"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението Съботно училищен урок от Google Play

Изтеглете Андроид приложението Съботноучилищни уроци за юноши от изтегли Съботноучилищни уроци за юноши от Google Play

Съботно Училище - официалното приложение на отдел "Съботно училище и лично служене" към ГК на ЦАСД, включващо младежки уроци Inverse

Евангелието, 1844 г. и съдът

Клифърд Голдстейн
Съботноучилищни уроци за възрастни
Юли, август, септември 2006 г.


Урок 11 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 2 - 8 септември 2006 г.

Светилището и малкият рог


За друг урок изберете
Младежка версия, Всички разкази, Само стиховете
Събота - 2 септември
Стих за запаметяване:
“А от това, което казваме, ето що е смисълът: Ние имаме такъв първосвещеник, Който седна отдясно на престола на Величието в небесата, Служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек” (Евреи 8:1, 2).

През изминалите няколко седмици се спряхме на акцента, поставен в Даниил 8 глава - малкия рог. Очевидно това е въпрос от голяма важност, имайки предвид неговото описание и тълкуването му по-надолу в главата.

Тази седмица ще разгледаме малкия рог още по-отблизо и ще се съсредоточим специално върху неговата атака срещу “Началника на множеството”, “всегдашната жертва” и “мястото на светилището Му”.

Ще видим също, че централната тема в главата за светилището е темата за небесното светилище, тъй като единствено в контекста на небесното светилище и службите в него можем да получим по-добро разбиране за малкия рог и неговата атака.

Изследването през тази седмица ще ни помогне да поставим основата на онова, което следва - по-дълбок поглед върху ролята на светилището и особено на неговото очистване в контекста на евангелието и целия спасителен план, което, разбира се, ни довежда до великата надежда на всички християни - Второто идване на Исус.

За тази седмица прочетете:
Изход 27:20; 29:42; Числа 4:7; 28:6; Римляни 8:34; Евреи 7:24-27; 8:1-5; 9:1-14, 24.“Дори до Началника на множеството” Неделя - 3 септември

Прочетете Даниил 8:9-12 - текст, фокусиращ се върху дейността на малкия рог. Според този текст, кои са особените действия, които малкият рог извършва?


В един от предишните уроци (урок 5) отбелязахме как посоката на действията на малкия рог се променя - от хоризонтална (стих 9), представляваща военна и политическа експанзия, във вертикална (стихове 10-12), разкриваща религиозно измерение. Казахме, че това показва двете фази в развитието на Рим - най-напред езическа, след това папска.


Отново разгледайте описанието на действията на малкия рог в 10-12 стихове. Очевидно е, че те не трябва да се възприемат буквално, а символично. Без да се опитваме да обясним всеки символ, какви действия са описани тук? Каква атака предприема малкият рог?


Разгледайте някои от ключовите думи, характеризиращи тази атака - “множество” (Лука 2:13; Неемия 9:6), “небесната” (Евреи 9:24), “началник” (Даниил 12:1; Деяния 3:15), “всегдашната” (Числа 28:24), “светилище” (Изход 25:8; Евреи 8:1, 2), “истина” (Йоан 14:6; 1 Тимотей 2:4). Всички тези характеристики, изпълнени с религиозно и духовно значение, са обект на атаката на малкия рог. Следователно, религиозната атака на малкия рог е тази, която има главно значение и тя е фокусът на видението.


Можете ли да разкажете от личен опит как са били атакувани вашата вяра и вашите убеждения? Кое беше най-голямото предизвикателство за вас? Коя беше най-ефективната ви защита?
Светилището Понеделник - 4 септември

Сравнете символите на животните в Даниил 7 и 8 глави. Каква е разликата между тях?


В Даниил 8 глава животните са не само жертвени, но и са сред онези, които се използват в Деня на омилостивението (Левит 16 глава). Това е първата препратка към книгата Левит, в която се отделя на службите в светилището повече място, отколкото в която и да е друга книга в Стария Завет.


