Стиховете на урок 3 за печат Печат на страницата

Урок 3

14 - 20 април 2018 г.

Исус и книгата „Откровение“

Събота - 14 април

Откровение 3:21
21. На този, който победи ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол.

Матей 26:54
54. Но как биха се сбъднали писанията, че това трябва така да бъде?

Матей 26:56
56. Но всичко това стана за да се сбъднат пророческите писания. Тогава всички ученици Го оставиха и се разбягаха.

Марко 14:49
49. Всеки ден бях при вас и поучавах в храма, и не Ме хванахте; но това стана, за да се сбъднат писанията.

Йоан 13:18
18. Не говоря за всички вас; Аз зная кои съм избрал; но това стана, за да се сбъдне писаното: "Който яде хляба Ми, той дигна своята пета против Мене".

Йоан 17:12
12. До като бях с тях, Аз пазех в Твоето име тия, които Ми даде; опазих ги, и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, за да се изпълни писанието.

1 Коринтяни 10:1-11
1. Защото, братя, желая да знаете, че, макар да са били бащите ни всички под облака, и всички да са минали през морето,

2. и в облака и в морето всички да са били кръстени от Моисея,

3. и всички да са яли от същата духовна храна,

4. и всички да са пили от същото духовно питие, (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тая канара бе Христос),

5. пак в повечето от тях Бог не благоволи; затова ги измори в пустинята.

6. А в тия неща те ни станаха примери, та да не похотствуваме за злото, както и те похотствуваха.

7. Нито бивайте идолопоклонници, както някои от тях според писаното: "Людете седнаха да ядат и да пият, и станаха да играят".

8. Нито да блудствуваме, както блудствуваха някои от тях, и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души.

9. Нито да изпитваме Господа, както някои от тях Го изпитаха, и погинаха от змиите.

10. Нито роптайте, както възроптаха някои от тях, и погинаха от изтребителя.

11. А всичко това им се случи за примери, и се написа за поука нам, върху които са стигнали последните времена.

Откровение 12:1-17
1. И голямо знамение се яви на небето, - жена, облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от дванадесет звезди.

2. Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди.

3. И яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главите му седем корони.

4. И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята; и змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото й щом роди.

5. И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга; и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол.

6. И жената побягна в пустинята, гдето имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шестдесет дни.

7. И стана война на небесата: Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели;

8. обаче, те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето.

9. И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.

10. И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.

11. А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.

12. Затова, веселете се, небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.

13. И като видя змеят, че биде свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете.

14. И дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там гдето я хранят за време и времена и половин време, скрита от лицето на змея {Гръцки: Змията.}*.

15. И змеят изпусна след жената из устата си вода като река, за да направи да я завлече реката.

16. Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си та погълна реката, която змеят беше изпуснал из устата си.

17. Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса; и змеят застана на морския пясък.

Откровение 19:11-15
11. След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно.

12. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той;

13. и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.

14. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне.

15. Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий.

Ефесяни 1:20
20. с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата,

Откровение 11:19
19. И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет; и настанаха светкавици и гласове, гръмове и трус и силен град.

Откровение 1:10-18
10. В Господния ден бях в изстъпление чрез Духа; и чух зад себе си силен глас като от тръба, който казваше:

11. Каквото виждаш напиши на книга, и прати го до седемте църкви: до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия.

12. И обърнах се да видя Този {Гръцки: Гласът.}*, Който ми проговори; и като се обърнах, видях седем златни светилника;

13. и всред светилниците видях Един, Който приличаше на Човешкия Син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите със златен пояс;

14. а главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му, като огнен пламък;

15. и нозете Му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена: а гласът Му беше като на много води;

16. и имаше в десницата Си седем звезди; и от устата му излизаше меч остър и от двете страни; и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си.

17. И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв; а Той тури десницата Си върху мене и каза: Не бой се, Аз съм първият и последният и живият;

18. бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.

Структурата на „Откровение“

Неделя - 15 април

1 Коринтяни 10:1-11
1. Защото, братя, желая да знаете, че, макар да са били бащите ни всички под облака, и всички да са минали през морето,

2. и в облака и в морето всички да са били кръстени от Моисея,

3. и всички да са яли от същата духовна храна,

4. и всички да са пили от същото духовно питие, (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тая канара бе Христос),

5. пак в повечето от тях Бог не благоволи; затова ги измори в пустинята.

6. А в тия неща те ни станаха примери, та да не похотствуваме за злото, както и те похотствуваха.

7. Нито бивайте идолопоклонници, както някои от тях според писаното: "Людете седнаха да ядат и да пият, и станаха да играят".

8. Нито да блудствуваме, както блудствуваха някои от тях, и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души.

9. Нито да изпитваме Господа, както някои от тях Го изпитаха, и погинаха от змиите.

