"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението "Съботно училищен урок" от Google Play

Изтеглете Андроид приложението "Съботноучилищни уроци за юноши" от Google Play

Да печелим приятели за Бога:
Радостта от участието
в Неговата мисия
Марк Финли
Съботноучилищни уроци за възрастни
Юли, август, септември 2020 г.
Въведение към тримесечието (интервю с Марк Финли)

Урок 7 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 8 - 14 август 2020 г.

Споделяне на Словото


Aудио версия на седмичния урок
За друг урок изберете
Всички разкази, Само стиховете
Събота - 8 август
Стих за запаметяване:
„Така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми; няма да се върне при мене празно, а ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам” (Исая 55:11).

Когато свидетелстваме, ние говорим за Исус. Но какво бихме знаели за Исус без Библията? Всъщност колко много щяхме да знаем за великата борба, за Божията любов, за рождението, за живота, служенето, смъртта, възкресението и завръщането на нашия Господ, ако нямахме Писанията? Въпреки че природата разкрива величието и силата на Бога, тя не дава сведения за спасителния план. Исус, чрез личността на Светия Дух, е „истинската Светлина, която осветява всеки човек, идваше на света“ (Йоан 1:9). И все пак без Божието Слово да обясни напълно божествената истина, откровението на Светия Дух в сърцата ни би било ограничено. Божието записано Слово е най-ясното и пълно разкриване на Исус, Живото Слово.

Въпреки че религиозните водачи изучават Божието Слово, мнозина от тях пропускат първостепенната му вест. Исус казва: „Вие изследвате Писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за Мен” (Йоан 5:39). Правилно разбрано, всяко учение на Библията отразява красотата на Христовия характер. Когато споделяме Божието Слово, нашата основна цел не е да докажем, че сме прави, а човекът отсреща греши; тя е да разкрием Исус във всеки аспект на споделяната от нас истина.
Символи на Божието Слово Неделя - 9 август

Прочетете Псалми 119:105, Йеремия 23:29, Лука 8:11 и Матей 4:4. Какви пет символа са използвани за описание на Божието Слово в тези пасажи? Защо според вас тези пет символа са избрани да представят това Слово?


Различните символи, употребени в тези пасажи, описват някои от основните функции на Божието Слово. Когато споделяме Писанието с други, това е като светлина, озаряваща живота им. Исус, „Светлината на света“, пробива мрака на тяхното неразбиране за това кой е Бог и за естеството на Неговия характер. Умовете, помрачени от неразбиране на Бога, се осветяват от Светия Дух посредством Божието Слово.

Според Йеремия Божието Слово е като огън и чук. То поглъща шлаката на греха в нашия живот и разбива нашите твърди сърца. Когато помагаме на хората да видят в Писанието славата на Исус, техните твърди сърца биват съкрушени, а огънят на Неговата любов поглъща шлаката на самолюбието, алчността, похотта и егоцентричността.

Божието Слово бива сравнено и със семе. Ключовата характеристика на семето е, че то е животворно. На него му е необходимо време, за да порасте. Не всички семена покълват едновременно. Не всички растения растат с една и съща скорост. Но при подходящи условия животът в семето се развива през почвата в нов живот. Когато посадим семето на Божието Слово в сърцата и умовете на другите, ние невинаги ще видим незабавни резултати, но мълчаливо семето расте и в определеното от Бога време, ако отговорят на подтиците на Светия Дух, то ще даде жетва за Божието царство.

Исус сравнява Словото Си с насъщния хляб. Както мнозина от нас знаят, малко неща са така засищащи като добрия самун хляб. Божието Слово задоволява глада на душата и подхранва нашите вътрешни духовни копнежи. Когато споделяте обещанията на Словото с другите и им помагате да открият, че Исус е Словото, животът им ще бъде преобразен чрез Неговата благост, очарован от Неговата любов, смаян от Неговата благодат и удовлетворен от Неговото присъствие.


Помислете отново върху истините, които знаем единствено от Библията. Какво следва да ни говори това за начина, по който би трябвало да ценим ученията ѝ?
Творческата сила на Божието Слово Понеделник - 10 август

Сравнете Евреи 1:1-3, Евреи 4:12 и Псалми 33:6,9. Какво ни казват тези пасажи за силата на Божието Слово?


Божието Слово е Живото Слово. То носи със себе си силата да осъществи всяко нещо, което заявява. Човешките думи могат да говорят за това, което съществува, но Бог говори за неща, които все още не са направени и след това ги създава със силата на Словото Си. Божието Слово е творческо Слово. Говоримото Слово, което излиза от устата Му, има силата да приведе в съществуване всичко, което изрече.