Отново прочетете Даниил 8:10-12 (виж също стихове 13, 14). Кой е главният обект на атаката на малкия рог?


Ясно е, че е атакувано светилището.

Първо, малкият рог отнема “всегдашната”. Еврейската дума, преведена с “всегдашна” (тамид), означава още “продължаваща” или “непрекъсната” и се използва много пъти в пряка връзка с всекидневната служба на свещениците в първото отделение на земното светилище. Следователно, това е една несъмнена препратка не просто към службите в светилището, а към ежедневните такива (виж Изход 29:42; Числа 28:6).

В Даниил 8:11 се казва, че “мястото” или “основата” на светилището Му се съсипва. Думата място се среща в редица текстове - всички, отнасящи се за светилището или за Божието обиталище, което също е свързано със светилището (3 Царе 8:13; Исая 18:4).


Имайки предвид времето, когато се появява малкият рог (около V в.сл.Хр.), защо неговата атака не може да е насочена срещу земното светилище?


Тъй като земното светилище е разрушено през 70 г.сл.Хр., това е атака срещу небесното светилище. Разбира се, малкият рог не отива в небето, но неговата атака е срещу всичко, което светилището символизира - спасителния план. Така малкият рог атакува не само Божия народ, но и спасителния план.
Атаката Вторник - 5 септември

Повече от 500 години преди Христос на Даниил му бива дадено видение за същността на по-късната атака на Рим срещу “истината”, която той “тръшва на земята” (Даниил 8:12). Наред с другите неща, малкият рог се разраства много, дори до “Началника на множеството” - Исус.


Къде е Христос по време на атаката на Рим и какво прави (Евреи 7:24-27; 8:1-5; 9:11-14, 24)?


Както видяхме, малкият рог се разраства твърде много, дори до “Началника на множеството”, който очевидно е Христос. Освен това, неговата атака е насочена не просто срещу Божия народ, а срещу светилището, неговата основа и служби, което в случая е “всегдашната” жертва.

Много е важно да помним, че Христос - “Началникът на множеството” - в момента служи в наша полза в небесното светилище, което е под атаката на малкия рог. Езикът тук отново е символичен; малкият рог не отива действително в небето, нито пък буквално и физически “тръшва истината” или “съсипва мястото на светилището”.

По този начин атаката на малкия рог е атака и срещу спасителния план, който започва със смъртта на Христос (символизирана от смъртта на животните в земното светилище) и продължава с първосвещеническата Му служба (символизирана от свещеническата служба в земното светилище). Всичко, което земното светилище символизира, е под ударите на малкия рог.

Как успява да го направи?

Сега Христос е наш Първосвещеник и се застъпва за нас в небесното светилище. Едно внимателно изследване на богуслужебните системи на Римокатолическата църква показва как тя с нейните свещеници, посредничество, меси и т.н. узурпира всичко, което Христос е направил и прави за нас в момента.


Каква е ролята на организираната църква в спасителния план? Как можете вие да помогнете на църквата да изпълни своята роля? В същото време, какви са ограниченията пред това, което църквата може да направи за вас и вашия път с Бога?
“Всегдашната” - част I Сряда - 6 септември

Както прочетохме в Даниил 8:10-12, атаката на малкия рог срещу светилището е специално насочена към отнемането на “всегдашната”. Макар много преводи да добавят думата “жертва” или “всеизгаряне” след “всегдашната”, текстът не казва това. Думата “всегдашна” се отнася не само до “всегдашните” жертви, но и до всички ежедневни дейности в земното светилище.


Каква част от “всегдашната” служба (или “ежедневна”, “продължаваща”, “непрекъсната”) е описана в следните текстове? В коя част от светилището се извършват повечето от тези дейности?