10. Нито роптайте, както възроптаха някои от тях, и погинаха от изтребителя.

11. А всичко това им се случи за примери, и се написа за поука нам, върху които са стигнали последните времена.

Данаил 3:6
6. а който не падне да се поклони, в същия час ще бъде хвърлен всред пламенната огнена пещ.

Данаил 3:15
15. Сега, като чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, ако сте готови да паднете и се поклоните на образа, който съм направил, добре; но ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени всред пламенната огнена пещ; и кой е оня бог, който ще ви отърве от ръцете ми?

Данаил 3:27
27. И като се събраха сатрапите, наместниците, областните управители и царските съветници, видяха, че огънят не бе имал сила върху телата на тия мъже, косъм от главата им не бе изгорял, и шалварите им не бяха се изменили, нито даже миризма от огън не бе преминала на тях.

Данаил 6:6-9
6. Прочее, тия князе и сатрапи се събраха при царя и му рекоха така: Царю Дарие, да си жив до века!

7. Всичките князе на царството, наместниците и сатрапите, съветниците и управителите като се съветваха решиха да поискат от царя да издаде указ и да обяви строга забрана, че който, до тридесет дни, би отправил някаква просба до кой да било бог или човек, освен до тебе, царю, той да се хвърли в рова на лъвовете.

8. Сега, царю, утвърди забраната и подпиши писмената й форма за да не се измени, според закона на мидяните и персите, който не се изменява.

9. Затова цар Дарий подписа писмената забрана.

Данаил 6:21-22
21. Тогава Даниил рече на царя: Царю, да си жив до века!

22. Моят Бог прати ангела Си да затули устата на лъвовете, та не ме повредиха, защото се намерих невинен пред Него; още и пред тебе, царю, не съм сторил никакво прегрешение.

Откровение 12:1-17
1. И голямо знамение се яви на небето, - жена, облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от дванадесет звезди.

2. Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди.

3. И яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главите му седем корони.

4. И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята; и змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото й щом роди.

5. И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга; и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол.

6. И жената побягна в пустинята, гдето имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шестдесет дни.

7. И стана война на небесата: Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели;

8. обаче, те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето.

9. И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.

10. И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.

11. А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.

12. Затова, веселете се, небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.

13. И като видя змеят, че биде свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете.

14. И дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там гдето я хранят за време и времена и половин време, скрита от лицето на змея {Гръцки: Змията.}*.

15. И змеят изпусна след жената из устата си вода като река, за да направи да я завлече реката.

16. Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си та погълна реката, която змеят беше изпуснал из устата си.

17. Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса; и змеят застана на морския пясък.

Откровение 12:7-9
7. И стана война на небесата: Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели;

8. обаче, те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето.

9. И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.

Откровение 12:4
4. И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята; и змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото й щом роди.

Откровение 12:14-16
14. И дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там гдето я хранят за време и времена и половин време, скрита от лицето на змея {Гръцки: Змията.}*.

15. И змеят изпусна след жената из устата си вода като река, за да направи да я завлече реката.

16. Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си та погълна реката, която змеят беше изпуснал из устата си.

Откровение 12:17
17. Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса; и змеят застана на морския пясък.

Образи на Исус

Понеделник - 16 април

Откровение 1:5
5. и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първороденият от мъртвите и началникът на земните царе. На този, Който ни люби, и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си,

Откровение 1:18
18. бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.

Откровение 5:8
8. И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесетте и четири старци паднаха пред Агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши пълни с темян, които са молитвите на светиите.

Откровение 19:11-15
11. След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно.

12. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той;

13. и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.

14. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне.

15. Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий.

Откровение 21:6
6. И рече ми: Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота.

1 Коринтяни 5:7
7. Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, - тъй като сте безквасни; защото и нашата пасха, Христос, биде заклан [за нас].

Откровение 1:18
18. бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.

Лука 24:46
46. И рече им: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден,

Откровение 19:11-15
11. След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно.

12. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той;

13. и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.

14. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне.

15. Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий.

Матей 16:27
27. Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Отца Си със Своите ангели; и тогава ще въздаде всекиму според делата му.

Мотивът за светилището в „Откровение“

Вторник - 17 април

Откровение 1:13
13. и всред светилниците видях Един, Който приличаше на Човешкия Син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите със златен пояс;

Откровение 4:1-2
1. След това видях, и ето врата отворени на небето; и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: Възлез тук, и ще ти покажа това, което трябва да стане подире.

2. Начаса се намерих в изстъпление чрез Духа, и, ето, престол беше поставен на небето, и на престола седеше Един.

Деяния 2:33
33. И тъй, като се възвиси до Божията десница, и взе от Отца обещания Свети Дух, Той изля това, което виждате и чувате.

Деяния 5:31
31. Него Бог възвиси до десницата Си за Началник и Спасител, да даде покаяние на Израиля и прощение на греховете.

