило преди толкова много време? Какво означава това за нас днес като църква?

4. В групата разисквайте значението на израза “посечен, но не за Себе Си”. Каква надежда ни дава той? За кого е посечен, защо и какво означава това? Обсъдете и следното: пророчеството за 70-те седмици ­- пророчеството за благовестието -­ е свързано с пророчестсвото за 2300 денонощия. Какво означава това относно необходимостта евангелието да полага основата на нашето разбиране за значението на пророчеството?
Разказ
Без храна
Шарлот Ишканиан

Лицето на Алберто бе набраздено от грижи. Трябваше да изхранва семейството

си, но нямаше пари. Правеше тухли, но никой не ги купуваше. Тези, които си

бяха поръчали тухли, не ги бяха платили. Един ден съпругата му каза, че

вечерта ще изядат последните остатъци от ориз. Целия ден Алберто се молеше

Бог да му изпрати клиенти, но никой не се появи. На вечеря семейството изяде

ориза, след което се помоли Бог да се погрижи за храната им на следващия

ден.

На сутринта семейството отново се помоли за храна. Алберто реши да отиде с

колелото си до своя брат на 12 километра от дома си, за да го помоли за

заем. Само след около миля видя банкнота на пътя. Спря и се огледа. Наоколо

нямаше никой. Наведе се и взе парите. Това бе банкнота от 50 000 метика

(около 2 долара). Зарадван, тръгна обратно към семейството си. На пътя видя

още една банкнота от 50 000 метика.

Съпругата му бе изненадана, когато той се върна толкова скоро, но остана

направо удивена, когато й връчи 100 000 метика. “Нима Бог ти изпрати клиент”,

попита тя.

“Не, Бог ни изпрати пари. Намерих ги на пътя.” Двамата извикаха децата и

всички заедно благодариха за този подарък. Съпругата му отдели една десета

за десятък за Господа. После отиде на пазара да купи възможно най-евтиното

жито. Направи го на брашно и приготви каша за вечеря.

В събота семейството отнесе десятъка си в църквата. Във времето за

свидетелства Алберто сподели какво Бог е направил за семейството му и цялата

църква се зарадва за Божията намеса.

Следващата седмица някои хора, които дължаха пари на Алберто за тухлите,

дойдоха да се разплатят. С парите семейството успя да си купи храна и някои

други необходими неща.


* Алберто Мутенга (на снимката) и семейството му живеят в Чимойо, Мозамбик.

Created by ULimited®