"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението "Съботно училищен урок" от Google Play

Изтеглете Андроид приложението "Съботноучилищни уроци за юноши" от Google Play


Светилището Мартин Прьобстле
Съботноучилищни уроци за възрастни
Октомври, ноември, декември 2013 г.

Урок 9 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 23 - 29 ноември 2013 г.

Изследователният съд


За друг урок изберете
Всички разкази, Само стиховете
Събота - 23 ноември
За тази седмица прочетете:
„А царството и владичеството, и величието на царствата, които са под цялото небе, ще се дадат на людете, които са светиите на Всевишния, Чието царство е вечно царство, и на Когото всичките владичества ще служат и ще се покоряват” (Даниил 7:27).

Както ясно посочва Посланието към евреите, след Своята смърт Исус навлиза в нов етап от делото Си. Става наш Първосвещеник в небесното светилище. Виденията от Даниил, 7 и 8 глави показват, че в определен момент от историята това дело на Христос за нас в небето навлиза в нова фаза – фаза на съд. Понякога тя е наричана „Есхатологичен ден на умилостивението” – „есхатологичен”, защото се отнася за последното време; „Ден на умилостивението”, защото има своя предобраз в Деня на умилостивението от земното светилище.

Даниил, 7 глава е в центъра на нашето изучаване през тази седмица – в нея откриваме поредица от царства, символизирани чрез четири животни, чиито паралели откриваме и в Даниил, 2 глава: Вавилон, Мидо-Персия, Гърция и Рим.

Ще разберем, че съдът е добра новина, тъй като нашият Гопод Бог работи за Своя народ. Той отсъжда в тяхна полза пред погледа на целия Всемир и им позволява да влязат във вечното царство на Христос – кулминацията на техните надежди като Негови последователи.

За тази седмица прочетете:
Даниил 7 глава; Битие 3:8–20; 2Тимотей 2:19; Псалм 51:4; 96:11–13; 2Коринтяни 5:10Видението и съдът Неделя - 24 ноември

„Огнена река излизаше и течеше пред Него; милион служители Му слугуваха и милиарди по милиарди стояха пред Него; съдилището се откри и книгите се отвориха” (Даниил 7:10).


Прочетете Даниил 7:1–14. Какво се случва тук?


След четирите звяра Даниил вижда един малък рог, излизащ изсред останалите рогове на четвъртия звяр. Този „малък рог” се превръща в главния враг на Бог и Неговите светии. След това изведнъж вниманието на пророка се пренасочва от тъмната земя към светла сцена на съд в небесната тронна зала (Даниил 7:9–14).

Тази съдебна сцена е център на цялото видение и в нея вземат участие две ключови фигури – Древният по дни и Човешкият Син. Освен това има и ангели – свидетели на съда. Сцената се разгръща на три етапа – най-напред е сцената на съда (стихове 9,10), след това произнасянето на присъдата над силите на зверовете на земята (стихове 11,12) и накрая прехвърляне на владичеството и царството върху Човешкия Син (стихове 13,14). Бог-Отец е представен като „Древния по дни” – абсолютно мъдър и всезнаещ Съдия. „Човешкият Син” е представителят на човечеството в съда – самият Исус Христос. Той често използва тази титла за Себе Си и най-малко два пъти се позовава на образите от Даниил, 7 глава (Матей 24:30; 26:64).

Денят на умилостивението е най-логичният фон на тази небесна храмова сцена. Фактически тя описва как небесният Първосвещеник идва при Древния по дни обвит в облак темян. В Даниил 7:10 „книгите се отвориха”. Книгите играят главна роля в небесния съд. От Библията познаваме няколко книги с небесен произход – „Книгата на живота” (Псалм 69:28; Филипяни 4:3; Откровение 3:5; 13:8; 17:8), „Възпоменателна книга” (Малахия 3:16), книги на „делата” (Откровение 20:12) и Божията „книга” (Изход 32:32, 33; Псалм 56:8).


Представете си, че Бог ви съди (Той ЩЕ ви съди!). Представете си, че съди абсолютно всяко нещо, което сте направили (и това наистина ще бъде така!). Ако трябва да се изправите пред този съд със собственото си „досие”, със собствените си дела, със собствените си добродетели, каква надежда имате? Коя е вашата единствена надежда тогава?
Съдебният модел Понеделник - 25 ноември

Прочетете Битие 3:8–20. Какво прави Бог, преди да произнесе присъдата?


