Стиховете на урок 2 за печат Печат на страницата

Урок 2

6 - 12 януари 2018 г.

Виждам, искам, вземам

Събота - 6 януари

Матей 13:22
22. А посеяното между тръните е оня, който чува словото; но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото, и той става безплоден.

2 Коринтяни 8:1-7
1. При това, братя, известявам ви Божията благодат, дадена на църквите в Македония,

2. че, макар и да търпят голямо утеснение, пак великата им радост и дълбоката им беднотия дадоха повод да преизобилва богатството на тяхната щедрост.

3. Защото свидетелствувам, че те дадоха доброволно според силата си, и даже вън от силата си,

4. като ни умоляваха с голямо настояване, относно това даване {Гръцки: Относно благодатта}*, дано да участвуват и те в служенето на светиите.

5. И те не само дадоха, както се надявахме, но първо предадоха себе си на Господа и, по Божията воля, на нас;

6. така щото помолихме Тита да довърши между вас и това благодеяние, както го беше и започнал.

7. И тъй, както изобилвате във всяко нещо, - във вяра, в говорене, в знание, в пълно усърдие и в любов към нас, - така да преизобилвате и в това благодеяние.

Матей 13:3-7
3. И говореше им много с притчи, казвайки: Ето, сеячът излезе да сее;

4. и като сееше някои зърна паднаха край пътя: птиците дойдоха и ги изкълваха.

5. А други паднаха на канаристите места, гдето нямаше много пръст; и твърде скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва;

6. а като изгря слънцето, пригоряха, и понеже нямаха корен изсъхнаха.

7. Други пък паднаха между тръните; тръните пораснаха и ги заглушиха.

Матей 13:22
22. А посеяното между тръните е оня, който чува словото; но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото, и той става безплоден.

Битие 3:1-6
1. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?

2. Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем;

3. но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.

4. А змията рече на жената: Никак няма да умрете;

5. но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.

6. И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.

Исая 56:11
11. Да! лакоми кучета, които никога не се насищат, -
Те са овчари, които не могат да разсъждават,
Всички са се обърнали към своя си път,
Всеки за печалбата си, всички до един.

Матей 26:14-16
14. Тогава един от дванадесетте, наречен Юда Искариотски отиде при първосвещениците и рече:

15. Какво обичате да ми дадете и аз ще ви Го предам? И те му претеглиха тридесет сребърника.

16. И от тогава той търсеше удобен случай да им Го предаде.

2 Петрово 1:5-9
5. то по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие,

6. на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие,

7. на благочестието си братолюбие, и на братолюбието си любов.

8. Защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте безделни нито безплодни в познанието на нашия Господ Исус Христос.

9. Но оня, у когото те не се намират, е сляп, късоглед, и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове.

Евангелие на просперитета

Неделя - 7 януари

2 Коринтяни 8:1-7
1. При това, братя, известявам ви Божията благодат, дадена на църквите в Македония,

2. че, макар и да търпят голямо утеснение, пак великата им радост и дълбоката им беднотия дадоха повод да преизобилва богатството на тяхната щедрост.

3. Защото свидетелствувам, че те дадоха доброволно според силата си, и даже вън от силата си,

4. като ни умоляваха с голямо настояване, относно това даване {Гръцки: Относно благодатта}*, дано да участвуват и те в служенето на светиите.

5. И те не само дадоха, както се надявахме, но първо предадоха себе си на Господа и, по Божията воля, на нас;

6. така щото помолихме Тита да довърши между вас и това благодеяние, както го беше и започнал.

7. И тъй, както изобилвате във всяко нещо, - във вяра, в говорене, в знание, в пълно усърдие и в любов към нас, - така да преизобилвате и в това благодеяние.

Замъглено духовно зрение

Понеделник - 8 януари

2 Коринтяни 4:18
18. които не гледаме на видимите, но на невидимите; защото видимите са временни, а невидимите вечни.

