"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението Съботно училищен урок от Google Play

Изтеглете Андроид приложението Съботноучилищни уроци за юноши от изтегли Съботноучилищни уроци за юноши от Google Play

Съботно Училище - официалното приложение на отдел "Съботно училище и лично служене" към ГК на ЦАСД, включващо младежки уроци Inverse

Евангелието, 1844 г. и съдът

Клифърд Голдстейн
Съботноучилищни уроци за възрастни
Юли, август, септември 2006 г.


Урок 2 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 1 - 7 юли 2006 г.

Съдът трябва да започне


За друг урок изберете
Младежка версия, Всички разкази, Само стиховете
Събота - 1 юли
Стих за запаметяване:
“В деня, когато Бог чрез Исус Христос ще съди тайните дела на човеците според моето благовестие” (Римляни 2:16).

Графит, изписан на стената от някакъв италиански атеист, гласял: “Няма Бог и Мария е Неговата майка!”.

Колкото и смешно да звучи, смисълът на написаното е важен: като човешки същества ние сме субективни. Колкото и усърдно да се стараем да бъдем обективни ­ да гледаме на нещата честно, безпристрастно, логично, без лично отношение, ­ неизбежно внасяме собствените си идеи, култура, настроения и опит във всичко, към което изразяваме отношение. Даже мисълта да не се влияем от личните си пристрастия към нещо вече показва личното ни отношение към него.

През тази седмица, напълно отчитайки присъщите ни ограничения, ще се опитаме да бъдем колкото е възможно по-обективни, докато разглеждаме какво казва Библията за съда. Нека оставим Библията да ни говори по тази важна тема. И нека видим какви са отговорите на следните въпроси: Как са свързани съдът и евангелието? Какви са крайните резултати от съда? Кога се провежда съда?

Въпреки че нито един от отговорите на тези въпроси не съдържа в себе си всичко, което трябва да знаем по темата, те изграждат основата, на която да дооформим концепцията си за съда ­ независимо от предварителните представи, които вече имаме за него.

За тази седмица прочетете:
Еклисиаст 12:14; Даниил 12:1, 2; Матей 8:12; 22:1-13; 25:31-33, 46; Йоан 3:18; 2Коринтяни 5:10.Часът на Неговия съд Неделя - 2 юли

Като християни адвентисти ние казваме, че евангелието на Исус Христос е “блага вест”. Гръцката дума евангелие означава точно това ­ блага вест.

Но ако е “блага вест”, то какво ни казва тя? Това е благата вест, че Исус умря като наш Заместник и на кръста плати наказанието за нашите грехове; че чрез вяра в Него ние сме съвършени пред Бога, тъй като сме покрити от Неговата съвършена правда; и благодарение на онова, което Той е направил за нас, имаме обещание за вечен живот (1Йоаново 5:11, 12).


И така, каква е благата вест?


Прочетете следните стихове. Каква е алтернативата за онези, които няма да получат вечен живот (Даниил 12:2; Матей 25:46; 2Солунци 1:9; Откровение 14:11)?


Обърнете внимание на някои от образите и изразите в тези стихове: “вечно наказание”, “димът от тяхното мъчение”, “осъдени”, “вечно унищожение”. За какво говорят те?

Благата вест на евангелието е, че чрез Христос ние не можем да бъдем осъдени в този съд. С други думи, според евангелието онези, които приемат Исус, не са осъдени както онези, които Го отхвърлят. Следователно, няма такова нещо като евангелие без съд, тъй като “благата вест” на евангелието е, че ние можем да бъдем оправдани в съда.

Прочетете Римляни 2:16 и Откровение 14:6-8. По какъв начин тези стихове показват връзката между евангелието и съда? Как това, което научихте днес, ви помага да разберете по-добре защо трябва да благодарим на Бога за жертвата на Исус?
Живот или проклятие? Понеделник - 3 юли

Разгледайте посочените текстове. Кои две групи хора са описани в тях?


Даниил 12:2


Матей 12:37


Йоан 3:16


Йоан 5:29


Каквото и да включва съдът, крайният му резултат е в оформянето на две групи хора ­ спасените за вечността и изгубените за вечността. В самия край на всичко окончателната съдба на всички нас е или вечен живот, или вечно унищожение.


Прочетете следните стихове: “А когато дойде Човешкият Син в славата Си и всичките свети ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол. И ще се съберат пред Него всички народи, и ще ги отлъчи едни от други, както овчарят отлъчва овцете от козите, и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите ­ от лявата” (Матей 25:31-33). Какво още казват те за естеството на съда?