Концепцията за изследователен съд е библейска. Божията съдебна процедура често включва етап на разследване и изпитване. Първият такъв случай е описан още в Битие 3 глава, където преди да произнесе присъдата, Бог разследва (Битие 3:8–19). Действията на Бог спрямо Каин (Битие 4 глава), строителите на Вавилонската кула (Битие11 глава) и жителите на Содом (Битие 18 и 19 глави) следват същия модел. Той изисква предприемането на същите действия и от страна на съдиите в Израел, а именно: „да изследваш, да изпиташ и добре да издириш” (Второзаконие 13:14; виж още Второзаконие 19:18).

Разследването изисква разискване и честност. То често е публично. Бог позволява и други да видят лично какво прави. По този начин, когато произнася присъдата – независимо дали е за спасение, или за осъждане – наблюдателите са сигурни, че Той постъпва по възможно най-правилния начин. Точно това е причината, поради която в небесният съд, описан в Даниил, 7 глава са включени книги. Книгите не са заради Бог – за да Му припомнят нещо – а заради небесните същества около Него, които за разлика от Него не знаят всичко.


Как съдът се обръща в полза на светиите? Даниил 7:22.


Елън Уайт пише за съда: „Фактът, че признатият Божи народ е представен като стоящ пред Господа в омърсени дрехи, трябва да доведе до смирение и дълбоко изследване на сърцата от страна на всички, които изповядват Неговото име. Онези, които наистина очистват душите си чрез покоряване на истината, ще имат най-скромно мнение за себе си (...) Но осъзнавайки своето греховно състояние, трябва да разчитаме на Христос за своята праведност, освещение и изкупление. Ние не можем да отговорим на обвиненията на Сатана срещу нас. Единствено Христос може да ни защити успешно. Той е способен да смълчи обвинителя с аргументите не на нашите, а на Своите заслуги” (Е. Уайт, Свидетелства към църквата. Т. 5. Стр. 471,472).


Как тези думи ни помагат да разберем защо съдът е толкова добра вест?
Времето на съда Вторник - 26 ноември

Прочетете Даниил 7:7–10, 21, 22, 25, 26. Кога се провежда съдът, описан в Даниил, 7 глава?


Според видението съдът е Божият отговор на дързостта на „малкия рог” и неговата кулминация идва, когато царството е предадено на Божиите светии. Според Библията, съдът протича във време, когато властта на „малкия рог” все още съществува (Даниил 7:8, 9). Владичеството на „малкия рог” се отнема едва след като съдът произнася присъдат. Тогава, след като съдебната процедура е приключила, всички земни царства биват унищожени (стих 26).

Това недвусмислено доказва, че съдът трябва да се проведе преди Второто пришествие. Това е „до-адвентен” съд и започва в определен момент след края на „време, времена и половин време” (стих 25). Как е възможно да има окончателна присъда – награда или наказание – ако преди това не е имало съд, който да я произнесе?

Наистина, светиите получават своята награда при Христовото пришествие, което предполага, че имената им вече са минали през съда. Така и нечестивите, включително и демонските сили, биват съдени по време на Милениума, преди изпълнението на окончателната екзекутивна присъда на Бог. (Виж Откровение 20 глава).


Защо Бог би имал нужда от съд? Не е ли Господ, „Който познава Своите Си”? 2Тимотей 2:19.


Разбира се, нашият всезнаещ Бог прекрасно знае кои са Негови. Той няма нужда от съд, за да реши кой да бъде спасен. Изследователният съд по-скоро доказва, че спасявайки Своя народ, Съдията постъпва справедливо. Небесните същества трябва да са сигурни, че светиите са достойни да приемат спасение. В опитите си да разберем смисъла на съда не бива да забравяме реалността на великата борба, загатната в тези стихове чрез ангелските множества, свидетели на съда. И другите същества се интересуват от крайния резултат на спасителния план.


„Господ познава Своите Си”. Как да сме сигурни, че сме „Негови”? Кой е единственият начин да придобием тази сигурност? (Римляни 8:1).
Кога приключва съдът Сряда - 27 ноември

Прочетете Даниил 7 глава още веднъж. Какви са резултатите от изследователния съд?


Съдът постига няколко дългосрочни резултата:

1. Човешкият Син е коронясан. Той получава „владичество, слава и царство” (Даниил 7:14).