Ефесяни 1:20
20. с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата,

Евреи 10:12-13
12. но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога,

13. та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие.

Псалми 110:1
1. (По слав. 109).
Давидов псалом
Иеова рече на моя Господ: Седи отдясно Ми
Докле положа враговете ти за твое подножие.

Откровение 12:5
5. И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга; и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол.

Откровение 1:10-18
10. В Господния ден бях в изстъпление чрез Духа; и чух зад себе си силен глас като от тръба, който казваше:

11. Каквото виждаш напиши на книга, и прати го до седемте църкви: до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия.

12. И обърнах се да видя Този {Гръцки: Гласът.}*, Който ми проговори; и като се обърнах, видях седем златни светилника;

13. и всред светилниците видях Един, Който приличаше на Човешкия Син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите със златен пояс;

14. а главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му, като огнен пламък;

15. и нозете Му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена: а гласът Му беше като на много води;

16. и имаше в десницата Си седем звезди; и от устата му излизаше меч остър и от двете страни; и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си.

17. И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв; а Той тури десницата Си върху мене и каза: Не бой се, Аз съм първият и последният и живият;

18. бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.

Откровение 11:19
19. И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет; и настанаха светкавици и гласове, гръмове и трус и силен град.

Левит 16:12-14
12. След това да вземе кадилница пълна с разгорени въглища от олтара, който е пред Господа, и две пълни шепи с благоуханен темян счукан дребно, и да го внесе отвътре завесата;

13. и да тури темяна на огъня пред Господа, за да покрие дима от темяна умилостивилището, което е върху плочите на свидетелството, за да не умре.

14. Също да вземе от кръвта на юнеца и с нея да поръси с пръста си умилостивилището откъм изток; а пред умилостивилището да поръси от кръвта седем пъти с пръста си.

Христос в „Откровение“ – първа част

Сряда - 18 април

Откровение 1:2
2. който възвести Божието слово и свидетелството Исус Христово - и всичко що е видял.

Откровение 1:1-8
1. Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро; а Христос прати та го яви чрез ангела Си на Своя слуга Иоан,

2. който възвести Божието слово и свидетелството Исус Христово - и всичко що е видял.

3. Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо.

4. Иоан до седемте църкви, които са в Азия: Благодат и мир да бъде на вас от Онзи, Който е, и Който е бил, и Който иде, и от седемте духове, които са пред неговия престол,

5. и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първороденият от мъртвите и началникът на земните царе. На този, Който ни люби, и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си,

6. и Който ни е направил Царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин.

7. Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него. Така е. Амин.

8. Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.

Откровение 1:5
5. и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първороденият от мъртвите и началникът на земните царе. На този, Който ни люби, и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си,

Откровение 19:16
16. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите.

Откровение 1:5
5. и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първороденият от мъртвите и началникът на земните царе. На този, Който ни люби, и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си,

1 Коринтяни 6:11
11. И такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в Духа на нашия Бог.

Откровение 1:7
7. Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него. Така е. Амин.

Откровение 1:8
8. Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.

Христос в „Откровение“ – втора част

Четвъртък - 19 април

Откровение 1:10-18
10. В Господния ден бях в изстъпление чрез Духа; и чух зад себе си силен глас като от тръба, който казваше:

11. Каквото виждаш напиши на книга, и прати го до седемте църкви: до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия.

12. И обърнах се да видя Този {Гръцки: Гласът.}*, Който ми проговори; и като се обърнах, видях седем златни светилника;

13. и всред светилниците видях Един, Който приличаше на Човешкия Син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите със златен пояс;

14. а главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му, като огнен пламък;

15. и нозете Му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена: а гласът Му беше като на много води;

16. и имаше в десницата Си седем звезди; и от устата му излизаше меч остър и от двете страни; и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си.

17. И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв; а Той тури десницата Си върху мене и каза: Не бой се, Аз съм първият и последният и живият;

18. бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.

Йоан 11:25-26
25. Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее;

26. и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века. Вярваш ли това?

Откровение 22:7
7. И, ето, ида скоро. Блажен, който пази думите на написаното в тая книга пророчество.

Откровение 22:12-13
12. Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му.

13. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят.

Разширено изучаване

Петък - 20 април

Откровение 3:14
14. До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал.

Откровение 5:5-6
5. Но един от старците ми каза: "Недей плака: ето лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, превъзмогна, за да разгъне книгата и да разпечата нейните седем печата."

6. И видях между престола и четирите живи същества между тях и старците, че стоеше Агне като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии духове, разпратени по цялата земя.

Откровение 7:14
14. И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето.

Откровение 19:11-16
11. След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно.

12. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той;

13. и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.

14. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне.

15. Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий.

16. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите.

Разказ

Печат на страницата