Стиховете на урок 2 за печат Печат на страницата

Урок 2

7 - 13 октомври 2017 г.

Борбата

Събота - 7 октомври

Йоан 1:17
17. понеже законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа.

Евреи 8:6
6. но на дело Христос е получил служение толкоз по-превъзходно, колкото и завета, на който Той е ходатай, е по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания.

Матей 19:17
17. А той му каза: Защо питаш Мене за доброто? Един [Бог] има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота пази заповедите.

Откровение 12:17
17. Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса; и змеят застана на морския пясък.

Левит 23
1. Господ още говори на Моисея, казвайки:

2. Говори на израилтяните, като им кажеш: Господните празници, в които ще свиквате свети събрания, Моите празници, са следните:

3. Шест дена да се работи; а седмият ден е събота за тържествена почивка, за свето събрание: в нея да не работите никаква работа; във всичките ви жилища е събота Господу.

4. Ето Господните празници, свети събрания, които ще свиквате във времената им:

5. В първия месец, на четиринадесетия ден от месеца, привечер, е Пасха Господна;

6. и на петнадесетия ден от същия месец е Господният празник на безквасните; седем дена да ядете безквасни хлябове.

7. На първия ден да имате свето събрание, и никаква слугинска работа да не вършите.

8. И седем дена да принасяте по една жертва чрез огън Господу; на седмия ден е свето събрание, и никаква слугинска работа да не вършите.

9. Господ говори още на Моисея, казвайки:

10. Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си;

11. и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът.

12. И в деня, когато подвижите снопа, да принесете за всеизгаряне Господу едно едногодишно агне без порок;

13. и хлебния му принос, две десети от ефа чисто брашно омесено с дървено масло, в жертва чрез огън Господу за благоухание; и възлиянието му, един четвърт ин вино.

14. А хляб, или пържено жито, или пресни класове да не ядете до тоя ден, до деня, когато принесете приноса на вашия Бог. Това да бъде вечен закон във всичките ви поколения, във всичките ви жилища.

15. От другия ден след съботата, в която принесохте снопа на движимия принос, да си изброите седем цели седмици;

16. до следващия ден подир седмата събота да изброите петдесет дена, и тогава да принесете новохлебен принос Господу.

17. Да донесете от жилищата си за движим принос два хляба, които да бъдат две десети от ефа чисто брашно, изпечени с квас, като първи плодове Господу.

18. И заедно с хляба да принесете седем едногодишни агнета без недостатък, един юнец и два овена; да бъдат всеизгаряне Господу заедно с хлебния им принос и заедно с възлиянията им, в принос чрез огън за благоухание Господу.

19. Да принесете и един козел в принос за грях, и две едногодишни агнета за примирителна жертва.

20. И свещеникът да ги подвижи заедно с хляба на първите плодове и заедно с двете агнета за движим принос пред Господа; те да бъдат свети Господу за свещеника.

21. И на същия ден да свикате свето събрание и никаква слугинска работа да не вършите: това да бъде вечен закон във всичките ви жилища във всичките ви поколения.

22. И когато жънете нивите на земята си, да не жънеш краищата на нивата си, и да не събираш падналите в жетвата ти класове; за сиромаха и за чужденеца да ги оставиш. Аз съм Господ вашият Бог.

23. Господ още говори на Моисея, казвайки:

24. Говори на израилтяните, като речеш: В седмия месец, на първия ден от месеца, да ви бъде тържествена почивка, спомен с тръбно възклицание, свето събрание.

25. В него да не вършите никаква слугинска работа и да принасяте жертва чрез огън Господу.

26. Господ говори още на Моисея, казвайки:

27. Десетият ден на тоя седми месец да бъде ден на умилостивение; да имате свето събрание, и да смирите душите си, и да принесете жертва чрез огън Господу.

28. Никаква работа да не вършите в тоя ден, защото е ден на умилостивение, за да се извърши умилостивение за вас пред Господа вашия Бог.

