"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението Съботно училищен урок от Google Play

Изтеглете Андроид приложението Съботноучилищни уроци за юноши от изтегли Съботноучилищни уроци за юноши от Google Play

Съботно Училище - официалното приложение на отдел "Съботно училище и лично служене" към ГК на ЦАСД, включващо младежки уроци Inverse

Евангелието, 1844 г. и съдът

Клифърд Голдстейн
Съботноучилищни уроци за възрастни
Юли, август, септември 2006 г.


Урок 6 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 29 юли - 4 август 2006 г.

Даниил 9 глава


За друг урок изберете
Младежка версия, Всички разкази, Само стиховете
Събота - 29 юли
Стих за запаметяване:
“Съгрешихме, постъпихме извратено, вършихме нечестие, бунтувахме се и се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоите съдби” (Даниил 9:5).

Преди да продължим, се уверете, че сте разбрали таблиците, дадени в миналите няколко урока. Те всъщност са непоклатимата основа на онова, за което ще говорим сега. Най-важният момент, който трябва да бъде разбран, е, че сцената на съда от Даниил 7 глава и очистването на светилището от Даниил 8 глава са едно и също събитие, разположено във времето след 1260-годишния период, описан като папското преследване на светиите.

Между другото, имайки предвид времевата рамка на това събитие ­- края на ХVIII и началото на ХIХ в. -­ кое е единственото възможно светилище, което може да бъде очистено ­ земното или небесното (виж Матей 24:2; Евреи 8:1, 2)? Отговорът е очевиден.

И накрая, обърнете внимание на това, което е използвал Господ, за да оформи рамката на това важно учение за очистването на светилището ­- онези огромни световни империи, считани за непоклатими, непроменими и устойчиви, доколкото това е възможно в този свят. Бог не ни моли да основаваме вярата си върху бегли и смътни неща; напротив, той е дал тези велики истини за световната история, за да изградим вярата си върху възможно най-стабилната основа.

Очевидно е, че Бог желае да повярваме в тези истини; затова ни е улеснил.

През тази седмица се придвижваме напред към Даниил 9 глава ­- последната брънка в удивителната верига от пророчества и история.

За тази седмица прочетете:
Даниил 9:1-23.Недовършена работа Неделя - 30 юли

Прочетете Даниил 9:1. Коя е основната разлика между този текст и предишните три глави, които разгледахме досега?


В известна степен отговорът ни помага да обясним онова, което забелязахме в 8-ма глава­ - за разлика от предишните две глави тук Вавилон не е споменат. Вместо това Даниил започва направо с Мидо-Персия. Изглежда така, сякаш в Даниил 8 глава Господ вече посочва следващото царство, което ще се издигне ­ Мидо-Персия.

Има още нещо важно, което трябва да отбележим за предишните глави. Както видяхме, Даниил 2 глава представлява един сън/видение и тълкуване на този сън/видение. Всичко е обяснено.

В Даниил 7 глава е същото ­ сън/видение и тълкуване на всичко показано.

Само че в Даниил 8 глава се появява една разлика ­ има сън/видение и тълкуване. Но, както видяхме, не всичко е обяснено.


Припомнете си Даниил 8 глава. Кое е единственото нещо, което остава необяснено на Даниил?


За разлика от подобните видения, които го предшестват, Даниил 8 глава завършва с думите на Даниил, че “не разбира” видението. Кое видение? Очевидно става въпрос за онази част от видението, която се отнася до 2300 денонощия в стих 14. В края на краищата, всичко останало е вече обяснено; даже някои от силите, описани в Даниил 8 глава, са назовани по име (стихове 20, 21). В никое от предишните видения Даниил не казва, че не е разбрал нещо, дори когато в някои случаи тълкуванията не са така точни, както в Даниил 8 глава. Единствено тук той казва, че има нещо, което не е разбрал, очевидно става въпрос за “видението” за 2300 денонощия ­ единствената част от главата, която не е изрично обяснена.

И така, оставяме Даниил 8 глава и навлизаме в 9-та с едно-единствено неизяснено до този момент нещо ­ видението за 2300 денонощия от Даниил 8:14.