От тези стихове могат да се направят много изводи. Най-напред ­ кой бива съден? Казва се, че “всички народи” ще се съберат пред Него. Следователно това е някакъв космически съд; всички народи ще бъдат внимателно разследвани, което означава, че всеки човек ще бъде съден?

И тук срещаме същото ясно разграничение ­ овцете и козите, изгубените и спасените, според думите на Христос: “тия ще отидат във вечно наказание, а праведните ­ във вечен живот”.

Не може да се каже по-ясно от това.


Размишлявайте над стиховете за днес. Как бихте могли още по-сериозно да се погрижите не само за собствената си душа, но да работите с молитва и вяра за спасението на други?
Божият дом Вторник - 4 юли

Вчерашният урок представи идеята за всемирния съд в края на времето, който засяга всички хора. Какво обаче да кажем за църквата? Какво да кажем за онези, които изповядват името на Христос и независимо от всякакви външни влияния живеят действително християнски живот? И те ли ще бъдат съдени?

Като християни знаем, че Христос бе съден и осъден на смърт заради нас. Той пое върху Себе Си товара на греха, който трябваше да падне върху нас (виж Исая 53:4-6; 2Коринтяни 5:14). Елън Уайт пише: “Върху Христос като наш Заместник и Гарант бе положен грехът на всички ни. Той беше счетен за престъпник, за да може да ни изкупи от осъждането на Закона. Грехът на всеки потомък на Адам тежеше върху Неговото сърце” (Животът на Исус). Означава ли това, че след като Христос бе осъден на наше място, християните няма да бъдат съдени?


Разгледайте посочените по-долу стихове. Как отговарят те на въпроса дали ще бъдат съдени християните?


Матей 7:21-23


Евреи 10:30


Римляни 14:10


1Петрово 4:17


Тези няколко текста, както и много други, ясно показват, че Божият народ, Неговата църква, ще бъде съден. Когато в Евангелието на Матей Исус смъмря онези, които твърдят, че са извършили много чудесни дела “в Твое име”, Той не говори на атеисти, хиндуисти или езичници, защото те не правят нищо в Негово име. Християните са тези, които имат такива претенции. Думите на апостол Павел, че “всички ние” ще застанем пред съдебния престол, включват и самия него в числото на съдените.


Кога са ви съдили за последен път ­ без значение справедливо или нечестно? Как се чувствате, знаейки, че в края Бог ще съди с милост и справедливост? Защо желаете милостта повече, отколкото справедливостта? Защо ще имаме нужда от нея?
“Всяко скрито нещо” Сряда - 5 юли

“Защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело ­ било то добро или зло” (Еклисиаст 12:14).


Соломон завършва книгата “Еклисиаст” с горния стих ­ може би най-ясното и недвусмислено изявление, което може да се намери в Писанието, не само за реалността на съда, но и за това, че съдът засяга нашите дела, дори и “скрити”.

Естествено, Соломон не е единственият, който казва, че съдът е според делата. В Матей 12:36, 37 Исус е изключително категоричен, когато заявява, че “за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден, защото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш”. Апостол Петър също пояснява: “И ако призовавате като Отец Този, Който без лицеприятие съди според делото на всекиго, то прекарвайте със страх времето на вашето престояване” (1Петрово 1:17). В Откровение Йоан също пише за съда над делата: “Видях и мъртвите ­ големи и малки, ­ стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е Книгата на живота; и мъртвите бяха съдени според делата си по написаното в книгите” (Откровение 20:12).


Кои други библейски текстове можете да посочите (например в притчите на Христос), които ясно говорят за съда над делата?


Защо има смисъл в идеята съдът да е според делата? Като се замислите за всичкото зло, извършено в този свят, как би могъл Бог да бъде справедлив, ако няма такъв съд? Защо е важно, особено в контекста на теодиси (виж урока за миналата седмица) да има съд над делата? Сравнете своите отговори в групата.
Наградата му е с Него Четвъртък - 6 юли

Прочетете Матей 22:1-13 и отговорете на следните въпроси:


1. Какво представлява метафората за сватбата? (Виж също Исая 62:5, Осия 2:19; Откровение 21:2).


2. Какво е значението на факта, че човек, приел поканата, е изправен на съд?


3. Каква е съдбата на този, за когото разследването установява, че е без сватбарска дреха?


Тази притча също показва, че има някакъв съд преди изпълнението на присъдата. Все пак, дори и в човешките съдилища, кой е чувал за изпълнението на някаква присъда преди следствие, което да доведе до тази присъда? В Откровение 22:12 Бог казва, че когато се завърне, наградата Му “е с Него” и това също внушава идеята за предварителен съд. 2Коринтяни 5:10 говори за едно съдилище преди последното раздаване на награди и наказания, така че всеки “да получи според каквото е правил в тялото”. Тази идея откриваме и в Даниил 12:1, където онези, които са записани в книгата, биват избавени.