29. Защото всеки човек, който не се смири в тоя ден, ще се изтреби измежду людете си.

30. И всеки човек, който извърши каква да е работа в тоя ден, тоя човек ще изтребя изсред людете му.

31. Никаква работа да не вършите; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения във всичките ви жилища.

32. Ще ви бъде събота за тържествена почивка и за да смирите душите си; на деветия ден от месеца, вечерта, от вечер до вечер, да пазите съботата си.

33. Господ говори още на Моисея, казвайки:

34. Говори на израилтяните, като речеш: От петнадесетия ден на тоя седми месец да пазите за седем дена Господния празник на скинопигията.

35. На първия ден да има свето събрание, и никаква слугинска работа да не вършите.

36. Седем дена да принасяте по една жертва чрез огън Господу, а на осмия ден да имате свето събрание и да принесете жертва чрез огън Господу; това е тържествено събрание, и никаква слугинска работа да не вършите.

37. Тия са Господните празници, в които да свиквате свети събрания, за да принасяте жертва чрез огън Господу, всеизгаряне, хлебен принос, жертва и възлияния, всяко на определения му ден,

38. освен Господните съботи, и освен всичките обреци, и освен всичките доброволни приноси които давате Господу.

39. А на петнадесетия ден от седмия месец, когато ще сте прибрали произведенията на земята, да празнувате Господния празник седем дена; първият ден да бъде тържествена почивка, и осмият ден тържествена почивка.

40. И на първия ден да си вземете плод от хубави дървета, палмови клони, клони от широколистни дървета и речни върби, и седем дена да се веселите пред Господа вашия Бог.

41. Да празнувате тоя празник за Господа седем дена в годината; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения; в седмия месец да го празнувате.

42. В колиби да седите седем дена; всички туземци израилтяни да седят в колиби,

43. за да познаят бъдещите ви поколения, че в колиби направих израилтяните да седят, когато ги изведох из Египетската земя. Аз съм Господ вашият Бог.

44. И тъй, Моисей обяви Господните празници на израилтяните.

Деяния 15:1-29
1. А някои слязоха от Юдея и учеха братята казвайки: Ако се не обрежете, според Моисеевия обред, не можете да се спасите.

2. И тъй, като стана доста препирня и разискване между тях и Павла и Варнава, братята наредиха Павел и Варнава и някои други от тях да възлязат за тоя въпрос в Ерусалим до апостолите и презвитерите.

3. Те, прочее, изпратени от църквата, минаваха и през Финикия и през Самария, та разказваха за обръщението на езичниците; и доставяха голяма радост на всичките братя.

4. А като стигнаха в Ерусалим, бяха приети от църквата и от апостолите и презвитерите, и разказваха все що беше извършил Бог чрез тях.

5. Но, рекоха те, някои от повярвалите между фарисейската секта станаха та казаха: Нужно е да се обрязват езичниците, и да им се заръча да пазят Моисеевия закон.

6. Тогава апостолите и презвитерите се събраха да разискват тоя въпрос.

7. И след много разпитване Петър стана та им каза: Братя, вие знаете, че в първите дни Бог избра между вас мене, щото езичниците чрез моите уста да чуят евангелското учение и да повярват.

8. И сърцеведец Бог им засвидетелствува като даде и на тях Светия Дух, както и на нас;

9. и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра.

10. Сега, прочее, защо изпитвате Бога, та да налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние можем да носим?

11. Но вярваме, че ние ще се спасим чрез благодатта на Господа Исуса, също както и те.

12. Тогава цялото множество млъкна и слушаше Варнава и Павла да разказват какви знамения и чудеса Бог беше извършил чрез тях между езичниците.

13. И след като свършиха те да говорят, Яков взе думата и каза: Братя послушайте мене;

14. Симон обясни по кой начин Бог най-напред посети езичниците, за да вземе измежду тях люде за Своето име.

