"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 11


Лот избира пръв

Стих за запомняне:
" Да няма, моля ти се, спречкване между мене и тебе."
/Битие 13:8/

Когато си играеш с другите деца, играете ли си с общи играчки? Даваш ли им първо те да изберат с кои играчки да си играят? Аврам постъпи точно така. Даде на Лот да избере първи.

Изведнъж Аврам дочу високи ядосани гласове от далечината. Той погледна към жена си Сарайя.

- Трябва да са овчарите - тъжно каза той. - Пак се карат.

Аврам излезе на светло.

- О, Господарю Аврам! Господарю Аврам! - викаха няколко пастири докато бягаха към него.

- Сега пък какво става? - попита Аврам.

- О, Господарю, - започна един овчар - тази сутрин ние започнахме да преместваме стадата ти. Но слугите на племенника ти Лот ни следваха навсякъде. Всеки път, когато намирахме добро място, където овцете можеха да пасат, те хвърляха камъни и пръти по нас и по овцете!

Аврам си затвори очите. Той искаше този проблем просто да си отиде. Но знаеше, че това няма да стане. Той и Лот, и двамата бяха много богати мъже с огромни стада от овце и кози. Техните слуги спореха дълго за тревните пасища и водните кладенци. Крайно време беше спорът да свърши.

- Ще трябва аз да се заема - каза Аврам на слугите си. И следващия миг той застана пред палатката на Лот.

- Чичо! - възкликна Лот щом го видя. Приятно ми е да те видя! Какво те доведе в палатката ми по пладне?"


- Ела да повървим - отговори Аврам. - Искам да ти покажа нещо.

Двамата мъже изкачиха малък хълм. От тук те можеха да видят цялата долина, която се разпростираше пред тях.

- Лот, нашите овчари воюват за пасища и вода - каза Аврам. - Земята няма да издържи да храни стадата и на двамата. Нека няма повече караници между мен и теб. Време е да се разделим.

Лот кимна в знак на съгласие. Той знаеше, че чичо му беше прав.

Аврам се вгледа в пейзажа на обещаната от Бога земя.

- Ти избери къде да живееш. Ако отидеш наляво, аз ще отида надясно. Ако отидеш надясно, аз ще отида наляво.

Лот се огледа наоколо. Отляво видя хубави пасища. Ще е чудесно място за живеене. Но отдясно пасищата предлагаха по-зелена трева, а и реката доставяше вода в изобилие. Ех, ще да е невероятно място за живеене!

- Аз ще отида надясно - каза Лот.

- Съгласен съм - каза Аврам. - Тогава аз ще отида наляво.

Аврам тръгна с Лот до палатката му и след това се упъти към вкъщи.

- Сарайя, - каза той на жена си - трябва да опаковаме. Кавгата между овчарите скоро ще свърши. Местим се.

Created by ULimited®