Всеки съд според делата включва разследване на тези дела преди даването на наградата или наказанието, които тези дела заслужават, а дали този съд продължава сто години или сто секунди, не е открито. И тъй като според много текстове, които разгледахме тази седмица, наградата и наказанието стават ясни при Второто пришествие, то преди това събитие трябва да има някакъв съд или разследване.


Бихте ли желали да бъдете съдени и дори наказани, преди да е проведено някакво честно разследване на фактите? Защо идеята за предварителен съд е честна и логична? Помислете и върху въпроса за теодиси ­ Бог се защитава във всичките Си дела от Сатана, греха и злото. Как идеята за теодиси ни помага да разберем нуждата от предварително разследване преди изпълнението на присъдата?
Разширено изучаване Петък - 7 юли

“Въпросът за съда заслужава внимателно изследване, тъй като засяга въпросите за: (а) Божията справедливост в един несправедлив свят (теодиси); (б) възмездието за злото; (в) страданието на невинните; (г) приключаването на конфликта между доброто и злото и (д) края на греха и страданията. Но преди всичко, последният съд реабилитира Твореца ­ Неговия характер, Закон и управление ­ в умовете на интелигентните творения (верни или неверни) и по този начин осигурява вечна сигурност и мир във Всемира. В Писанието съдът е описан като съществена част от “вечното благовестие” (Откровение 14:6, 7)” (Наръчник на адвентната теология).

През тази седмица разбрахме, че Писанието включва в съда следните точки: (1) съдът и евангелието са свързани неразривно; (2) в края на времето се провежда някакъв последен съд; (3) измежду съдените са и онези, които изповядват, че са Христови последователи; (4) делата са явна част от съда; (5) представени са само два изхода ­ вечен живот и вечно унищожение; и (6) извършва се разследване преди изпълнението на присъдата.

За разискване:

1. В групата разгледайте отговорите на въпроса в края на урока за сряда. Какво научихте един от друг? По какъв начин въпросът за теодиси присъства във вашите отговори?

2. Нека всеки от групата отговори, ако желае, на въпроса: Какво изпитвате при мисълта, че ще бъдете съдени според делата си?

3. Попитайте различни хора от групата дали са осъждали по някакъв начин някого. Как е протекла процедурата? Доколко е било важно да бъдат честни? Колко сериозно са приели тази отговорност? Защо е било важно да изследват всички факти, преди да стигнат до някакво заключение? Какво могат да научат хората в групата от казаното, което да им помогне по-добре да разберат идеята за Божия съд?
Разказ
Търсейки вярата Исусова
Никсън Ноел

Когато осъзнах, че църквата, в която бях израснал, не следва всички Божии

учения, започнах да търся църква, спазваща Божиите заповеди – църква, чиито

членове имат любов един към друг. Питах приятелите си и се молех на Бога за

ръководство. Бях сигурен, че някъде ще намеря църква, която да е вярна на

Божието слово.

Една неделя чух радиопрограма по високоговорител извън дома си. Думите

грабнаха вниманието ми. След края на програмата бе обявено, че станцията се

нарича “Гласът на надеждата” и предава от адвентния университет на

Порт-о-Пренс в Хаити. Слушателите бяха поканени на поредица беседи,

започващи на следващия ден.

Отидох на първото събрание доста по-рано, за да не пропусна нищо. Вестта на

говорителя зарадва духа ми и освежи душата ми. Ходех вечер след вечер и

попивах чудните истини, за които слушах. В петъчната вечер се чудех къде

мога да продължа да изучавам истините, които бях слушал цяла седмица.

На излизане от залата една жена ме покани на църква в събота. С радост приех

поканата. Забързах се към дома, за да си лъсна единствените обувки и

да изгладя поизтърканите си панталони и риза. Родителите ми настояваха да

изчакам, докато си намеря по-хубави дрехи, но аз бях готов на всичко. Ако

хората в църквата се отнесат зле към мен заради дрехите ми, това щеше да е

знак, че църквата не е от Бога.

Когато влязох в църквата, бях посрещнат много топло и насочен към едно

място. Проповедта докосна сърцето ми. В края на темата пасторът покани

присъстващите да предадат сърцата си на Бога. Когато повтори поканата, аз

излязох отпред.

Хората се помолиха за мен и аз разбрах, че съм намерил църквата, която съм

търсил; църквата, която проявява Божията любов независимо от социалното

положение или дрехите. Приех библейската истина и се присъединих към

адвентната църква.

Благодаря на Бога за радио “Гласът на надеждата” в Хаити, което ме доведе до Исус.Created by ULimited®