15. С това са съгласни и пророческите думи, както е писано:

16. "След това ще се върна.
И пак ще въздигна падналата Давидова скиния,
И пак ще издигна развалините й,
И ще я изправя;

17. За да потърсят Господа останалите от човеците,
И всичките народи, които се наричат с името Ми,

18. Казва Господ, Който прави да е известно това от века".

19. Затуй, аз съм на мнение да не отегчаваме тия измежду езичниците, които се обръщат към Бога;

20. но да им пишем да се въздържат от оскверненията чрез идоли, чрез блудство и чрез ядене удавено и кръв.

21. Защото още от старо време по всичките градове е имало такива, които са проповядвали Моисеевия закон, който се и прочита всяка събота в синагогите.

22. Тогава апостолите и презвитерите с цялата църква намериха за добре да изберат изпомежду си човеци, и да ги пратят в Антиохия с Павла и Варнава, - а именно: Юда, наречен Варсава, и Сила, водители между братята.

23. И писаха им по тях следното: От апостолите и по-старите братя, поздрав до братята, които са от езичниците в Антиохия, Сирия и Киликия.

24. Понеже чухме, че някои, които са излезли от нас, ви смутили с думите си, и извратили душите ви, [като ви казват да се обрязвате и да пазите закона], без да са приели заповед от нас,

25. то ние, като дойдохме до единодушие, намерихме за добре да изберем мъже и да ги пратим до вас заедно с любимите ни Варнава и Павла,

26. човеци, които изложиха живота си на опасност за името на нашия Господ Исус Христос.

27. И така изпращаме Юда и Сила, да ви съобщят и те устно същите неща.

28. Защото се видя добре на Светия Дух и на нас да ви не налагаме никоя друга тегота, освен следните необходими неща:

29. да се въздържате от ядене идоложертвено, кръв и удавено, тоже и от блудство; от които ако се пазите, добре ще ви бъде. Здравейте.

Галатяни 1:1-12
1. Павел, апостол, не от човеци, нито чрез човек, но чрез Исуса Христа и Бога Отца, Който Го е възкресил от мъртвите,

2. и всичките братя, които са с мене, към галатийските църкви:

3. Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и от нашия Господ Исус Христос,

4. Който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист свят {Или: Век.}* според волята на нашия Бог и Отец.

5. Комуто да бъде славата до вечни векове. Амин.

6. Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие;

7. което не е друго благовестие, но е дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие.

8. Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.

9. Както ей сега казахме, така пък го казвам: Ако някой ви проповядва друго благовестие освен онова, което приехте, нека бъде проклет.

10. Защото на човеци ли искам да угоднича сега, или на Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да съм Христов слуга.

11. Защото ви известявам, братя, че проповядваното от мене благовестие не е човешко;

12. понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исуса Христа.

Един по-превъзходен завет

Неделя - 8 октомври

Евреи 8:6
6. но на дело Христос е получил служение толкоз по-превъзходно, колкото и завета, на който Той е ходатай, е по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания.

Матей 19:17
17. А той му каза: Защо питаш Мене за доброто? Един [Бог] има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота пази заповедите.

Откровение 12:17
17. Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса; и змеят застана на морския пясък.

Откровение 14:12
12. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса.

Яков 2:10-11
10. Защото, който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко.

11. Понеже Оня, Който е рекъл: "Не прелюбодействувай", рекъл е и: "Не убивай", тъй че, ако не прелюбодействуваш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона.

Еврейските закони и постановления

Понеделник - 9 октомври

Левит 12
1. И Господ говори на Моисея, казвайки:

2. Говори на израилтяните, като речеш: Ако зачне жена и роди мъжко дете, тя ще бъде нечиста седем дена; както в дните, когато е разлъчана поради месечините си, ще бъде нечиста.

3. А на осмия ден да се обреже краекожието на детето.

4. Но тя да остава тридесет и три дена за очистването си от кръвта си; до никоя света вещ да се не допира, и в светилището да не влиза, преди да се свършат дните на очистването й.