В историята на Сътворението от Битие, 1 гл. изразът „Бог каза“ се употребява многократно (Битие 1:3,6,11,14,20,24,26,29). Декларативните думи на Бога имат такава сила, че когато Той проговаря, се появява сушата, поникват растения, разпукват се цветя, разцъфтяват плодни дървета и се появяват животни.

Има една удивителна еврейска дума, употребена в Битие, 1 гл. за Божията творческа дейност. Това е думата bara. В конкретната си форма тя се употребява за Божията дейност по създаване на нещо от нищото. Глаголът се използва само когато субектът е Бог. Тоест единствено Бог е способен на bara и Той прави това чрез силата на Своето изговорено Слово.

Бог не просто е създал този свят чрез силата на Словото Си, но Той го поддържа и крепи чрез Своето Слово. Същата сила, която се съдържа в изговореното Божие Слово, се намира и в записаното Му Слово. Същият Свети Дух, Който действа активно при Сътворението, активно вдъхновява и Писанието. Той присъства, когато четем Библията или я споделяме с другите. В Божието Слово има даряваща живот, променяща живота творческа сила. „Творческата енергия, която създаде света, се съдържа в Божието Слово. То придава сила и живот. Всяка заповед е едно обещание. Одобрена от волята, погълната от душата, тя носи със себе си живота на Безконечния. Променя човешкото естество и пресъздава душата в образ Божи” (Уайт, Е. Възпитание. Изд. „Нов живот“, София, 1999, стр. 112).

Когато лично схванем обещанията, съдържащи се в Божието Слово, животът ни се променя, а когато помагаме на другите да схванат тези невероятни обещания, Светият Дух ще промени и техния живот.


Представете си: Бог каза и стана. Как бихме могли да разберем какво означава това? Какво ни разкрива тази удивителна реалност за Неговата сила? Защо тази истина за Божията творческа сила следва да ни утешава?
Ползите от изучаването на Божието Слово Вторник - 11 август

Има многобройни ползи от изучаването на Словото Божие. Апостол Петър казва, че чрез обещанията на Писанието ние ставаме „участници в божественото естество“ (2 Петър 1:4). Яков говори за „всаденото слово, което може да спаси душите ви“ (Яков 1:21). Павел добавя, че „словото на Неговата благодат (...) може да ви назидава и да ви даде наследство между всички осветени” (Деяния 20:32). Библията има изкупително предназначение. Докато откриваме Исус в цялото Писание, ние биваме променени. Като Го гледаме в Неговото Слово, ние ставаме като Него (2 Коринтяни 3:18). „Както интелектуален, така и духовен закон е, че ние се променяме чрез гледане. Умът постепенно се нагажда към интересуващите го предмети” (Уайт, Е. Великата борба. Изд. „Нов живот“, София, 2001, стр. 377).


Прочетете 2 Тимотей 3:14-17 и Йоан 17: 14-17. Какви допълнителни ползи получаваме от изучаването на Божието Слово?


Когато пише на младия си приятел Тимотей, апостол Павел го призовава да бъде верен на Писанието и споделя какви са ползите от изучаването на вдъхновеното Слово. Според Павел Библията е „полезна за поучение“. Тя разкрива истината и излага грешката. Очертава Божия план за човешкия род. Укорява греховете ни, поправя погрешното ни мислене и ни наставлява в правдата. Писанията разкриват правдата на Христос. Те ни водят от глупостта на нашата собствена греховност към красотата на Неговата правда. Когато видим безкористната любов на Исус в контраст с нашата егоцентричност, застиваме в изумление. Когато виждаме в Писанието дълбочината на Неговото състрадание и грижа, животът ни се променя. Когато споделяме Неговото Слово с другите, те също биват радикално преобразени. Съзирайки Исус в Неговото Слово, ние ставаме все по-подобни на Него. Свидетелстването не се състои в това да споделяме нещата, които мислим или дори това, в което вярваме. То представлява споделяне на вечните истини, намиращи се в Божието Слово. Когато то по изключителен начин е благословило живота ни, ние разполагаме с увереността да кажем на другите как може да благослови и техния живот.