Матей 13:3-7
3. И говореше им много с притчи, казвайки: Ето, сеячът излезе да сее;

4. и като сееше някои зърна паднаха край пътя: птиците дойдоха и ги изкълваха.

5. А други паднаха на канаристите места, гдето нямаше много пръст; и твърде скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва;

6. а като изгря слънцето, пригоряха, и понеже нямаха корен изсъхнаха.

7. Други пък паднаха между тръните; тръните пораснаха и ги заглушиха.

Матей 13:22
22. А посеяното между тръните е оня, който чува словото; но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото, и той става безплоден.

Матей 13:22
22. А посеяното между тръните е оня, който чува словото; но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото, и той става безплоден.

Стъпките на пожеланието

Вторник - 9 януари

Битие 3:1-6
1. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?

2. Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем;

3. но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.

4. А змията рече на жената: Никак няма да умрете;

5. но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.

6. И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.

3 Царе 21
1. След тия събития, понеже езраелецът Навутей имаше лозе в Езраел, близо до палата на самарийския цар Ахаава,

2. Ахаав говори на Навутея казвайки: Дай ми лозето си да го имам за бостан {Еврейски: Градина за зеленчук.}*, понеже е близо до къщата ми; и вместо него ще ти дам лозе по-добро от него, или, ако ти се види добре, ще ти дам стойността му в пари.

3. А Навутей рече на Ахаава: Да ми не даде Господ да ти дам бащиното си наследство.

4. И Ахаав дойде у дома си тъжен и огорчен поради думата, която езраелецът Навутей му каза, като рече: Не ща да ти дам бащиното си наследство. И като легна на леглото си, отвърна лицето си и не яде хляб.

5. Тогава жена му Езавел дойде при него та му рече: Защо е духът ти тъжен, та не ядеш хляб?

6. А той й каза: Понеже говорейки на езраелеца Навутей рекох му: Дай ми лозето си с пари, или, ако обичаш, ще ти дам друго лозе вместо него; а той отговори: Не ща да ти дам лозето си.

7. А жена му Езавел му рече: Царуваш ли ти наистина над Израиля? Стани, яж хляб, и нека е весело сърцето ти; аз ще ти дам лозето на езраелеца Навутей.

8. И така, тя писа писма от Ахаавово име, и като ги запечата с печата му, прати писмата до старейшините и благородните, които бяха в града му, живеещи с Навутея.

9. В писмата писа, казвайки: Прогласете пост, и поставете Навутея на видно място пред людете;

10. и срещу него поставете двама лоши човеци да засвидетелствуват против него казвайки: Ти похули Бога и царя. Тогава го изведете вън и убийте го с камъни, и нека умре.

11. И мъжете от града му, старейшините и благородниците, които живееха в града му, сториха според заповедта, която Езавел им бе пратила, според написаното в писмата, които им бе пратила:

12. прогласиха пост, и поставиха Навутея на видно място пред людете.

13. И двамата лоши човеци влязоха и седнаха пред него; и лошите човеци свидетелствуваха против него, против Навутея, пред людете, казвайки: Навутей похули Бога и царя. Тогава го изведоха вън от града, та го убиха с камъни; и умря.

14. После пратиха до Езавел да кажат: Навутей е убит с камъни и умря.

15. А като чу Езавел, че Навутей бил убит с камъни и умрял, Езавел рече на Ахаава: Стани, присвои си лозето, което езраелецът Навутей отказа да ти даде с пари; защото Навутей не е жив, но е умрял.

16. И като чу Ахаав, че Навутей е умрял, Ахаав стана та слезе в лозето на езраелеца Навутей за да го присвои.

17. Но Господното слово дойде към тесвиеца Илия и рече:

18. Стани, слез да посрещнеш Израилевия цар Ахаава, който живее в Самария; ето, той е в Навутеевото лозе, гдето слезе да го присвои.

19. И да му говориш казвайки: Така казва Господ: Уби ли ти, а още присвои ли ти? Да му говориш още казвайки: Така казва Господ: На мястото, гдето кучетата лизаха Навутеевата кръв, кучетата ще лижат твоята кръв, да! твоята.