5. Но ако роди женско дете, тя ще бъде нечиста две седмици, както когато е разлъчана; и да остава шестдесет и шест дена за очистването си от кръвта си.

6. А когато се свършат дните на очистването й, за син или за дъщеря, нека донесе при свещеника едногодишно агне за всеизгаряне; и гълъбче или гургулица в принос за грях, до входа на шатъра за срещане;

7. и той да го принесе пред Господа и да направи умилостивение за нея, и тя ще бъде чиста от течението на кръвта си. Това е законът за оная, която ражда мъжко или женско дете.

8. Но ако не й стига ръка да донесе агне, нека донесе две гургулици или две гълъбчета, едното за всеизгаряне, а другото в принос за грях; и свещеникът да направи умилостивение за нея, и тя ще бъде чиста.

Левит 16
1. И Господ говори на Моисея, след смъртта на двамата Ааронови синове, когато пристъпиха с чужд огън пред Господа и умряха.

2. Господ каза на Моисея: Кажи на брата си Аарона да не влиза на всяко време в светилището, което е отвътре завесата, пред умилостивилището, което е върху ковчега, за да не умре; защото Аз ще се явявам в облак върху умилостивилището.

3. Ето как да влезе Аарон в светилището: с юнец, в принос за грях и овен за всеизгаряне.

4. Да се облече в осветения ленен хитон, да има ленените гащи на тялото си, да се опаше с ленения пояс и да носи ленената митра на главата си; те са светите облекла; и след като окъпе тялото си във вода, нека се облече с тях.

5. И от обществото на израилтяните да вземе два козела в принос за грях и един овен за всеизгаряне.

6. И Аарон да приведе принесения за грях юнец, който е за него, и да направи умилостивение за себе си и за дома си.

7. Също да вземе двата козела и да ги представи пред Господа до входа на шатъра за срещане.

8. Тогава да хвърли Аарон жребий за двата козела, един жребий за Господа, и другия жребий за отпущане;

9. и да приведе Аарон козела, на който е паднал жребият за Господа, и да го принесе в принос за грях;

10. а да представи жив пред Господа козела, на който е паднал жребият за отпущане, за да направи с него умилостивение и да го изпрати в пустинята за отпущане.

11. После Аарон да приведе юнеца на приноса за грях, който е за него, и да направи умилостивение за себе си и за дома си, като заколи принесения за грях юнец, който е за него.

12. След това да вземе кадилница пълна с разгорени въглища от олтара, който е пред Господа, и две пълни шепи с благоуханен темян счукан дребно, и да го внесе отвътре завесата;

13. и да тури темяна на огъня пред Господа, за да покрие дима от темяна умилостивилището, което е върху плочите на свидетелството, за да не умре.

14. Също да вземе от кръвта на юнеца и с нея да поръси с пръста си умилостивилището откъм изток; а пред умилостивилището да поръси от кръвта седем пъти с пръста си.

15. Тогава да заколи козела на приноса за грях, който е за людете, и да внесе кръвта му отвътре завесата, и с кръвта му да направи както направи с кръвта на юнеца, като поръси с нея над умилостивилището и пред умилостивилището.

16. Така да направи умилостивение за светилището, поради нечистотите на израилтяните, и поради престъпленията им и всичките им грехове; така да направи и за шатъра за срещане, който стои помежду им всред нечистотиите им.

17. И никой да се не намира в шатъра за срещане, когато влиза той в светилището да направи умилостивение, догде излезе, след като направи умилостивение за себе си, за дома си и за цялото общество израилтяни.

18. Тогава да излезе към олтара, който е пред Господа, и да направи умилостивение за него, като вземе от кръвта на юнеца и от кръвта на козела и я тури по роговете на олтара наоколо;

19. и седем пъти да поръси върху него от кръвта с пръста си, и така да го очисти от нечистотиите на израилтяните, и да го освети.