Помислете за някой случай на затруднение, с който сте се сблъскали лично и как Божието Слово ви е вдъхнало сила. Какво научихте от това преживяване?
Прилагане на Божието Слово Сряда - 12 август

Някакъв изследовател преброил повече от три хиляди обещания в Божието Слово. Всяко от тези обещания идва от сърцето на един любящ Бог, Който „според действащата в нас сила може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим“ (Ефесяни 3:20). Божиите обещания са ангажименти, които Той поема към всеки един от нас. Докато изискваме тези обещания чрез вяра и учим другите да ги изискват, небесните благословения се изливат и в нашия живот. Апостол Павел подчертава тази божествена реалност в Римляни, 8 гл.: „Онзи, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с Него и всичко?“ (Римляни 8:32). Апостол Петър пояснява това обещание, като заявява, че „Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието” (2 Петър 1:3). Чрез смъртта на Христос на кръста и Неговата победа над Сатана, над началствата и властите на ада, Той е осигурил всичко необходимо, за да живеем благочестив, духовен живот. И обещава да задоволи нашите основни, физически нужди.


Сравнете 1 Йоан 1:7-9 и Филипяни 4:13,19. Въпреки че тези обещания са съвсем различни, какво научаваме от тях за Божия характер? Как тези обещания са повлияли на живота ви?


Обещанията, които прочетохме в тези пасажи, говорят за различни неща, но картината за Бога, която ни дават, е много сходна. Те разкриват един Бог на любящото опрощение, безкрайната сила и грижата за нашите основни нужди. Дават ни увереността, че Той е дълбоко загрижен за нас.


Прочетете Евреи 3:19; 4:1-3 и Матей 13:58. Какво ни казват тези стихове за нуждата от вяра?


В Библията има толкова много прекрасни Божии обещания и когато с вяра изискваме обещанията на Божието Слово и им вярваме, понеже Христос ги е обещал, благословенията им стават наши благословения. Липсата на вяра в способността на Бога да изпълни това, което е обещал в Словото Си, ограничава изпълнението на Неговите обещания в нашия живот. Молете се Той да ви отведе тази седмица при някого, който се нуждае от насърчителните обещания, съдържащи се в Божието Слово.
Споделяне на Словото Четвъртък - 13 август

Всяка добра новина трябва да бъде споделена. Помислете за случаите в живота си, когато сте били зарадвани с добри новини. Може би това е бил денят, в който сте се сгодили, за да се ожените, родило ви се е дете, започнали сте нова работа или се си купили нова кола или дом. Били сте толкова развълнувани, че сте нямали търпение да го споделите.

Прекрасно е да споделяме радостта си с другите, но най-добрата новина в цялата вселена е историята на Исус. Когато открием нови прозрения в Неговото Слово за спасението, което е в Христос, сърцата ни преливат от радост и копнеем да разкажем на някой друг. Когато религиозните власти се опитват да спрат проповядването на апостолите, Петър заявява: „Защото ние не можем да не говорим това, което сме видели и чули“ (Деяния 4:20).

„Веднага щом човек дойде при Христос, у него се поражда желание да извести и на други ка-къв скъп Приятел е намерил в лицето Му. Спасителната и освещаващата истина не може да бъде заключена в сърцето. Ако сме облечени с Христовата правда и сме изпълнени с радостта на обитаващия в нас Негов Дух, не ще можем да се сдържаме и няма да мълчим” (Уайт, Е. Пътят към Христос, стр. 78 – англ. изд.).

В Римляни 1:14-16 Павел пише: „Имам дълг към гърци и към варвари, към учени и към неуки; и така, колкото зависи от мене, готов съм да проповядвам благовестието и на вас, които сте в Рим. Защото не се срамувам от благовестието Христово; понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва – първо на юдеина, а после и на езичника“.

Апостол Павел така и не се уморява да разказва историята на своето обръщане. Сърцето му прелива от радост в Исус. За него добрата новина трябва да се споделя и той не може да мълчи.


Какви жизненоважни принципи за споделянето на Божието Слово ни дават Исая 50:4, Еклесиаст 3:1 и 2 Тимотей 4:2?


Кои са някои от хората, с които контактувате, и как бихте могли да бъдете по-добро свидетелство за тях?
Разширено изучаване Петък - 14 август

Прочетете статията „Познание за Бога“ в кн. „Пътя към Христос“ от Елън Уайт, „Библейски четива със семейства“ в кн. „Служители на евангелието“ и „Техники на библейската работа“ в кн. „Евангелизъм“.

Бог работи върху сърцата навсякъде около нас. Ако имаме духовната прозорливост да видим къде Той вече работи, редовно ще съзираме възможности за споделяне на Неговото Слово с другите. Докато Бог подготвя почвата на сърцето, ние имаме възможността да засеем семето на евангелието. Светият Дух е подготвял сърцата на Никодим, на жената при кладенеца, на жената с кръвотечението, на разбойника на кръста, на римския стотник и на много други да приемат Неговото Слово още преди Исус да се срещне с тях. Посредством обстоятелствата на своя живот и впечатленията на Светия Дух те са били подготвени да приемат Христовата вест.