20. И Ахаав каза на Илия: Намери ли ме, враже мой? А той отговори: Намерих те, защото ти си продал себе си да вършиш зло пред Господа.

21. Ето казва Господ: Аз ще докарам зло върху тебе, ще те измета, и ще изтребя от Ахаава всеки от мъжки пол, както малолетния, така и пълнолетния {Еврейски: Затворения така и свободния.}* в Израиля;

22. и ще направя дома ти като дома на Еровоама Наватовия син, и като дома на Вааса Ахиевия син, поради раздразнението, с което Ме ти разгневи, като направи Израиля да съгреши.

23. Също и за Езавел говори Господ, казвайки: Кучетата ще изядат Езавел при рова на Езраел.

24. Който от Ахаавовия род умре в града, него кучетата ще изядат; а който умре в полето, него въздушните птици ще изядат.

25. (Никой, наистина, не биде подобен на Ахаава, който продаде себе си да върши зло пред Господа, като го подбуждаше жена му Езавел,

26. и който извърши много мерзости като следваше идолите, съвсем, както вършеха аморейците, които Господ беше изгонил пред израилтяните).

27. А Ахаав, като чу тия думи, раздра дрехите си, тури вретище на снагата си, пости и лежеше обвит във вретище, и ходеше внимателно.

28. Тогава Господното слово дойде към тесвиеца Илия и рече:

29. Видя ли как се смири Ахаав пред Мене? Понеже той се смири пред Мене, няма да докарам злото в неговите дни; в дните на сина му ще докарам злото върху дома му.

Исус Навиев 7:20-22
20. И Ахан в отговор на Исуса каза: Наистина аз съгреших на Господа Израилевия Бог, като сторих така и така:

21. Когато видях между користите една хубава вавилонска дреха, двеста сикли сребро, и една златна плочка тежка петдесет сикли, пожелах ги и ги взех; и, ето, те са скрити в земята всред шатъра ми, и среброто отдолу.

22. Исус, прочее, прати човеци, които се завтекоха в шатъра; и, ето, откраднатото беше скрито в шатъра му, и среброто отдолу.

2 Тимотей 3:1
1. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.

2 Тимотей 3:2
2. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви,

Алчността – да имаш всичко така, както го пожелаеш

Сряда - 10 януари

Исая 56:11
11. Да! лакоми кучета, които никога не се насищат, -
Те са овчари, които не могат да разсъждават,
Всички са се обърнали към своя си път,
Всеки за печалбата си, всички до един.

2 Коринтяни 8:9
9. Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че, богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.

Матей 26:14-16
14. Тогава един от дванадесетте, наречен Юда Искариотски отиде при първосвещениците и рече:

15. Какво обичате да ми дадете и аз ще ви Го предам? И те му претеглиха тридесет сребърника.

16. И от тогава той търсеше удобен случай да им Го предаде.

Самоконтрол

Четвъртък - 11 януари

Деяния 24:24-26
24. След няколко дни Феликс дойде с жена си Друсилия, която беше юдейка и прати да повикат Павла, от когото слуша за вярата в Христа Исуса.

25. И когато той говореше за правда, за себеобуздание и за бъдещия съд, Феликс уплашен отговори: За сега си иди; и когато намеря време, ще те повикам.

26. Между това той се надяваше, че ще получи пари от Павла, затова и по-честичко го викаше та приказваше с него.

Галатяни 5:22-25
22. А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност,

23. кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.

24. А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й.

25. Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.

2 Петрово 1:5-9
5. то по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие,

6. на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие,

7. на благочестието си братолюбие, и на братолюбието си любов.

8. Защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте безделни нито безплодни в познанието на нашия Господ Исус Христос.

9. Но оня, у когото те не се намират, е сляп, късоглед, и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове.

1 Коринтяни 10:13
13. Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.

Разширено изучаване

Петък - 12 януари

Йоан 4:14
14. а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.

Разказ

Печат на страницата