20. А като свърши да прави умилостивение за светилището, за шатъра за срещане и за олтара, нека приведе живия козел;

21. и като положи Аарон двете си ръце на главата на живия козел нека изповяда над него всичките беззакония на израилтяните, всичките им престъпления и всичките им грехове, и нека ги възложи на главата на козела; тогава да го изпрати в пустинята чрез определен човек;

22. и като пусне козела в пустинята, козелът ще понесе на себе си всичките им беззакония в необитаема земя.

23. Тогава да влезе Аарон в шатъра за срещане, да съблече ленените одежди, в които се е облякъл, когато е влязъл в светилището, и да ги остави там;

24. и, като окъпе тялото си във вода на свето място, да облече дрехите си, да излезе и да принесе своето всеизгаряне и всеизгарянето на людете, и така да направи умилостивение за себе си и за людете.

25. А тлъстината на приноса за грях да изгори на олтара.

26. И оня, който откара отпущаемия козел, нека изпере дрехите си и окъпе тялото си във вода и след това да влезе в стана.

27. А юнецът на приноса за грях, и козелът на приноса за грях, чиято кръв се е внесла, за да се извърши умилостивение в светилището, да изнесат вън от стана и да изгорят в огън кожата им, месото им и изверженията им.

28. А оня, който ги изгори, да изпере дрехите си и да окъпе тялото си с вода и, след това, да влезе в стана.

29. Това да ви бъде вечен закон; в седмия месец, на десетия ден от месеца, да смирите душите си и да не вършите никаква работа, нито туземец нито пришелец, който се е заселил между вас;

30. защото в тоя ден ще се направи умилостивение за вас, за да се очистите от всичките си грехове, та да сте чисти пред Господа.

31. Това да ви бъде събота за тържествена почивка и да смирите душите си; това е вечен закон.

32. Оня свещеник, който бъде помазан и посветен да свещенодействува, вместо баща си, той да направи умилостивението, като се облече в ленените одежди, светите одежди;

33. и да направи умилостивение за светото светилище, и да направи умилостивение за шатъра за срещане и за олтара, и да направи умилостивение за свещениците и за всичките люде на обществото.

34. Това ще ви бъде за вечен закон, веднъж в годината да правите умилостивение за израилтяните поради всичките им грехове. И Аарон направи, според както Господ заповяда на Моисея.

Левит 23
1. Господ още говори на Моисея, казвайки:

2. Говори на израилтяните, като им кажеш: Господните празници, в които ще свиквате свети събрания, Моите празници, са следните:

3. Шест дена да се работи; а седмият ден е събота за тържествена почивка, за свето събрание: в нея да не работите никаква работа; във всичките ви жилища е събота Господу.

4. Ето Господните празници, свети събрания, които ще свиквате във времената им:

5. В първия месец, на четиринадесетия ден от месеца, привечер, е Пасха Господна;

6. и на петнадесетия ден от същия месец е Господният празник на безквасните; седем дена да ядете безквасни хлябове.

7. На първия ден да имате свето събрание, и никаква слугинска работа да не вършите.

8. И седем дена да принасяте по една жертва чрез огън Господу; на седмия ден е свето събрание, и никаква слугинска работа да не вършите.

9. Господ говори още на Моисея, казвайки:

10. Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си;

11. и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът.

12. И в деня, когато подвижите снопа, да принесете за всеизгаряне Господу едно едногодишно агне без порок;

13. и хлебния му принос, две десети от ефа чисто брашно омесено с дървено масло, в жертва чрез огън Господу за благоухание; и възлиянието му, един четвърт ин вино.

14. А хляб, или пържено жито, или пресни класове да не ядете до тоя ден, до деня, когато принесете приноса на вашия Бог. Това да бъде вечен закон във всичките ви поколения, във всичките ви жилища.

15. От другия ден след съботата, в която принесохте снопа на движимия принос, да си изброите седем цели седмици;

16. до следващия ден подир седмата събота да изброите петдесет дена, и тогава да принесете новохлебен принос Господу.