Пророк, който не разбира всичко от дадения му пророчески сън или видение? Дали това не ни помага да разберем по-добре естеството на пророческия дар на Елън Уайт?
Заточението на евреите Понеделник - 31 юли

Както виждаме, в момента Даниил е под управлението на мидяните и персите ­ директно изпълнение на предишните пророчества от 2, 7 и 8 глави.

Само че той има един голям проблем. Неговите сънародници все още са в плен, храмът все още е в руини, нацията все още не е възстановена.


Прочетете Даниил 9:2. От кое обещание и пророчество черпи Даниил някаква надежда?


Въпреки всички надежди за национално величие, еврейският народ е отведен в плен от една езическа сила. Само че Бог не е изоставил Своя народ и въпреки че пророците предвещават съд, разорение и погибел, дават на юдеите и великата надежда за изкупление и възстановяване.


Прочетете Еремия 29:10-12. Според вас каква надежда вижда Даниил в това пророчество? (Виж също Еремия 25:11, 12.)


Изпълнявайки това обещание, Господ наистина възстановява народа в земята му. Това е записано най-ясно във 2 Летописи 36:18-23.


Прочетете тези стихове. Какво казват те за Бог и Неговите обещания?


Изпълнението на тези обещания все още предстои няколко години след времето на написване на Даниил 9 глава. 70-те години, започнали през 605 г.пр.Хр. със завладяването на Ерусалим и изгнанието на Даниил и другите пленници, почти приключват. Но нищо не се случва. Неговите сънародници все така са си пленници, Ерусалим все още си е в руини и няма дори намек за възстановяването на храма. Въпреки че Даниил става свидетел на издигането на Мидо-Персия, както е предсказано, той изпитва нужда да се случат по-велики събития, невъзможни от човешка гледна точка. В този контекст можем по-добре да разберем последвалата молитва.


Надеждата на Даниил произтича от Божието обещание. Кои Божии обещания са най-значими за вас? Как молитвата ви подкрепя, докато чакате изпълнението на тези обещания?
“Съгрешихме” Вторник - 1 август

Прочетете молитвата на Даниил в Даниил 9:3-19. Обобщете най-важното, за което се моли той:


Молитвата на Даниил повдига множество въпроси.

1. Даниил признава греховете на своя народ; няма никакъв опит от негова страна да оправдае делата му. Какъв урок за нас има тук?

2. Даниил изяснява, че в техния грях е включено и отвръщането от Божието Слово. Какъв урок има за нас тук?

3. Дори сред наказанието, скръбта и съда ­ всички те напълно заслужени ­ Даниил апелира към Бога за милост, благодат и възстановяване. Каква надежда ни дава това по отношение на собствените ни грехове?

Ако четете внимателно молитвата на Даниил, ще забележите, че в нея липсва едно нещо. Даниил не задава на Бога един съвсем прост въпрос: Защо ни се случи всичко това? О, той много добре знае защо се е случило ­ народът не се покори на Бога. В своята молитва Даниил не задава въпроси. Не търси просветление, мъдрост или разбиране. В контекста на това, което говори, той разбира същността на проблема: Израил е съгрешил, бил е наказан и сега той пледира за обещаното възстановяване.

Важното е, че никъде в молитвата си Даниил не търси разбиране. Последният път, когато се е нуждаел от разбиране, е относно пророчеството за 2300 денонощия от Даниил 8:14, за което изрично казва, че не го разбира в края на главата (Даниил 8:27).


Кое в молитвата на Даниил има особено значение за вас във вашето “ходене с Господ”?
“Способен да разбереш” Сряда - 2 август

Прочетете Даниил 9:20-22 и вижте какво се случва. След като Даниил свършва молитвата си, му се явява ангел Гавриил. Само че това не е първото му появяване пред Даниил.


Кога за последен път срещнахме Гавриил в книгата Даниил? (Виж Даниил 8:16)


Не забравяйте също, че в Даниил 8 глава на Гавриил се заповядва да направи Даниил “способен да разбере” онова, което е видял във видението. И, както видяхме, той прави точно това, с изключение на видението за 2300 денонощия.