Изход 25:30


Изход 27:20


Изход 30:8


Левит 6:13


В тези текстове думата тамид (преведена като “всегдашна” или “ежедневна” в Даниил 8:11) включва не само жертви, но и ежедневното служене на свещениците, което според Посланието към евреите е само “сянка и образ на небесните неща” (Евреи 8:5). Тези небесни неща, разбира се, са духовните измерения на Христовата първосвещеническа служба; всички тези земни действия, са символ на Христовата служба в небесното светилище в наша полза. Именно това е обектът на атаката на малкия рог.

Освен това, забележете, че тези дейности са насочени към първото отделение на земното светилище. Хлябовете, светилникът, кадилният олтар - всички те се намират в първото отделение; жертвите, разбира се, се принасят на олтара отвън.

Важният момент, както ще видим по-късно, е този, че нито една от дейностите няма нищо общо с Пресвятото място, където първосвещеникът влиза само веднъж в годината, когато светилището се очиства.


Кои “всегдашни” или “ежедневни” дейности са най-важни за вашето духовно израстване? Защо именно тяхното “ежедневно” извършване е толкова важно за това израстване?
“Всегдашната” - част II Четвъртък - 7 септември

Службите в земното светилище са модел на небесното; жертвите и службата на свещениците са модели, образи, мини-пророчества за смъртта и първосвещеническата служба на Исус.


Какво учи Евреи 9:1-14 относно връзката между земната и небесната служба?


Изследователите на службите в светилището знаят, че освен ежедневните служби в първото отделение, веднъж в годината първосвещеникът влиза в Пресвятото място и извършва “очистване на светилището” (виж Левит 16 глава). И тъй като това става веднъж в годината, често тази служба бива наричана “годишна”, в противовес на “всегдашната”. Следователно, всички служби в светилището могат като цяло да бъдат разделени на две категории - ежедневна (в първото отделение) и годишна (във второто отделение - службата по очистването на светилището).

Видяхме също, че малкият рог атакува небесното светилище, което е атака срещу самия спасителен план. Ние вярваме, че това представлява Римокатолическата богуслужебна система, която узурпира ролята и прерогативите на Бог и Христос в спасителния план (виж частта за петък).

Сега, един важен въпрос: Защо само ежедневната служба - тамид - е специален обект на атаката на малкия рог? Защо видението набляга само на аспекта на службите в светилището?


Прочетете Даниил 8:14. Как този стих помага да си отговорите на горните въпроси?


Малкият рог има възможност да атакува само “всегдашната”, тъй като “годишната” - службата във Второто отделение на светилището, която се извършва, когато то се очиства, все още не е настъпила. Това е невъзможно преди края на 2300 денонощия през 1844 г., когато светилището се очиства и “годишната” започва.

По този начин в Даниил 8 глава се появяват и двете фази на Христовата първосвещеническа служба - “всегдашната”, която е атакувана от малкия рог и “годишната”, чието начало се слага в края на 2300 денонощия.


Представете си, че всеки път, когато извършите грях, трябва да принасяте в жертва невинно животно. Какъв урок относно греха е това? Сравнете смъртта на една коза със смъртта на Божия Син. Какво ни говори Неговата смърт за цената на греха? Колко сериозно се отнасяте към греха в живота си?
Разширено изучаване Петък - 8 септември

По-долу следват цитати, взети от Катехизис на Католическата църква (Doubleday, New York, 1995). Докато ги четете, си припомнете Даниил 8:11, 12 и това, как малкият рог узурпира всичко, което принадлежи единствено на Бог и на Христос.

“Властта на Църквата да “връзва и развързва” загатва за властта є да опрощава грехове... Исус е поверил Своята власт на Църквата чрез службата на апостолите” (№ 553).

“Като Божествено тайнство Църквата е инструмент на Христос. “Тя е поела от Него и средството за спасението на всички” - “всемирното тайнство на спасението” (№ 776).

“В Църквата се намира “пълнотата на значението на спасението” (№ 824).