17. Да донесете от жилищата си за движим принос два хляба, които да бъдат две десети от ефа чисто брашно, изпечени с квас, като първи плодове Господу.

18. И заедно с хляба да принесете седем едногодишни агнета без недостатък, един юнец и два овена; да бъдат всеизгаряне Господу заедно с хлебния им принос и заедно с възлиянията им, в принос чрез огън за благоухание Господу.

19. Да принесете и един козел в принос за грях, и две едногодишни агнета за примирителна жертва.

20. И свещеникът да ги подвижи заедно с хляба на първите плодове и заедно с двете агнета за движим принос пред Господа; те да бъдат свети Господу за свещеника.

21. И на същия ден да свикате свето събрание и никаква слугинска работа да не вършите: това да бъде вечен закон във всичките ви жилища във всичките ви поколения.

22. И когато жънете нивите на земята си, да не жънеш краищата на нивата си, и да не събираш падналите в жетвата ти класове; за сиромаха и за чужденеца да ги оставиш. Аз съм Господ вашият Бог.

23. Господ още говори на Моисея, казвайки:

24. Говори на израилтяните, като речеш: В седмия месец, на първия ден от месеца, да ви бъде тържествена почивка, спомен с тръбно възклицание, свето събрание.

25. В него да не вършите никаква слугинска работа и да принасяте жертва чрез огън Господу.

26. Господ говори още на Моисея, казвайки:

27. Десетият ден на тоя седми месец да бъде ден на умилостивение; да имате свето събрание, и да смирите душите си, и да принесете жертва чрез огън Господу.

28. Никаква работа да не вършите в тоя ден, защото е ден на умилостивение, за да се извърши умилостивение за вас пред Господа вашия Бог.

29. Защото всеки човек, който не се смири в тоя ден, ще се изтреби измежду людете си.

30. И всеки човек, който извърши каква да е работа в тоя ден, тоя човек ще изтребя изсред людете му.

31. Никаква работа да не вършите; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения във всичките ви жилища.

32. Ще ви бъде събота за тържествена почивка и за да смирите душите си; на деветия ден от месеца, вечерта, от вечер до вечер, да пазите съботата си.

33. Господ говори още на Моисея, казвайки:

34. Говори на израилтяните, като речеш: От петнадесетия ден на тоя седми месец да пазите за седем дена Господния празник на скинопигията.

35. На първия ден да има свето събрание, и никаква слугинска работа да не вършите.

36. Седем дена да принасяте по една жертва чрез огън Господу, а на осмия ден да имате свето събрание и да принесете жертва чрез огън Господу; това е тържествено събрание, и никаква слугинска работа да не вършите.

37. Тия са Господните празници, в които да свиквате свети събрания, за да принасяте жертва чрез огън Господу, всеизгаряне, хлебен принос, жертва и възлияния, всяко на определения му ден,

38. освен Господните съботи, и освен всичките обреци, и освен всичките доброволни приноси които давате Господу.

39. А на петнадесетия ден от седмия месец, когато ще сте прибрали произведенията на земята, да празнувате Господния празник седем дена; първият ден да бъде тържествена почивка, и осмият ден тържествена почивка.

40. И на първия ден да си вземете плод от хубави дървета, палмови клони, клони от широколистни дървета и речни върби, и седем дена да се веселите пред Господа вашия Бог.

41. Да празнувате тоя празник за Господа седем дена в годината; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения; в седмия месец да го празнувате.

42. В колиби да седите седем дена; всички туземци израилтяни да седят в колиби,

43. за да познаят бъдещите ви поколения, че в колиби направих израилтяните да седят, когато ги изведох из Египетската земя. Аз съм Господ вашият Бог.

44. И тъй, Моисей обяви Господните празници на израилтяните.

Изход 20:1-17
1. Тогава Бог изговори всички тия думи, като каза:

2. Аз съм Иеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството.