Може да страдаме от вродена колебливост как да попитаме хората дали можем да се помолим с тях, да споделим библейско обещание или да им дадем християнска книга. Но в повечето случаи, когато се чувстваме впечатлени да споделим вярата си с някого, това се дължи на факта, че Светият Дух, Който ни е впечатлил, вече е впечатлил и този човек, за да приеме нашето свидетелство.


Въпроси за разискване:

1. Ако се наложи някой да дойде при вас, чувствайки се ужасно виновен за нещо и нуждаещ се от Божието опрощение, какъв съвет бихте му дали и какви библейски текстове бихте използвали? Каква е личната ви опитност с вината и силата на Божието опрощение в собствения ви живот?

2. Понякога Бог довежда хора в нашия живот, защото копнее да знаят Неговата истина. Как бихме могли да станем чувствителни към Божието водителство?

3. Размишлявайте повече върху Божията сила и Божието Слово, както са разкрити в историята за Сътворението и в самото творение. Едва можем да схванем концепцията за самата Вселена, защото тя е толкова голяма и необятна. И като се замислим, Бог, Който я е създал, трябва да е още по-необятен дори от това, което е създал. Как бихме могли да почерпим утеха, като знаем, че Бог, на Когото служим, е толкова могъщ? И Той не просто е могъщ, но и ни обича. Каква велика надежда можем да извлечем от познанието на тези неща за Бога? И как това знание би могло да ни помогне да бъдем по-добри свидетели за Него пред другите?


Тази събота, 15.08.2020 г., ще се молим за църкви „Ковачево” и „Козаревец”.
Разказ
Ново сърце за Алекс
От Андрю Макчесни

Алекс бил диагностициран с вродено сърдечно заболяване, имал дупка в сърцето като бебе във Финландия. Лекарите се надявали, че сърцето ще се възстанови от само себе си, но това не станало. Когато навършил осем години, лекарите направили сърдечна операция. Майката гледала към момчето в интензивното отделение и си мислела: „Има причина, поради която Бог е допуснал това да се случи. Той има цел за живота ни.“

Описала преживяването си във Фейсбук. Много финландци започнали да следват нейната Фейсбук страница и тя можела да говори за Бога на мнозина, които иначе не биха слушали. Алекс щял да стане мисионер.

Момчето се възстановило бързо от операцията и се върнало у дома само след пет дни. Това било чудо. Дяволът се бил опитал да отнеме Алекс, но Исус му дал ново сърце.

Лятото се оказало много горещо. Една вечер Алекс се оплакал от болки в гърдите. В болницата лекарите видели, че сърцето му е станало двойно по-голямо от нормалното (показано на снимката). Веднага го приели за спешна операция. Няколко часа по-късно лекарите заявили, че операцията е успешна. Дяволът се бил опитал да отнеме Алек, но Исус му дал ново сърце.

След завърщането си вкъщи Алекс започнал да се държи странно. Обикновено бил любезен и спокоен, но сега започнал да проявява агресия и да говори на висок глас, особено с баща си. Една вечер Алекс бил особено раздразнителен, започнал да крещи и хвърлил очилата си на пода.

„Защо се държиш по този начин?“, попитал бащата и поставил ръка на главата му, за да се помоли. Много пъти го бил правил, за да се моли за Алекс.

Този път обаче момчето отказало молитвата. „Махни си ръката!“, изкрещял той.

Обърнал се към баща си с поглед, изпълнен със силна омраза. Бащата никога не бил виждал такова изражение на лицето му. Отишъл в кухнята, където майката приготвяла вечерята.

„Това не е нормално – казал той. – Това не е нашият Алекс. Трябва да се помолим.“

Двамата отишли при него. Без да каже нито дума, бащата поставил ръка на главата на Алекс. Майката поставила ръка върху челото му.

„В името на Исус, заповядваме на нечистия дух да напусне Алекс. Предали сме Алекс на Бога и ти нямаш място в живота му.“

След молитвата момчето се върнало към обичайното си състояние. Усмихнало се все едно нищо не се било случило.

Дяволът се опитал да отнеме Алекс, но Исус му дал ново сърце. Майката се надява, че когато той порасне, ще има желание за мисионска работа и историята му ще променя сърцата на хората.

„Предала съм живота му на Бога – казва майката. – Усещаме, че Алекс има особена връзка с Бога. Животът му е труден, но вярваме, че Бог ще направи нещо чудно с него.“Created by ULimited®