Сега обаче Гавриил отново се явява на Даниил, който го описва като “онзи, когото бях видял във видението по-напред” (стих 21). Макар и да не споменава изрично за кое видение става дума, единственият път, когато Гавриил се появява, е в 8-ма глава, така че е напълно логично да предположим, че Даниил има предвид именно това видение.


Какво казва Гавриил в Даниил 9:20-23­ какво е дошъл да направи с Даниил?


Както видяхме вчера, никъде в молитвата си Даниил не моли за “разбиране”. Последният път, когато е имал нужда от такова, е относно 2300 денонощия. Сега същият ангел-тълкувател се появява и изрично му казва, че е дошъл да го направи “способен да разбере”. Да разбере какво? Очевидно 2300 денонощия ­ последното нещо, за което Даниил е искал обяснение.

Коренът на еврейския глагол, преведен като “разбираше” ­ бин (Даниил 8:27), е същият и в думата, която е употребена в Даниил 9:22, когато Гавриил казва, че е дошъл да го направи способен да “разбере” (от бин). Следователно, Гавриил идва при Даниил, за да му даде “разбиране” (бин) за онова, което не е разбрал в 8 глава!

Още нещо, обърнете внимание на вида на пророчеството в Даниил 8:14 ­- това е времево пророчество. Веднага след като идва при Даниил и му предлага разбиране, какъв вид пророчество дава Гавриил на Даниил (виж Даниил 9:24)? Естествено, времево пророчество. Ясно е, че видението от Даниил 9 глава е свързано с част от видението в 8 глава ­- 2300 денонощия. Докато в Даниил 2 и 7 глави имаме видение и пълно тълкуване, в Даниил 8 глава имаме видение и частично тълкуване. В Даниил 9 глава няма видение, а само тълкуване на неразтълкуваното от 8-ма глава.
“Разбери видението” Четвъртък - 3 август

Сякаш информацията от предишните няколко дни не е достатъчна, за да свържем Даниил 9:24-27 с Даниил 8:14, та Бог ни дава още доказателства за тази връзка.

В Даниил 8:1, 2 Даниил три пъти споменава думата “видение” и всеки път тя е една и съща еврейска дума ­- хазон: “В третата година от царуването на цар Валтасар видение (хазон) ми се яви на мене ­ Даниил ­ подир онова, което бе ми се явило по-напред. Видях във видението (хазон) (а когато видях, бях в палата Суса, който е в областта Елам; и когато видях видението (хазон), бях при потока Улай)”.

След това Даниил описва какво е видял в хазон: овен, козел, малък рог и т.н. Следователно, хазон се отнася до цялото видение от 8-ма глава.

Но когато говори специално за 2300 денонощия, Даниил използва различна дума за видение -­ марех: “А казаното видение (марех) за денонощията е вярно... Тогава аз, Даниил, примрях и боледувах няколко дни; после станах и вършех царските работи. А чудех се за видението (марех), защото никой не го разбираше” (Даниил 8:26, 27).

Следователно в Даниил 8 глава се употребени две думи за “видение” ­ хазон за цялото видение и марех за Даниил 8:14 2300 денонощия и очистването на светилището ­ онази част, която Даниил не разбира.

Тези две думи отново се появяват в 9-та глава, когато Гавриил се явява на Даниил. “Дори още като говорех в молитвата, мъжът Гавриил, когото бях видял във видението (хазон) по-напред... приближи се до мене... Когато ти почна да се молиш, заповедта излезе и аз дойдох да ти кажа това, защото си възлюбен; затова размисли за работата и разбери видението (марех)” (Даниил 9:21-23).

Разбери кое марех? Има само едно ­ марех за 2300 денонощия, за което Даниил изрично казва, че не го е разбрал.

Ясно е, че тълкуванието от Даниил 9:24-27 е свързано с 2300 денонощия от предишната глава. Гавриил идва, за да направи Даниил способен да разбере марех за 2300 денонощия!