3. Да нямаш други богове освен Мене.

4. Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята;

5. да не им се кланяш нито да им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят,

6. а показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.

7. Не изговаряй напразно Името на Господа твоя Бог; защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му.

8. Помни съботния ден, за да го освещаваш.

9. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела;

10. а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти;

11. защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.

12. Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог.

13. Не убивай.

14. Не прелюбодействувай.

15. Не кради.

16. Не свидетелствувай лъжливо против ближния си.

17. Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти.

По обичая на Мойсей

Вторник - 10 октомври

Деяния 15:1
1. А някои слязоха от Юдея и учеха братята казвайки: Ако се не обрежете, според Моисеевия обред, не можете да се спасите.

Битие 17:10
10. Ето Моят завет, който трябва да пазите между Мене и вас и потомците ти след тебе: всеки между вас от мъжки пол да се обрязва.

Деяния 15:2-12
2. И тъй, като стана доста препирня и разискване между тях и Павла и Варнава, братята наредиха Павел и Варнава и някои други от тях да възлязат за тоя въпрос в Ерусалим до апостолите и презвитерите.

3. Те, прочее, изпратени от църквата, минаваха и през Финикия и през Самария, та разказваха за обръщението на езичниците; и доставяха голяма радост на всичките братя.

4. А като стигнаха в Ерусалим, бяха приети от църквата и от апостолите и презвитерите, и разказваха все що беше извършил Бог чрез тях.

5. Но, рекоха те, някои от повярвалите между фарисейската секта станаха та казаха: Нужно е да се обрязват езичниците, и да им се заръча да пазят Моисеевия закон.

6. Тогава апостолите и презвитерите се събраха да разискват тоя въпрос.

7. И след много разпитване Петър стана та им каза: Братя, вие знаете, че в първите дни Бог избра между вас мене, щото езичниците чрез моите уста да чуят евангелското учение и да повярват.

8. И сърцеведец Бог им засвидетелствува като даде и на тях Светия Дух, както и на нас;

9. и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра.

10. Сега, прочее, защо изпитвате Бога, та да налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние можем да носим?

11. Но вярваме, че ние ще се спасим чрез благодатта на Господа Исуса, също както и те.

12. Тогава цялото множество млъкна и слушаше Варнава и Павла да разказват какви знамения и чудеса Бог беше извършил чрез тях между езичниците.

Вярващите езичници

Сряда - 11 октомври

Деяния 15:5-29
5. Но, рекоха те, някои от повярвалите между фарисейската секта станаха та казаха: Нужно е да се обрязват езичниците, и да им се заръча да пазят Моисеевия закон.

6. Тогава апостолите и презвитерите се събраха да разискват тоя въпрос.

7. И след много разпитване Петър стана та им каза: Братя, вие знаете, че в първите дни Бог избра между вас мене, щото езичниците чрез моите уста да чуят евангелското учение и да повярват.

8. И сърцеведец Бог им засвидетелствува като даде и на тях Светия Дух, както и на нас;

9. и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра.

10. Сега, прочее, защо изпитвате Бога, та да налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние можем да носим?

11. Но вярваме, че ние ще се спасим чрез благодатта на Господа Исуса, също както и те.

12. Тогава цялото множество млъкна и слушаше Варнава и Павла да разказват какви знамения и чудеса Бог беше извършил чрез тях между езичниците.

13. И след като свършиха те да говорят, Яков взе думата и каза: Братя послушайте мене;

14. Симон обясни по кой начин Бог най-напред посети езичниците, за да вземе измежду тях люде за Своето име.

15. С това са съгласни и пророческите думи, както е писано:

16. "След това ще се върна.
И пак ще въздигна падналата Давидова скиния,
И пак ще издигна развалините й,
И ще я изправя;

17. За да потърсят Господа останалите от човеците,
И всичките народи, които се наричат с името Ми,

18. Казва Господ, Който прави да е известно това от века".