2. Светиите получават Божието царство завинаги - присъдата е в тяхна полза (Даниил 7:22). Със сигурност между Човешкия Син и светиите има тясна връзка. Когато получава царството, Той ги кани да се присъединят към Него. Неговото царство е и тяхно (Даниил 7:27). В резултат на съда Царят на вечното царство отново се съединява със Своя народ. Това е най-голямата награда за тях и за Него.

3. Бунтът е потушен и унищожен. Враговете на Божия народ са осъдени. След като е обявил война на светиите, „малкият рог” е победен и унищожен завинаги (Даниил 7:25, 26).

4. Абсолютната справедливост на Бог е доказана убедително. Тъй като небесният съд е публичен и ангели наблюдават разследването на човешките дела, всеки сам може лично да се убеди, че Бог е постъпил справедливо. Издигнал е едновременно и любовта, и правдата. Така в края самият Бог бива оправдан и всички признават, че Той е правда и любов. Цялата процедура убеждава, че Всемирът ще бъде безопасно място през цялата вечност (виж Псалм 51:4; Римляни 3:4).

В резултат на Изследователния съд надеждите както на Бог, така и на вярващите се сбъдват. Божието желание е да спаси Своя народ и да изкорени греха, и едновременно с това да не остави никакво съмнение в Своята любов и справедливост. Копнежът на човека е да се спаси от греха и от неговия товар във всяка форма и да се наслаждава на вечен живот в присъствието на Онзи, Който го обича. Така съдът се превръща в гаранция на вечната връзка на доверие между Бог и Неговото творение.

„Великата борба е свършила. Няма вече грях и грешници. Целият Всемир е чист. Цялото огромно творение бие в единен пулс на хармония и радост. От Този, Който е създал всичко, изтича живот, светлина и радост до всички кътчета на безкрайната Вселена. От миниатюрния атом до огромния свят всички неща – одушевени и неодушевени – с непомрачена красота и в съвършена радост заявяват, че Бог е любов” (Е. Уайт, Великата борба. Стр. 678 – ориг.).
Благоразумна увереност Четвъртък - 28 ноември

Прочетете Псалм 96:11–13. Коя е причината за ликуването на цялото творение?


Защо би възкликнал някой човек: „Съди и мене, Господи” (Псалм 7:8)? Причината е проста. Съдът означава спасение – „Боже, избави ме чрез името Си и в силата Си съди ме” (Псалм 54:1). Псалм 26 представлява един сърцераздирателен вик за справедливост и правда. Давид изразява великолепната мисъл, че Бог, Съдията, е винаги на страната на Своя верен народ и Неговата присъда е повече от желана (Псалм 26:1; 35:24; 43:1; 54:1). Съдът предполага оправдание!

И така, застрашава ли изследователният съд нашата сигурност в спасението? Не, тъй като резултатът е сигурен. Той е „ЗА светиите” (Даниил 7:22). Божието дело в съда потвърждава нашето опрощение и засилва нашата увереност, като завинаги отменя греховете ни. На практика съдът е още една изява на спасението, което е наше. Съдът не е време, в което Бог решава дали да ни приеме или отхвърли, а по-скоро време, в което Бог финализира нашия избор - дали ще Го приемем наистина, или не – избор, разкриващ се чрез нашите дела.

Тоест, съдът засилва увереността на вярващите. Нека го кажем още по-категорично – съдът стои в ядрото на доктрината за християнската сигурност.


Прочетете Римляни 14:10–12 и 2Коринтяни 5:10. Как реалността на съда трябва да се отрази върху начина ни на живот?


Освобождаването на праведните от съд не е библейско учение. Макар да са оправдани от съда и греховете им да са премахнати завинаги, очакването на съда ги насърчава да водят живот на вярност и отговорност. Сигурността в спасението е придружена от мотивация за морално поведение. След като Бог е направил толкова много за нас, ние Го обичаме и се стараем да изразим своята любов, като Му бъдем верни във всичко, което Той иска от нас.


Ваш брат по вяра ви казва, че се страхува от Бог и по-специално от Неговия съд. Как ще му помогнете да разбере, че съдът е добра вест и да придобие лично чувство на увереност в спасението си?
Разширено изучаване Петък - 29 ноември

Този, Който обитава в небесното светилище, съди справедливо. Неговото благоволение е повече с Неговия народ, който се бори с изкушенията в свят на грях, отколкото с ангелските множества, обграждащи трона Му.” – Е. Уайт, Притчи Христови, стр. 176.