“Основавайки се на Писанието и Традицията, Съветът учи, че Църквата - сега само един странник на земята - е необходима за спасението” (№ 846).

“Църквата е всемирна - тя прогласява пълнотата на вярата. Тя носи в себе си и се разпорежда напълно със значението на спасението” (№ 868).

“Няма грях, колкото и сериозен да е, който Църквата да не може да прости” (№ 982).

“Тогава, когато църквата не прости греховете, не може да има надежда за вечен живот. Нека благодарим на Бога, Който е дал на Църквата тази дарба” (№ 983).

“По волята на Христос Църквата притежава властта да прощава греховете на кръстените” (№ 986).

“Чрез литургията Христос - нашият Изкупител и Първосвещеник - продължава да работи върху нашето изкупление във, със и чрез Своята Църква” (№ 1096).

“Кръщението е раждане за нов живот в Христос. В съгласие с Господнята воля, то е необходимо за спасението, както и самата Църква, в която влизаме чрез кръщението” (№ 1277).

За разискване:

1. Как тези цитати ни помагат по-добре да разберем как малкият рог узурпира онова, което принадлежи единствено на Бога?

2. В групата разисквайте въпроса, зададен в края на частта за вторник. Каква е ролята на църквата в спасителния план; къде са границите на онова, което тя може да направи за нас? Защо църквата е средство за достигане на целта, но не и самата цел?
Разказ
Странната болест
Ирина Полушкина

Ирина израснала в атеистично семейство в Украйна. Малко след като родила второто си дете, започнала да страда от силна болка в гърба. Болката се увеличавала с всеки изминал ден, а Ирина станала с няколко сантиметра по-ниска, тъй като състоянието на гръбначния стълб се влошавало. Докторът бил озадачен и не можел да направи нищо друго освен да й дава обезболяващи лекарства. Стигнала до там, че да мисли за самоубийство, но гледката на двете прекрасни деца поддържала живота в нея.

Брат й я посетил и останал ужасен от гледката – красивата му някога сестра била загубила косата, зъбите и ноктите си. “Идваш прекалено късно - казала му тях, - вече никой не може да ми помогне.”

“Не, има един лекар, който може да ти помогне – отговорил той, - и това е Бог. Не е необходимо да излизаш от дома, за да се консултираш с него. Можеш да му говориш чрез молитва.”

Ирина била учудена от брат си, тъй като знаела, че той е убеден комунист. Вслушала се в думите му, когато й обяснил, че Исус е създал света и се грижи за нея. Дал й Нов Завет и настоял да го чете и да се моли.

За Ирина било доста трудно да разбира Новия завет. Не можела да коленичи да се моли, затова лягала на пода и така произнасяла молитвите си. “Ако ме обичаш, обърни лицето си към мен и ми помогни да оздравея.”

Постепенно Ирина започнала да се възстановява и след 18 месеца се почувствала толкова добре, че започнала да ходи на работа. Тя и съпругът й продължили да търсят Бога. Опитали няколко църкви, но не се чувствали добре в нито една от тях.

Ирина се записала в шивашки курс и открила, че до нея седи жена, която често говорела за Бога. Било й интересно да слуша това, което жената казва. След края на занятията Ирина я попитала: “Как мога да намеря истината?” Жената я посъветвала да остави Библията да я води и да я заведе до църквата, която спазва Божиите заповеди.

Следващата седмица Ирина останала след часовете, за да чуе нещо повече. Новата приятелка й говорила за Божиите святи изисквания. Приела поканата да посети евангелизаторско събрание в една домашна църква. Макар че църквата била доста тясна, хората я приели радушно. Ирина взела книги за дома си, за да ги прочете заедно със съпруга си. Двамата започнали да ходят заедно на събранията и днес са членове на адвентата църква.


* Ирина Полушкина живее в Суми, Украйна.

Created by ULimited®