19. Затуй, аз съм на мнение да не отегчаваме тия измежду езичниците, които се обръщат към Бога;

20. но да им пишем да се въздържат от оскверненията чрез идоли, чрез блудство и чрез ядене удавено и кръв.

21. Защото още от старо време по всичките градове е имало такива, които са проповядвали Моисеевия закон, който се и прочита всяка събота в синагогите.

22. Тогава апостолите и презвитерите с цялата църква намериха за добре да изберат изпомежду си човеци, и да ги пратят в Антиохия с Павла и Варнава, - а именно: Юда, наречен Варсава, и Сила, водители между братята.

23. И писаха им по тях следното: От апостолите и по-старите братя, поздрав до братята, които са от езичниците в Антиохия, Сирия и Киликия.

24. Понеже чухме, че някои, които са излезли от нас, ви смутили с думите си, и извратили душите ви, [като ви казват да се обрязвате и да пазите закона], без да са приели заповед от нас,

25. то ние, като дойдохме до единодушие, намерихме за добре да изберем мъже и да ги пратим до вас заедно с любимите ни Варнава и Павла,

26. човеци, които изложиха живота си на опасност за името на нашия Господ Исус Христос.

27. И така изпращаме Юда и Сила, да ви съобщят и те устно същите неща.

28. Защото се видя добре на Светия Дух и на нас да ви не налагаме никоя друга тегота, освен следните необходими неща:

29. да се въздържате от ядене идоложертвено, кръв и удавено, тоже и от блудство; от които ако се пазите, добре ще ви бъде. Здравейте.

Деяния 15:10
10. Сега, прочее, защо изпитвате Бога, та да налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние можем да носим?

Деяния 15:20
20. но да им пишем да се въздържат от оскверненията чрез идоли, чрез блудство и чрез ядене удавено и кръв.

Деяния 15:29
29. да се въздържате от ядене идоложертвено, кръв и удавено, тоже и от блудство; от които ако се пазите, добре ще ви бъде. Здравейте.

Апостол Павел и галатяните

Четвъртък - 12 октомври

Галатяни 1:1-12
1. Павел, апостол, не от човеци, нито чрез човек, но чрез Исуса Христа и Бога Отца, Който Го е възкресил от мъртвите,

2. и всичките братя, които са с мене, към галатийските църкви:

3. Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и от нашия Господ Исус Христос,

4. Който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист свят {Или: Век.}* според волята на нашия Бог и Отец.

5. Комуто да бъде славата до вечни векове. Амин.

6. Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие;

7. което не е друго благовестие, но е дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие.

8. Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.

9. Както ей сега казахме, така пък го казвам: Ако някой ви проповядва друго благовестие освен онова, което приехте, нека бъде проклет.

10. Защото на човеци ли искам да угоднича сега, или на Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да съм Христов слуга.

11. Защото ви известявам, братя, че проповядваното от мене благовестие не е човешко;

12. понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исуса Христа.

Разширено изучаване

Петък - 13 октомври

Галатяни 1:1-12
1. Павел, апостол, не от човеци, нито чрез човек, но чрез Исуса Христа и Бога Отца, Който Го е възкресил от мъртвите,

2. и всичките братя, които са с мене, към галатийските църкви:

3. Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и от нашия Господ Исус Христос,

4. Който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист свят {Или: Век.}* според волята на нашия Бог и Отец.

5. Комуто да бъде славата до вечни векове. Амин.

6. Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие;

7. което не е друго благовестие, но е дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие.

8. Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.

9. Както ей сега казахме, така пък го казвам: Ако някой ви проповядва друго благовестие освен онова, което приехте, нека бъде проклет.

10. Защото на човеци ли искам да угоднича сега, или на Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да съм Христов слуга.

11. Защото ви известявам, братя, че проповядваното от мене благовестие не е човешко;

12. понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исуса Христа.

Разказ

Печат на страницата