„Сатана знае с подробности на какви изкушения е подлагал Божия народ, към какви грехове ги е подтиквал. И сега ги притиска с обвиненията си, заявявайки, че чрез тези свои грехове те са изгубили Божията закрила. Настоява, че има право да ги унищожи. Обявява, че заслужават изключване от Божията благодат като самия него (...) Но макар да са съгрешавали, Христовите последователи не са предали себе си на контрола на сатанинските сили. Те са се покаяли за греховете си и са потърсили Господа в смирение и разкаяние. И небесният Адвокат пледира в тяхна защита. Този, Който е най-наранен от тяхната неблагодарност, Който познава техния грях, но и тяхното разкаяние, заявява: „Господ да те смъмри, Сатана. Аз съм дал живота Си за тези души. Те са издълбани върху дланите на ръцете Ми. Може да имат несъвършенства в характера, може да са се проваляли в своите усилия, но са се покаяли и Аз съм им простил, и съм ги приел” (Е. Уайт, Пророци и царе. Стр. 588, 589 – ориг).

За разискване:

1. Къде се повдигат най-напред въпросите за Божията справедливост, Божия закон и Божията честност – на земята или в небето? Какво ви подсказва вашият собствен отговор – защо има съд в небето?

2. Вече много години Църквата на адвентистите от седмия ден проповядва вестта за съда. Но Христос все още не се е завърнал. Как да разбираме този „дълъг период”? Защо е важно да не забравяме, че като човешки същества притежаваме много ограничено разбиране за същността на времето. Припомнете си някои библейски пророчества, покриващи дълги периоди от време, и помислете колко лесно е било за хората, живели във времето на тяхното произнасяне да се обезсърчат, защото изпълнението им е отдалечено от тях на „цяла вечност”.

3. Мнозинството християни вярват в библейското учение за съда. (А и как да не вярват! Та то се среща из цялата Библия). Защо обаче, свързвайки съда със светилището, ние разбираме съдбоносната истина за естеството на съда и за сигурността, която той ни предлага?
Разказ
Да разпръсваш светлината

Високо в планините на Папуа Нова Гвинея се намира селото Кора. Хората живеят в скромни къщи, направени от грубо отрязани дървета и сламени покриви. Те отглеждат банани и сладки картофи.

Повечето възрастни не могат да четат и говорят единствено местния език, наречен уонток. Преподаването на Библията беше предизвикателство, но вашите мисионски дарения го направиха възможно. Мнозина идват на детското съботно училище, за да слушат библейските истории. Сега имаме нагледни материали, с които да онагледяваме седмичните уроци. Картините ни бяха изпратени, тъй като много хора по света дадоха своето дарение за тринадесета събота. Нагледните материали ни помагат да задържаме вниманието на децата и възрастните, докато слушат историите.

Наскоро получихме МР3 плеъри, които съдържат цялата Библия плюс детските уроци. Тъй като Библията и историите са на езика пиджин, аз ги слушам, след което ги превеждам на уонток. За тези, които разбират пиджин, увеличавам звука, за да могат да слушат на този език, и в същото време превеждам на останалите.

Преподавам в съботното училище за деца от предучилищна възраст и уроците също са на МР3 плеър. Ако не мога да се снабдя с тримесечните уроци, мога да слушам историите и да ги разказвам на децата. За децата всичко това е като слушане на радио, но с тази разлика, че слушат Божието Слово.

Друг важен мисионски проект подобри значително живота на хората в Кора и в подобни села в Папуа Нова Гвинея. Преди няколко години даренията за тринадесета събота помогнаха за купуването на мисионски самолет. Той ни носи уроци, докарва мисионери или църковни ръководители и понякога превозва сериозни болни или ранени селяни до болницата. Без този самолет бих загубил много дни в трудно и опасно пътуване през няколко планински местности до най-близкия град.

Наскоро друго дарение за тринадесета събота ни помогна да финансираме клиники в няколко изолирани района. Дарението ще помогне на хиляди хора да чуят Божието слово, а на децата – да получат детски библии, които да споделят със семействата си.

Хората в Кора и в целия Южен Пасифик благодарят на църковните членове за това, че са помогнали на мнозина да чуят за Христос.


* Нелсън Урина е учител в съботното училище в Кора, Папуа Нова Гвинея.

Created by ULimited®