Припомнете си връзките между Даниил 8 и 9 глави. Подгответе се да защитите твърдението, че тези две глави наистина са свързани помежду си.
Разширено изучаване Петък - 4 август

Даниил 8 глава приключва с марех за 2300 денонощия, което остава необяснено. Гавриил ­- същият ангел-тълкувател от 8 глава -­ се появява и в 9 глава, за да му каже, че трябва да резбере марех. Единственото марех, което той не е разбрал, е това от 8:14 и 8:26 ­- едно времево пророчество. Тогава, непосредствено след като му казва да разбере марех­ времевото пророчество, ­ какво дава Гавриил на Даниил? Още едно времево пророчество.

Не е чудно, че ние, адвентистите, виждаме здрава връзка между тази две глави и двете пророчества. Но не сме само ние. Цитатът по-долу е от Ортодоксалния юдейски коментар на книгата Даниил. Коментиран е откъсът от Даниил 9:23 “разбери видението (марех)”, макар че този превод го предава като “спечели разбиране на видението”. Какво казват тези юдеи за пророчеството от 70 седмици?

“Това се отнася до видението от 8-ма глава, част от което толкова много го обезпокоява (стих 14) и в стихове 16-26 е наречено марех [Даниил, Art Scroll Tanach Series (Mesorah Publications, Ltd.; Brooklyn, New York, 1988), стр. 258].

Следователно, тези ортодоксални юдеи тълкуват 70-седмичното пророчество точно като нас ­ във връзка с 2300 денонощия от Даниил 8:14.

За разискване:

1. Припомнете си материала от тази седмица. Уверете се, че всеки е разбрал връзката между двете глави.

2. Ако четете внимателно молитвата на Даниил, ще забележите, че той отново се моли в първо лице, множествено число ­- “ние” направихме това, “ние” направихме онова. Защо Даниил, който е описан в Библията като верен човек със свят характер, се присъединява към онези, които са докарали това бедствие върху неговия народ? Какъв е урокът за нас тук?
Разказ
Един силен Бог
Сара Ловет

Семейството ми се покланяше на няколко богове, слагаше им цветя и тамян,

след което се молеха на техните изображения. Тези богове обаче не чуваха

молитвите ни.

Брат ми бе завладян от дух и извърши много страшни неща. Хората се

страхуваха от него. Веднъж изгори дрехите и книгите ми – всичко, което

притежавах. Когато разбрах какво е направил, той ме удари с чук и аз загубих

съзнание. След като прекарах няколко седмици в болница, отидох да живея при

сестра си.

Копнеех да намеря бог, който да помогне на семейството ми. Веднъж човек ни

даде брошура и ни покани да се доверим на Исус, живия Бог, който може да

чува молитвите ни и да отговаря на тях. Сърцето ми се изпълни с надежда, че

Исус може би е истинският и всемогъщ Бог.

След време евангелизатор посети нашето село. Поканих го в дома ни, за да

изучаваме Библията. Поканих и съседите да чуят това, което говори. Скоро

започнахме да се събираме на богослужения заедно с последователите на този

евангелизатор. Ходех с вярващите в други села, за да се молим и да

проповядваме.

Скоро евангелизаторът ме помоли да се омъжа за него. Продължихме заедно да

работим за Бога.

Случайно срещнахме адвентен пастор, който сподели вярата си с нас. Това,

което ни каза и библейските стихове, които прочете, ни направиха

впечатление и ние се запитахме защо не сме разбирали всичко това преди.

Започнахме да изучаваме Библията с него и не можехме да отречем, че това,

което ни говори, е истина.

Алфред и аз се кръстихме, присъединихме се към адвентната църква и

започнахме да работим за Глобалната мисия. Връщахме се при хората, които

бяхме довели до Христос и споделяхме новата светлина с тях. Мнозина приеха

тези истини и ни последваха в кръщение. За три години 250 души ни последваха

в адвентната църква.

Алфред работи с мъжете, а аз – с жените. Каква радост е да се работи за

истинския, жив и всемогъщ Бог.


* Сара и Алфред Ловет са евангелизатори от Глобалната мисия и работят близо до Нагпур, Индия.

Created by ULimited®